Foto: Nye Veier
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
21.01.2021

E39 Sørlandet: Fjerner ulykkesutsatt vegstrekning gjennom Lindesnes

E39-utbyggingen fra Kristiansand og vestover er godt i rute. Gjennom samhandlingsprosjekter sørger Nye Veier AS for god prosjektgjennomføring og høy bærekraft i utbyggingen.

E39 bygges ut over hele Sør- og Vestlandet. På den om lag 21 mil lange strekningen fra Kristiansand til Ålgård på Jæren er det Nye Veier AS som har fått prosjektansvar for utbyggingen, der man ser for seg at strekningen kan reduseres betydelig. Planen fra Lyngdal til Ålgård er utført som statlig plan i regi Statens vegvesen, og ligger nå til endelig behandling i Kommunal og Samferdselsdepartementet. Når den er vedtatt overtar Nye Veier AS prosjektet for utbygging. Dagens E39 fra kommunegrensen Kristiansand/Lindesnes til Mandal by er det andre prosjektområdet deres på strekket. I dag tar det cirka 45 minutter å kjøre mellom de to byene. Det er en svært ulykkesutsatt veg preget av krappe svinger og bakker, og praktisk snitthastighet er under 60 kilometer i timen. Strekningen har en relativt høy andel av storbiltrafikk, og store vogntog står ofte fast vinterstid på vegen.

– Vi satte spaden i jorda i oktober 2019, og planen er å sette trafikk på strekningen i desember 2021, sier Vidar Stormark, Prosjektsjef i Nye Veier AS.

– Hele prosjektet skal stå ferdig utbygd i 2022. Til tross for diverse utfordringer, deriblant relatert til koronasituasjonen, så er vi fortsatt ganske i rute. Imidlertid er fremdriftsplan fortsatt litt usikker, fordi lokale koronautbrudd kan ramme prosjektet direkte eller indirekte gjennomleverandørleddet, men foreløpig er vi optimistiske, sier Stormark.

Samhandlingsprosess gir effektiv gjennomføring

Strekningen er landets første samhandlingsprosjekt i Nye Veier AS. Samhandling innebærer at utførende entreprenør er med i reguleringsprosessen.

Foto: Nye Veier

– Det er Hæhre som er totalentreprenør på prosjektet og har vært med i utarbeidingen av detaljreguleringsplanen for prosjektet, sier Stormark.

– Samhandlingsprosjekt er et godt virkemiddel for god prosjektgjennomføring, som innebærer at aktørene får et større eierskap til prosjektet. Under utarbeidingen av detaljreguleringen har Hæhre produsert sine egne tekniske beskrivelser. På den måten har de fått en større forståelse av hvor de kan dempe risikoer og hvor de kan hente ut gevinster. Dette er viktig i et prosjekt med kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner inklusiv MVA. Rambøll og Sweco har vært rådgivende ingeniører, og samhandlingen har fungert svært bra.

Omfattende prosjekt

Vegstandarden på strekningen får et stort løft. Vegen blir lagt utenfor Mandal by og med ny tilførselsveg til Mandal sentrum.

– Den nye vegen består hovedsakelig av et stykke firefelts motorveg på cirka 7,5 kilometer med fartsgrense 110 km/t som starter på kommunegrensa mellom Lindesnes og Kristiansand til Mandalselva, forteller Stormark.

– Videre består det av en tilførselsveg inn til Mandal by, hvor fartsgrensen blir 90 km/t. I neste trinn skal vi bygge tilsvarende videre til Lyngdal, som blir 25 kilometer firefelts veg og ti kilometer tilførselsveg. Slik kommer vi til å fortsette til vi når Ålgård om noen år.

Utmark gir utfordringer

Hele strekningen bygges helhetlig under ett, og har sine naturlige utfordringer, men også store fordeler.

– Utfordringene består først og fremst i at vi bygger i et relativt tøft og kupert terreng, sier Stormark.

– Det blir mye masseforflytning per meter. Det bygges mest i dagen, prosjektets tekniske strukturer er to planfrie kryss med rundkjøringer og tilkobling av lokal veg til E39 og eksisterende veg i Mandal by. Tilførselsvegen til Mandal skal også gå gjennom en 750 meter lang tunnel. Vi bygger også Dalan bru på 120 meter, og Ramsdalen bru på 130 meter.

Ny trase gir få gnisninger

I tillegg er det en del viltkrysninger og kulverter for lokale veier og driftsveger for grunneiere i området.

Foto: Nye Veier

–Jeg ønsker spesielt å fremheve at dialogen med aktører i lokalmiljøet har vært grei under hele prosjektets gang, og vi har fått til minnelige avtaler med grunneiere i området, sier Stormark.

– Dette har vært en fordel med dette prosjektet. En annen fordel er at vi bygger i helt ny trase på hele strekningen, som har gjort at vi har hatt lite utfordringer med trafikkavviklingen under prosjektgjennomføringen. Vi har noen kryssinger med lokale veger, men dette har stort sett vært helt uproblematisk. Den nye vegen går gjennom skogsterreng og er lagt et stykke unna bebyggelse, som fjerner støy og luftforurensning fra boligområder.

God HMS under prosjektets gang

Nye Veier har høye ambisjoner innen bærekraft og HMS i prosjektene sine.

–  Ved å redusere byggetiden med 40 prosent i forhold til tidligere stipuleringer, vil vi spare mye utslipp. Vi sørger for god massebalanse i linja, det gir i tillegg til klimaavtrykk gevinst redusert massetransport på offentlig veg. Vi har sterkt fokus på klimaregnskap i prosjektet, og dette har aktørene forpliktet seg til å følge opp. Nye Veier har strenge seriøsitets- og HMS-krav, som betyr at vi jobber aktivt for et rettferdig arbeidsliv der folk skal føle seg trygge i jobben sin og vi sikter mot å ha null skader – noe vi hittil har klart i dette prosjektet, avslutter Stormark.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur