Foto: Statens vegvesen
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
23.10.2020

E39 Os - Bergen: Viktig brikke i stamvegnettet snart på plass

Et svært omfattende og komplekst prosjekt har passert midten av løpet og nærmer seg oppløpssiden. Vegen gir store muligheter for lokal samferdsel mellom Os og Bergen. Samtidig løses viktige infrastruktur-utfordringer i samarbeid med lokale etater.

E39 er stadig i vinden, og nå er en viktig brikke i utbyggingen av den store europavegen på vestlandet under full utbygging. Fra Os i sør til Bergen i nord bygges det 4-felts motorveg.

– Dagens veg er preget av mye tungtrafikk og vegstandarden er ikke i tråd med behovet, sier Kelly Nesheim Iversen, fungerende prosjektleder i Statens Vegvesen.

– Vegen er svingete og går for en stor del gjennom tettbygde strøk og med nedsatt hastighet flere plasser, stort sett 60-soner med innslag av 50 km/t.

Komplekst prosjekt - i rute

Prosjektet Svegatjørn – Rådal utgjør 17 kilometer ny motorveg. Store deler av vegen legges i tunnel, med korte dagsoner imellom.

– Vi startet opp sommeren og høsten 2015, og regner med å være i havn som planlagt i 2022, sier Iversen.

Foto: Statens vegvesen

– Prosjektet er delt i to. Det første er en lang del fra Svegatjørn i Os som ender i tunnelinnslag mot Fanavegen i Bergen, her er det Veidekke AS som er entreprenør. Så starter den andre komplekse delen, som knytter motorvegen til det eksiterende vegnettet i Bergen med veger og tunnelanlegg mellom Rådal, Nordås og Flyplassvegen, og her er det Implenia AS som har entreprisen. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 6,5 milliarder 2014-kroner, som nok ender opp i 8-9 milliarder 2020-kroner.

Utfordringer i grunnen

Når vegen svinger seg inn i Skogafjellstunnelen i Os så ender den i Endalausmarka. Her bygges det kryss i to plan, og området kommer til å bli en ny næringspark for Os, som etter prosjektstart har blitt slått sammen med nabokommunen til Bjørnafjorden kommune.

– Her har vi møtt utfordringer med å fylle igjen en del av et vann, og omfattende masseutskifting av myrområder for å skape et stødig fundament for den nye vegen og tilhørende konstruksjoner, sier Iversen.

– Myrjord er heller ikke særlig etterspurt, så vi har måttet finne deponiløsninger for en god del masse. Det blir jo også en god del fjellmasse i dette prosjektet med lange veg- og vanntunneler.

Samhandling om infrastruktur

Nye næringsområder krever også at annen infrastruktur tilpasses. Vann, strøm, veger, gode grunnforhold til nye bygg.

– Det er jo en god ting å kunne være med på å tilpasse for nye næringsområder, påpeker Iversen. — Vi har også samarbeidet en god del med andre etater i dette prosjektet, og har tilpasset for flere typer infrastruktur. I tunnelene er det laget egne føringsveger under bakken for halvmeters vannledninger, og høyspentkabler. Dette gir jo også oss god tilgang på brannvannsberedskap i tunnelene, så her slår vi flere fluer i en smekk. Jobben er svært omfattende med to doble vegtunneler, en vanntunnel, seks tunnelportaler, 4 bruer med spennarmering, kulverter og andre tekniske bygg.

Kompleks sammensmelting i Bergen

Mens delen fra Os til Fanavegen utgjør en lang strekning med tilsammen 23 kilometer tunnel i doble parallelle løp, så er Bergensdelen kortere, men mer kompleks.

– Her støter vi bort i mer eksisterende infrastruktur der vi må ta mange flere hensyn, sier Iversen. — Entreprisen omfatter veg og tunnelanlegg mellom Rådal, Nordås og Flyplassvegen i Bergen kommune, til sammen 7,8 kilometer tunnel, 5 tunnelportaler og 3 bruer med spennarmering. jobben langs Riksveg 580 - Flyplassvegen - må ta hensyn til høy trafikk på strekningen. Tunneldrivingen vil dels skje med liten overdekning, og det bor folk på oversiden av tunnelene. Flyplassvegen har vi måttet omgjøre og delvis stenge i perioder, og dette har ført til en del trafikale problemer i Bergen. Det er mange veger og kjøpesenter innblandet, så det blir en del konstruksjoner og kulverter som skal bygges i tett bebygde områder med en del støy og støv, og dette går jo klart utover beboere og næringsliv i nærområdet. Vi har imidlertid hatt kommunikasjon og varsling høyt oppe på agendaen, så jeg tror vi klarer å gjennomføre dette uten at det blir svært plagsomt.

Samfunnsmessig viktighet

Når prosjektet står ferdig vil det utgjøre en viktig brikke i stamvegen nord - sør på vestlandet, men også en viktig veg for lokalbefolkningen som pendler mellom Bjørnafjorden kommune og Bergen.

– Trafikkmålinger før prosjektet startet viste årsdøgntrafikk (ÅDT) på cirka 7000, utbygging av de nye næringsområdene samt at E39 utvides og forbedres både sør og nord for denne strekningen vil nok gi en markant økning. Dermed er det bra at vi sørger for bedre fremkommelighet og sikkerhet for fremtiden i dette området, avslutter Iversen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur