Publisert: 31.01.2019 

210 millioner til framtidens energisystem

Enova deler ut 210,3 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer. Tildelingen skjedde under Enovakonferansen i Trondheim. – Vi er trygge på at...

Enova deler ut 210,3 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer. Tildelingen skjedde under Enovakonferansen i Trondheim.

– Vi er trygge på at disse åtte prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Blant de åtte prosjektene er det alt fra store områdeutviklingsprosjekter og et storstilt prosjekt på Stavanger lufthavn, til mindre prosjekt som også skal få innbyggerne og vanlige forbrukere med på laget.

(se fullstendig prosjektliste nederst i artikkelen)

Utfordrer energisystemet

Målet med Enova-satsingen er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

– Vi har et robust energisystem i dag, men dette vil bli utfordret når stadig mer av samfunnet skal elektrifiseres i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da må ny teknologi og nye forretningsmodeller tas i bruk og utvikles, sier Enova-direktøren.

33 søknader

Storskala-satsingen har blitt gjennomført i to faser. Første del var en prekvalifisering av prosjekter, hvor Enova fikk inn hele 33 søknader. Av disse 33 gikk 23 videre i konkurransen.

– De prekvalifiserte prosjektene hadde stort spenn, både geografisk og innholdsmessig, og holder gjennomgående høy kvalitet. Vi har i denne prosessen hatt en svært god dialog med aktørene og også fått kartlagt hvor skoen trykker for gjennomføring av store demoprosjekter. Dette har vært en lærerik prosess som har pågått i et års tid.

Sosial innovasjon

De store nettselskapene er godt representert i tilnærmet alle prosjektene og med seg på laget har de kommuner, fjernvarmebransjen, utviklere, leverandører og bygg og områdeutviklere.

– Her ser vi at markedsaktører som tradisjonelt ikke snakker sammen har begynt å gjøre det. Det tror vi kan stimulere til nytenkning og innovative løsninger på tvers av tradisjonelle bransjer og ulike aktører. Dette skal ikke undervurderes, og er en nødvendighet dersom energisystemet skal utvikles i ønsket retning, sier Leistad.

NVE har vært en del av ressursteamet både i programutformingen og prosjektvurderingen.

Disse prosjektene får Enova-støtte

Avinor - Elnett21 (Stavanger)

På Stavanger Lufthavn vil Avinor etablere et mikronett med kraftproduksjon fra sol og vind, batterilagring, effektstyring, anlegg som kan kommunisere med Smartly og ladeløsninger for større fartøy som buss og fly. Prosjektet vil sørge for samarbeid med andre viktige samferdselsaktører og skal dele erfaringer fra prosjektet med andre lufthavner i Avinor for å oppnå visjon om elektrisk luftfart i 2040.

Aktører: Avinor, Stavanger lufthavn, Lyse Elnett, Forus Næringspark, Risavika Havn, Smartly.

Enova-støtte: 40,0 millioner kroner

FutureHome AS – MikroFlex Fredrikstad

I bydelsområdet Sellebakk i Fredrikstad skal det etableres ca. 1500 nye plusshusboliger i løpet av få år. Prosjektet se på ulike løsninger for energi- og effektoptimalisering i området, ladeinfrastruktur for elbiler, smart styring av boligene, bruk av batterier og etablering av et mikromarked. Hovedfokuset er på sluttbruker.

Aktører: FutureHome AS, Bergård Amundsen, Arca Nova AS, Get AS, Smart Energi AS, Defa AS og Pixii AS. Disse har en mindre rolle: Fredrikstad kommune, Multiconsult, Norgesnett AS, Fredrikstad Fjernvarme AS, Becour AS, LCA.no AS, Østfoldforskning AS, Smart Innovation Norway AS, NxTech. AS, Nordic Media Lab AS.

Enova-støtte: 35,1 millioner kroner

Fortum Oslo Varme – Furuset

Skal etablere et lokalt lavtemperaturnett på Furuset, som i samspill med et høytemperatur termisk sesonglager utnytter overskuddsenergi fra avfallsforbrenning. Ved å finne nye måter for å utnytte og lagre overskuddsenergi, vil resten av fjernvarmenettet kunne avlastes.

Aktører: Fortum Oslo Varme, Hafslund Nett, JM Bygg Norge, eSmart Systems, Pixii og Oslo kommune.

Enova-støtte: 36,8 millioner kroner

Entra ASA: Brattørkaia Mikronett - et energipositivt fornybarsamfunn

Et utvalgt område av nettet på Brattørkaia i Trondheim skal defineres som et eget kraftsystem, et mikronett, hvor deltakerne går sammen for å ivareta effektiv lokal ressursutnyttelse på tvers av energibærere, og samtidig øke fleksibiliteten i kraftsystemet.

Aktører: Entra AS, Trønder Energi, Skanska Norge AS, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tide AS og NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Enova-støtte: 7,3 millioner kroner

Agder Energi – Fleksibilitet

Agder Energi Fleksibilitet vil på vegne av Statnett og tre nettselskap gjennomføre prosjektet Norflex som består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter. Bruk av fleksibilitet skal bidra til reduserte nettinvesteringer og sikrere nettdrift. Prosjektet skal bevise nytten av å bruke fleksibilitet ved dimensjonering og drift av både transmisjonsnett og distribusjonsnett, hvordan fleksibilitet kan benyttes ved anstrengte situasjoner i kraftnett og hvordan fleksibilitet kan brukes til å levere systemtjenester.

Aktører: Agder Energi Fleksibilitet AS, Glitre Energi, Møre Nett, Statnett og Nodes.

Enova-støtte: 22 millioner kroner

Smartgridsenteret - Storskala demonstrasjon av fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett

Istedenfor standardløsninger for utvidelse av nett, som utskiftning og økte kabeldimensjoner, vil prosjektet demonstrere ulike løsninger som alene og samlet sett vil redusere behovet for nettutbygging. Prosjektet vil gjennomføre fire demonstrasjonsaktiviteter, som skal demonstrere felles utfordringer og løsninger med stor nytteverdi for det enkelte selskap.

Aktører: Agder Energi Nett AS, BKK Nett, NTE Nett, Hafslund Nett AS, Eidsiva Nett AS, Skagerak Nett AS, Norgesnett AS, Smartgridsenteret, Epos Consulting AS og NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Enova-støtte: 25,1 millioner kroner

Troms Kraft AS – Senja

Troms Kraft Nett ønsker å gjennomføre en storskala demonstrasjon av smart infrastruktur som styrker forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett. To små tettsteder på Senja i Troms er valgt som cases fordi de har begrenset overføringskapasitet av elektrisk kraft og som samtidig er sårbare ved avbrudd.

Aktører: Troms Kraft Nett AS, Enfo AS, Eaton Electric AS, Powel AS, Solbes AS, Nodes AS, Troms Kraft Produksjon, Ishavskraft AS ogSjømatklyngen Senja AS.

Enova-støtte: 38,7 millioner kroner

Skagerak Nett AS – Storskala uttesting av forbrukerfleksibilitet

Skagerak Nett ønsker sammen med fem partnere å gjennomføre en storskala demonstrasjon av mikronett i Vestfold. Prosjektet vil styrke forsyningssikkerheten lokalt og samtidig vise nytteverdien av fire ulike tiltak hos sluttbruker. Forsyningssikkerheten styrkes gjennom demonstrasjon av ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

Aktører: Skagerak Nett AS, Sintef Energi AS, Horten kommune, Vestfold FK, Aidon og Format Eiendom.

Enova-støtte: 5,3 millioner kroner

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur