Stavne-Leangen banen og Stavne bru. En av utfordringene i prosjektet er å montere master for kontaktledning på eksisterende brukonstruksjoner. Foto: Ole Martin Wold
Lars Holm
Publisert: 08.07.2021 

Elektrifisering av jernbane: Storprosjekt for elektriske tog i Trøndelag

Elektrifiseringen gir rom for kapasitetsøkninger og større fleksibilitet i jernbanenettet. Bane NOR bygger med dette ut en mer framtidsrettet og driftssikker infrastruktur for jernbane i Trøndelag.

Bane NOR har fått klarsignal til å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen, som er det største jernbaneprosjektet i Trøndelag siden Dovrebanen ble elektrifisert. Etter at prosjektet er ferdig kan strekningene ta i bruk nye, moderne og mer miljøvennlige tog. Komforten for passasjerer blir forbedret, og kapasiteten for både person- og godstog blir større. Samtidig blir det enklere å benytte det svenske banenettet både til andre steder i Norge og til resten av Norden, og vise versa. Sammen med flere pågående prosjekter vil dette gi et stort løft på samferdselsområdet i trøndelagsregionen.

– Prosjektet innebærer elektrifisering av 120 kilometer jernbane og omfatter strekningene Trondheim S - Stjørdal, Stavne - Leangen og Hell - Riksgrensen til Sverige, sier John Petter Reklev, Prosjektleder i Bane NOR.

– De første arbeidene startet opp vinteren 2021 og hele elektrifiseringsprosjektet planlegges ferdigstilt i 2024 med en kostnadsramme på cirka 2 milliarder 2021-kroner.

God kapasitet på elektriske anlegg

Banestrekningene skal elektrifiseres med det som kalles kontaktledningsanlegg med autotransformatorer (KL/AT). Anlegget sørger for kontinuerlig overføring av strøm fra omformerstasjonene til togene, og dekker både dagens behov og sikrer fremtidige kapasitets behov for jernbanen.

– Dette utgjør den største delen av prosjektet og omfatter flere tusen master med fundamentering, strekking av ledninger, autotransformatorer samt profilutvidelser av tunneler, forteller Reklev. Kontrakten for disse arbeidene skal tildeles leverandør i løpet av sommeren 2021.

– Kontaktledningsanlegget består av flere komponenter som ledninger og liner, master, brytere og jordingsanlegg. Autotransformatorer plasseres i egne bygg cirka hver tiende kilometer.

Strøm til tog er ikke det samme som vanlig strøm

Sentralt i prosjektet er også byggingen av en stor omformerstasjon på Hell ved Stjørdal, som kommer til å levere strøm både til togene og eventuelt andre jernbaneinstallasjoner i banenettet. Stasjonen gir økt kapasitet og sikker strømtilførsel til omkringliggende strekninger både sørover på Dovrebanen og inn i Sverige hvis det skulle bli aktuelt.

– Omformerstasjonen blir bindeleddet mellom det ordinære elektriske forsyningsnettet og jernbanenettet, forklarer Reklev.

– Omformerstasjoner produserer ikke elektrisk energi, men omformer energien fra 132kV/50Hz som brukes i det ordinære energinettet til tofase 15kV/162/3Hz. De to elektriske nettene opererer ikke på samme frekvens og spenningsnivå, og kan derfor ikke kobles sammen uten en slik omformer som bindeledd.

– Denne delen av prosjektet utføres i to entrepriser med kontraktsverdi på cirka 300 millioner kroner. Grunnarbeid og tomt utføres av Tverås Maskin & Transport AS, mens selve omformerstasjonen utføres av ABB Power Grids Norway AS. Grunnarbeidene skal stå ferdige høsten 2021, og da iverksettes arbeidet med selve stasjonen som skal stå ferdig i slutten av 2024.

Full trafikk under arbeidets gang

Arbeidet skal foregå uten å hindre togtrafikken. Prosjektet kommer til å bruke tiden på nattestid og mellom togene som kjører på strekningene.

– I forhold til vegutbygging er det sånn sett adskillig mer utfordring med jernbane sier Reklev. — Anleggsområdet strekker seg over 120 km, dette gir også utfordringer med at entreprenørene må etablere flere riggområder og angrepspunkter, samtidig som de må ivareta sikkerheten for togene og eget personell. Alle involverte aktører er imidlertid svært positive og innstilt på å løse disse utfordringene i samarbeid med oss som byggherre.

Stor brujobb

For å få plass til den strømførende infrastrukturen er det behov for å øke høyden og sikkerheten på mange av dagens bruer over sporet.

– Totalt er det 34 bruer som krever tiltak. 15 av dem trenger kun beskyttelsesskjerm mot kontaktledningsanlegget. De resterende 19 bruene krever ytterligere tiltak, enten at de må bygges om, skiftes ut eller saneres. For denne delen av prosjektet har vi nylig signert kontrakt med BMO Entreprenør, i en totalentreprise verdt 140 millioner kroner for Trondheim S - Stjørdal med ferdigstilling mai 2022 og Hell - Riksgrensen med ferdigstilling november 2022, avslutter Reklev.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur