Illustrasjon: Skanska
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
13.08.2020

E16 oppgradereres: Gode effekter for miljø og trafikanter

I disse dager iverksettes vegprosjektet E16 Eggemoen til Olum, en hovedforbindelse gjennom Jevnakerområdet. Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljøforbedringer er viktige effektmål for prosjektet. Vegen vil etter ferdigstilling gå utenfor bygdesentra, og gi sterkt forbedret fremkommelighet for alle trafikantgrupper.

E16 strekker seg fra Bergen til Gävle i Sverige. Strekningen Eggemoen - Olum utgjør en del av en ytre ring rundt Oslo og inngår i hovedforbindelsen mellom Gardermoen / Oslo nord og Buskerud, med forbindelser videre både til Sørlandet, Hallingdal og Valdres.

– Prosjektet utgjør 12,5 kilometer ny veg, og har en estimert kostnadsramme på cirka 3 milliarder 2018-kroner, sier Åge Brudeseth, Prosjektleder for E16 Eggemoen - Olum i Statens Vegvesen.

Foto: Per Kollstad / Statens Vegvesen

– Av praktiske hensyn har vi delt byggeprosjektet i to, der den ene delen domineres av en 630 meter lang bro over Randselva ved Eggemoen og Jevnaker og bort til Åsbygda. For dette delprosjektet har vi valgt PNC som entreprenør, mens på strekningen Åsbygda til Olum er Skanska valgt som entreprenør.

– Vi har et mål om at den første delstrekningen, Eggemoen til Åsbygda, vil stå ferdig til utgangen av 2021. Totalentreprisen Åsbygda-Olum har fått frist til sommeren 2022, men erfaringsmessig vil det alltid gå noe ekstra tid før selve vegåpningen.

Vestlandsveg på østlandet

Dagens E16 mellom Jevnaker og Olum har varierende standard, hvor deler av strekningen peker seg ut som svingete og smal. Store deler av strekningen har nedsatt fartsgrense til 50 og 60 km/t.

– På folkemunne blir denne vegen omtalt som en av de siste vestlandsveier på østlandet, og det sier jeg meg enig i, sier Brudeseth.

– Dagens veg har ikke en tilfredsstillende standard for å kunne betjene vegens funksjon og trafikkmengde, med relativt mye tungtransport. Vegstrekningen er også temmelig ulykkesbelastet, med 53 registrerte trafikkulykker i perioden 2004 til 2013.

Utfordrende deponimasser

Som i de fleste prosjekter av denne størrelsen har man også her sine utfordringer i grunnforhold og natur.

Foto_ Per Kollstad / Statens Vegvesen

– Grunnen i området består til en viss grad av syredannende bergarter som for eksempel svartskifer, sier Brudeseth.

– Dette er deponipliktige masser som må kjøres bort og deponeres. Dette krever store ressurser og er kostbart, ettersom nærmeste deponi ligger ved Hamar eller på Langøyene i Oslofjorden. Å finne løsninger som begrenser omfanget av deponipliktige masser har dermed et stort innsparingspotensial, som også utgjør et viktig økonomisk incentiv for entreprenøren.

Færre ulykker, bedre fremkommelighet

Trafikksikkerhet og fremkommelighet er hovedgrunnene til at prosjektet realiseres. Både redusert kjøretid og redusert antall ulykker er viktige effektparametre når prosjektet står ferdigbygd.

– Vi ønsker først og fremst å se en effekt i form av redusert antall ulykker og at vi de neste 40 årene etter prosjektavslutning har 13 færre drepte eller hardt skadde mennesker, påpeker Brudeseth.

– Fremkommelighet er også viktig, og dette vil vi først og fremst se i form av fem til seks minutter redusert kjøretid på strekningen Eggemoen til Olum. Den gamle vegen vil også utgjøre en faktor for regularitet, der den nedklassifiserte vegen fortsatt vil være brukbar for omkjøring ved vegarbeid, vedlikehold og ulykker.

Store miljøforbedringer

Som en del av prosjektet vil også myke trafikanter få en oppgradering med nye gang- og sykkelveger for området, samt en stor forbedring av bomiljøene langs strekningen.

– Sykkelveger og gangfelt vil bli oppgradert med sammenhengende tilbud til syklende og gående, sier Brudeseth.

– Vi flytter også E16 bort fra bebodde områder i Jevnaker sentrum, og dette vil medføre en vesentlig forbedring for beboere i sentrum og langs resten av vegstrekningen.

– Det vil også bli enklere å få forvaltet byggegrenser og adkomster langs vegen vi erstatter, noe som tilrettelegger for sentrumsutvikling i Jevnaker og næringslivsutvikling på Eggemoen og Bergemoen industriområde, avslutter Brudeseth.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur