Illustrasjon: Statens vegvesen
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
15.01.2021

E18 Vestkorridoren: Endelig oppstart for kjempeprosjektet

Statens vegvesen har endelig fått klarsignal for å bygge om E18 Vestkorridoren i tre faser. Forberedende arbeider for første fase er allerede startet opp, og de neste skrittene foretas raskt og effektivt. Planleggingen av fase to er også under oppstart.

E18 som går vestover ut av Oslo har ligget på vent i lang tid, og mens politikerne har diskutert vidt og bredt har dagens veg vært en av landets mest trafikkerte med årdøgntrafikk opp mot 100 000. Strekningen er preget av køproblemer og dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk og myke trafikanter. E18 vestover fungerer også som en barriere mot Oslofjorden for store deler av befolkningen i Bærum, og påfører omgivelsene stor belastning i form av støy og luftforurensning. Nå iverksettes utbyggingen av E18 mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker. Prosjektet består av tre deler, der den første går fra Lysaker til Ramstadsletta ved Sandvika, del to fra Ramstadsletta til Slependen og del tre frem til Drengsrud. I disse dager foregår forberedende arbeider for fase 1 samt planlegging av fase 2.

– Den første etappen omfatter rundt 4,4 kilometer hovedveg med kollektivfelt og har en kostnadsramme på 18,3 milliarder 2021-kroner, og er dermed det hittil største prosjektet i etatens historie, sier Tom Hedalen, Prosjektleder i Statens vegvesen.

– Nå har vi nettopp startet forberedende arbeider, og vil fortsette frem til vegen åpnes for trafikk etter sommeren 2027, med ferdigstilling av hele første fase i 2028. Deretter vil det være fullt fokus på neste fase til Slependen med oppstart i 2025-26 og siste delstrekning med oppstart rundt 2030.

Forberedende arbeider med stort omfang

Forberedende arbeider er nå godt i gang. Det var entreprenøren Marthinsen og Duvholt AS som vant konkurransen om dette første anbudet.

– Dette er et interessant prosjekt for oss, vi har gjort flere tilsvarende prosjekter tidligere, sier Frank Duvholt, Daglig leder i Marthinsen og Duvholt AS.

– Vi er entreprenør med hovedkontor i Sandefjord og opererer på hele det sentrale Østlandet med store kunder som Statens vegvesen, Bane NOR og fylkeskommunene i nedslagsområdet vårt. Statens vegvesen er en trygg og god oppdragsgiver, og vi kjenner etter hvert godt til deres rutiner og kvalitetskrav, og føler oss godt rustet til å påta oss prosjekter av denne typen.

Entreprenøren som er eid av Skanska jobber med 220 egne ansatte og 170 innleide. De skal jobbe med dette prosjektet til godt ute i 2021.

– Det er et omfattende og relativt tidkrevende prosjekt, sier Duvholt.

– Vi skal felle nærmere 1600 trær innenfor anlegget, dette medfører litt utfordring ettersom det er ilagt restriksjoner på denne aktiviteten mellom 1. mars og 15. juli på grunn av hekkesesongen. Videre skal vi rive en del bygninger, lage påhugg til den nye Høviktunnelen, lage VA-trase samt en stor rørspunt inklusiv sikringsskjerm langs jernbanelinjen.

Enormt hovedprosjekt med miljøfokus

I desember utlyses den første hovedentreprisen, Strand til Ramstadsletta, som blir en totalentreprise med prekvalifisering.

Foto: Statens vegvesen

– Her er vi også godt i gang, sier Tom Hedalen.

– Gjennom prekvalifisering og påfølgende konkretisering får vi en endelig kontrakt, som innebærer en stor jobb. Dette hovedprosjektet innebærer å lage to løp med tre felt i hver retning som skal senkes ned i bakken med betonglokk over samt å bore tunnel under Høvik.

– Det skal også bygges sykkel- og gangveger, samt gode tilpasninger for kollektivtrafikken, både den som går inn og ut av Oslo og den som går internt i Bærum. Vi satser på at dette prosjektet skal ha miljøgevinster i form av at kollektivtrafikken får mye bedre vilkår slik at det blir mer attraktivt å bruke den i fremtiden. Også i gjennomføringen av prosjektet satser vi på å ha sterkt fokus på bærekraftige løsninger når det gjelder for eksempel massehåndteringen, der vi lager systemer for så korte transporter som mulig.

Samtidig trafikk

En stor utfordring for prosjektet er å opprettholde tilbud for 80 – 100 000 biler i døgnet mens ny E18 bygges.

– Vi flytter hele E18 sideveis under byggeperioden, slik at traseen ligger klar, sier Hedalen.

– Når trafikken flyttes tilbake igjen er den under bakken, og dermed er det mulighet for å bruke arealet oppå til andre ting, og Bærum får sin etterlengtede tilknytning til sjøen tilbake.

Planlegging av neste fase allerede i gang

Foto: Norconsult

Neste byggetrinn forbi Sandvika er meget komplekst, her skal dagens E18 som går på ei stor bru forbi byen legges ned i tunnel, og her under bakken skal det samtidig lages tilknytninger til E16 som går nordvestover i retning Bergen.

– Vi er i gang med å utarbeide en reguleringsplan for denne strekningen med plankart og reguleringsbestemmelser, sier Bent Ramsfjell, Prosjektdirektør og oppdragsleder for Parsell 2 i Norconsult AS.

– Vi gleder oss over å få gjennomføre denne jobben over de neste par årene, og har satt sammen et sterkt team. Dette er et svært prosjekt med stor samfunnsinteresse og stor kompleksitet. Dette passer oss i Norconsult meget godt, for Norconsult har en misjon at vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn og en visjon om at det er vi som løser de vanskeligste oppgavene. I dette prosjektet finnes det nok av både tekniske og prosessuelle oppgaver som vi gleder oss til å finne gode løsninger på.

Byutviklingsprosjekt for Sandvika

E18 forbi Sandvika er ikke bare en omlegging av motorveg, det er i like stor grad et byutviklingsprosjekt. Dagens infrastruktur danner en barriere mellom byen og Oslofjorden.

– Bærum kommune ønsker å knytte sine områder og særlig byen Sandvika til sjøen, sier Hedalen.

– Derfor er tunnelløsninger og senkning av infrastrukturen ønskelig.

– Ved Sandvika skal E18 gå i tunnel, mens det er dagsoner i hver ende av parsellen, sier Ramsfjell.

– Dette medfører tekniske utfordringer blant annet med krevende grunnforhold og massestabilitet, hvor vi må ta i bruk kompetansen vår innen ingeniørgeologi og geoteknikk. Prosjektet vil også ha nærhet til sjø, elver og vassdrag, og dette medfører visse utfordringer der beredskap og vannhåndtering er viktige momenter.

Effektivt og bærekraftig prosjekt

For å gjøre prosjektplanen så god som mulig tar Norconsult i bruk alle virkemidler.

– Å få til god samhandling med Statens vegvesen der vi spiller hverandre gode, tenker nytt og er fremoverlente og innovative er viktig for oss i Norconsult. Vi digitaliserer alt og lager en BIM-modell av hele prosjektet for å få smarte og effektive arbeidsprosesser ved også å bruke VDC. Gjennom bruk av CEEQUAL får vi best mulig bærekraftfokus gjennom hele prosjektet, avslutter Ramsfjell.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur