Illustrasjon: Bypakke Nedre Glomma
Publisert: 27.01.2023 

Andre fase av Bypakke Nedre Glomma klar for oppstart

– Nedre Glomma-regionen vil få et effektivt og mer miljøvennlig transportsystem med fase 2 av Bypakke Nedre Glomma. Forslaget vi nå legger fram er i tråd med vedtak fra lokale myndigheter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forslaget til Bypakke Nedre Glomma fase 2 inneholder blant annet utbedring av rv. 22 mellom Hafslund og Dondern, ny fv. 109 mellom Råbekken og Torsbekkdalen, ny bru for fv. 118 over Glomma i Sarpsborg, ny bru over Glomma i Fredrikstad, samt en rekke tiltak for å legge til rette for kollektivtransport, sykling og gange.

– Lokalt er det et sterkt ønske blant mange om en byvekstavtale for Nedre Glomma. Tiltakene i fase 2 av bypakken er gode grep for å nå målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektiv, sykling og gange. Ytterligere tiltak for et mer bærekraftig transportsystem vil være tema i eventuelle fremtidige forhandlinger om en byvekstavtale, sier samferdselsministeren.

Ni milliarder kroner

Samlet økonomisk ramme for Bypakke Nedre Glomma fase 2 er 9 155 mill. 2022-kroner. Finansieringen av pakken er i hovedsak basert på bompenger, fylkeskommunale og kommunale midler.

I tråd med de lokale vedtakene er det forutsatt 24 bomstasjoner med enveis innkreving, heter det i forslaget som ble lagt fram for Stortinget i dag. Det er lagt opp til innkreving i inntil 15 år.

I regi av fylkeskommunen skal det gjennomføres egne prosesser med ekstern kvalitetssikring for de store fylkesveiprosjektene. Dette skal skje når det foreligger tilstrekkelige avklaringer og før oppstart av det enkelte prosjekt. Det er en forutsetning at porteføljen av prosjekter blir tilpasset de samlede økonomiske rammene.

For mer informasjon: Prop. 41 S (2022 – 2023) – Utbygging og finansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Viken.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur