Dronefoto fra tidligere skred på strekningen som nå skal midlertidig skredsikres. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 17.04.2023 

Anleggsstart onsdag 26. april for E6 Langnesberga

Onsdag 26. april kl. 18:00 starter endelig arbeidene med midlertidig skredsikring av E6 Langnesberga. Arbeidene kan bli fullført raskere enn hva som opprinnelig var planlagt.

Det skal skredsikres langs E6 og Snåsavatnet mellom Snåsakroa og Oldervika. Det skal også gjøres erosjonssikring av veifylling mot Snåsavatnet.

Ikke arbeid natt til søndager 

Trafikkavviklingen under anleggsperioden blir at E6 stenges fra klokken 18:00 til 06:00 neste dag. Trafikk skiltes og ledes via fylkesvei 17 og fylkesvei 760. 

Det blir ikke arbeid natt til søndager, så da blir E6 åpen fra 06:00 lørdag til 18:00 søndag i anleggsperioden.

Intensiv planlegging siden kontraktsignering 13. mars

Bakgrunn for arbeidene er de gjentatte skredhendelsene og nedfall fra bergskjæringer, samt utglidinger og erosjonsskader på vegfylling.

– Nå ser Statens vegvesen som byggherre og Gjerden Fjellsikring AS som entreprenør virkelig fram til å komme i gang med arbeidene. Vi har hatt en veldig god planleggings- og samhandlingsperiode etter kontraktsigneringen 13. mars, hvor vi har jobbet intensivt og effektivt, sier byggeleder Per Fladvad.

Statens vegvesen har stor respekt for at arbeidene har konsekvenser for nærmiljø, næringstransporter og lokalt næringsliv.

Kan komme i mål med arbeidene i løpet av sommeren

– Vi har vært i dialog med og fått mange innspill fra de som er berørt, så ett av fokusområdene i planleggingen siden kontraktsignering har vært å jobbe med alternativer for raskere anleggsgjennomføring. Her har Gjerden Fjellsikring AS bidratt med gode forslag. Om vi får «stang inn» på at forholdene i bergskjæringene og veifyllingen er som vi håper, samt at de mange leveransene av materiell kommer som forutsatt, så kan vi komme i mål i løpet av sommeren, sier Fladvad, som presiserer at de ikke kan tidfeste dette nærmere per i dag.

Han understreker at dette avhenger av at det ikke dukker opp noe uforutsett, og at det ikke kan kompromisses med sikkerheten for trafikantene og de som skal utføre disse krevende arbeidene.

Flere usikkerhetsmomenter 

– Selv om området er grundig kartlagt er det noen forhold som ikke kan avdekkes før vi faktisk begynner arbeidene i bergskjæringen og veifyllinga, sier Fladvad.

Statens vegvesen vil komme tilbake med mer informasjon om eventuell tidligere ferdigstilling, når anleggsarbeidene har kommet godt i gang og man har bedre oversikt.

Effektiv anleggsdrift

Et av innspillene som har kommet er om stengningsperioden på kveld og natt kan gjøres kortere, for eksempel med at veien ikke stenges før klokken 20:00.

– Det at vi stenger mellom klokken 18:00 og 06:00 er selve nøkkelen til at vi kan ha et håp om å bli ferdig tidligere enn fristen i kontrakten som er 31. oktober 2023. Med så lange økter får vi mye mer effektiv anleggsdrift. I og med at det skal være åpent for trafikk mellom klokken 06:00 og 18:00 er det omfattende arbeid som skal gjøres i tilknytning til oppstart og avslutning av hver arbeidsøkt, slik at det blir sikkert å ferdes mens veien er åpen. Korter vi ned på stengingsintervallet vil det forsinke arbeidene, understreker Fladvad.

Fladvad sier at trafikanter bør være obs på at skiltingen i forbindelse med anleggsvirksomheten starter mandag 24. april. Monteringen av digitale trafikkinformasjonstavler, med mulighet for variabel fritekst langs E6 på Asphaugen og ved avkjøringa til Grong sentrum, begynte denne uken.

Det er også planlagt enda en tavle sør for Steinkjer i nordgående retning. Disse tavlene er del av den omfattende sikringspakken for vedlikeholdsarbeidene, som skal gi god og oppdatert informasjon om omkjøring. 

Sikkerheten først

– Vi beklager de ulempene arbeidene medfører, men kan forsikre om at vi gjør vårt ytterste for å begrense konsekvensene. Dette er helt nødvendige arbeider. Sikkerheten må komme først, og vi ber om at reisende og lokalmiljø merker seg stengningsregimet og omkjøringsalternativene. Ikke minst ber vi om at skilting respekteres og at det kjøres hensynsfullt knyttet til anleggsarbeidene, sier Fladvad. 

Midlertidige sikringstiltak

Arbeidene som skal gjøres er vurdert av Statens vegvesen som midlertidige sikringstiltak, da en tunnelløsning er ansett som den permanente løsningen. 

Tunnelløsning er ikke inne i gjeldende Nasjonal transportplan.

Dette skal gjøres 

Følgende arbeider skal gjøres for å midlertidig skredsikre strekningen:

  • Prosjektet er en utførelsesentreprise.
  • Målet er å bedre forholdene på strekningen med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet. 
  • E6 har på denne strekningen en fartsgrense på 80 km/t og en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 2400 kjøretøy (2400 kjøretøy i døgnet).
  • Oppdraget omfatter sikring av eksisterende bergskjæringer og sikring mot skred med 700 meter med steinspranggjerder.
  • Erosjonssikringen omfatter ca. 1400 m2 av veifyllingen mot Snåsavatnet.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur