Foto: Multiconsult
Thor Lynneberg
Publisert: 18.01.2023 

E16 Kvamskleiva: Selv ørreten får sitt

Etter aksjonering for ny, rassikker vei forbi Kvamskleiva, får lokalbefolkningen sitt ønske innvilget. Statens vegvesen har til og med tenkt på lokale gyteforhold.

– Jeg tror aldri jeg tidligere har vært borti et veiprosjekt som har vært så inderlig ønsket som dette har vært, blant lokalbefolkningen her i regionen. Med hånden på hjertet kan jeg si at det ikke har vært noe syting eller klaging mens vi har holdt på. Litt av æren for at trafikkavviklingen har gått såpass bra som den gjorde i anleggsperioden, skal også tilskrives entreprenøren Hæhre. De fant en veldig smidig løsning, for å skille anleggstrafikk fra den øvrige trafikken på denne veistrekningen. De etablerte en midlertidig bru, for å lose anleggstrafikken under den. Det gjorde at vi slapp mye lysregulering, forteller byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen.

Har vært trafikkfarlig

Prosjektet E16 Kvamskleiva er en del av en større oppgradering av hele E16 gjennom Valdres, en viktig ferdselsåre for innbyggere og næringsliv. Statens vegvesen beskriver E16 som den veien mellom Østlandet og Vestlandet med best vinterregularitet.

Foto: Multiconsult

Det innebærer at det er mye trafikk over fjellet. Men standarden på veien er altfor dårlig. Veien er smal, mangler gul midtlinje mange steder, og har trafikkfarlige avkjøringer.

– Veien har vært smal og svingete, ja. Det har vært en dårlig vei, med dårlig regularitet. Det har også vært mye rasproblematikk. Det har vært mindre stein- og issprang. Det har også gått snøskred. I region øst har dette vært en av de mest rasutsatte strekningene, når det gjelder riksveiene. Folk har vært engstelige til tider, og det har historisk vært hendelser og ulykker på strekningen, i forbindelse med ras. Det er også grunnen til at folk har engasjert seg, for å få en ny vei der oppe. Blant annet ble det dannet en aksjonsgruppe for ny vei gjennom Kvamskleiva, sier Rye.

Kan bli åpning før jul

– I prosjektet Kvamskleiva bygger vi 5,4 kilometer ny vei, inkludert en tunnel på 1,8 kilometer. Det er de faktiske tiltakene. Tunnelen går gjennom den mest rasutsatte delen, og deler av overskuddsmassen har vi brukt til å etablere et fanggrøft og rasvoll langs Norsvinsfjorden. Den gamle veien blir liggende, som en beredskapsvei. Den skal fortsatt ha en funksjon, men blir nedlagt som offentlig vei.

Det viktigste grepet er den nye tunnelen.

– Tunneldriving er alltid en stor utfordring, kanskje spesielt i forbindelse med trafikkavvikling. Vi har dessuten etablert en stor fjordfylling, som kanskje har vært det mest krevende for oss i dette prosjektet. Vi har vært nede på 18 meters dyp, og både fortrengt og masseutskiftet i bunnen der. Det er gått med noen hundretusen kubikk i fyllingsarbeidet under vann. I den forbindelse har det vært lite visuell innsikt, så det ble definitivt en utfordring for oss.

Stortinget vedtok utbygging av denne delen av europaveien gjennom Valdres høsten 2018. Første spadestikk ble tatt høsten 2020. Statens vegvesen opplyser at veien etter planen skal åpne februar neste år. Mye tyder på at åpningen kan skje fortere enn planlagt.

– Vi ligger godt an. Slik det ser ut nå, kan det hende at julen kommer tidlig i Valdres i år. Vi har ikke satt noen åpningsdato, men det kan bli før jul. Vi håper vi kan åpne i løpet av november, dersom alt klaffer, opplyser Rye.

Fisk og dyrket mark

Aktørene har satset mye på å finne de beste løsningene, og så miljømessig. De har til og med lagt forholdene bedre til rette for fisken i Norsvinsfjorden.

– Massebalansen i prosjektet er god. Vi har brukt opp stort sett alt av masser som har vært tilgjengelig, og det har vært gjenbrukt på det samme anleggsområdet. Sånn sett har vi vært heldige med forholdene. Selv ørreten i fjorden er begeistret. De har fått nytt gyteområde, og det vi her liker å kalle et eksklusivt fiskehotell.

– Vi har faktisk laget noen kunstige øyer, og noen diker er reetablert. Det er gjort for å gi fisken bedre gyteforhold. Vannstrømmingen går én vei i Norsvinsfjorden, i retning østover. For å bryte en femhundre meter lang fylling, er det etabert en kunstig øy for å skape litt virvel i fjorden. Hensikten er å etablere hvileplasser og gyteplasser for smolt og yngel. De trenger slike plasser, der de kan gjemme seg.

– Vi har dessuten gjort mye for å ta vare på dyrket mark i området. Faktisk har vi tilført mer dyrket mark enn hva som tidligere var der. Jeg har ikke eksakte tall på hvor mye dette dreier seg om, men det er nok snakk om en god del mål ekstra med dyrket mark – som blir tilbakeført til grunneierne.

Fikk bygge uforstyrret

Jan Lima er prosjektleder for Hæhre Entreprenør. Han gleder seg over en tryggere skolevei for de små.

– Det er enkelte bratte bakker, kombinert med skarpe svinger, som har gjort veien utfordrende, særlig på vinterstid. Mange vogntog har hatt problemener med å komme seg opp, enkelte dager på vinteren. I tillegg har det vært det en rasutsatt vei. Det har altså ikke vært så hyggelig å kjøre skolebarn der.

– Det mest kompliserte for oss har vært kombinasjonen av mange arbeidsoperasjoner i øst-enden av tunnelen. Vi har hatt tunneldriving gående, samme med portalbygging, fjellsikring og fylling av stein i Nordsvinsfjorden. Det har vært stor aktivitet, på en liten plass. Vi gjorde tiltak, for å unngå heft for trafikantene. Det sikret også vår egen produksjon. Vi bygget en midlertidig bru, øst for tunnelen. Da kunne vi kjøre våre egne anleggsmaskiner under, mens veitrafikken passerte uhindret over.

– Vi har hatt et veldig godt forhold til Statens vegvesen, og dessuten et godt forhold til våre samarbeidspartnere. Vi har jobbet som et trivelig og effektivt team, med et felles mål.

Vær og vind har ikke vært like samarbeidsvillige.

– Det har vært mye vær. I Hugavika har vi fått oppleve hva lokalbefolkningen mener med «vika der de sju vinder møtes». Blant annet hadde vi en brakke, som vinden snudde på hodet. Søppelkontainere har blitt tatt av vinden. Den stakk også av med siltgardinen vår.

Edvin Rye legger til:

– Vi fikk noen utfordringer med vind, som tok tak i siltgardinen som vi hadde etablert i fjorden for å holde på finstoff fra utfyllingsmassen. Gardinen revnet for oss. Det var krevende.

Multiconsult har levert prosjekteringen i prosjektet. Roar Oliver har vært oppdragsleder.

– Det mest krevende for oss var oppstarten, rett etter at Hæhre fikk kontrakten. Da var det mange tegninger og modeller som de trengte, for å komme i gang med byggingen. Det ble altså et stort arbeidspress. Vi skulle levere veldig mye, på svært kort tid. Det løste vi med god dialog. Vi fant ut hva som hastet mest, og ble enige om en rekkefølge på modellene, slik at de viktigste beregningene ble gjort først – og levert til riktig tid.

Bygger i hele Valdres

Etter en utbygging på 1990-tallet har E16 i Valdres opp til Fønhus akseptabel standard. Fra høsten 2012 og i mange år fremover har det vært en storstilt utbygging på E16 nordover fra Fønhus. I 2012 startet utbyggingen på strekningen Fønhus-Dølvester, mens utbyggingen mellom Dølveseter og Bagn startet i 2013. Hele strekningen mellom Fønhus og Bagn åpnet høsten 2014.

De siste årene er også prosjektene Fønhus–Bagn, Bagn–Bjørgo og Tveit bru alle gjennomført og åpnet. Prosjektene som gjenstår er Turtnes–Øye og Fagernes–Øylo, som begge er i byggefase med utbedring av eksisterende vei. Siste bit er Fagernes–Hande, som er i planfasen.

Statens vegvesen har omfattende prosjekter også lenger nord i Valdres, fra Øye og oppover til Filefjell - og videre over fylkesgrensa og ned til Lærdal i Sogn og Fjordane.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur