E39 Bårdshaug bru i Orkanger. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 02.06.2023 

Entreprenør valgt for E39 Bårdshaug bru: Oppstart i oktober gir kortere anleggstid

Det blir BMO Entreprenør AS som skal gjennomføre det nødvendige vedlikeholdsarbeidet for E39 Bårdshaug bru i Orkanger.

Nå starter samhandlingsprosessen mellom entreprenør og byggherre.

Erfaren entreprenør

BMO Entreprenør AS er en erfaren entreprenør og et landsomfattende selskap som har spesialisert seg på rehabilitering av infrastruktur innen samferdsel. De er en del av det nordiske industrikonsernet Endúr ASA.

Kart som viser planlagt trafikkavvikling, med kjøreretninger. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Vi har erfaring med selskapet for slike oppdrag. BMO Entreprenør AS utførte første del av vedlikeholdet av E6 Kroppan bru østre, som ble ferdigstilt våren 2022. Dette var et arbeid som har flere fellestrekk med vedlikeholdet som skal gjøres for Bårdshaug bru. De har i sitt svardokument beskrevet trafikkavviklingen som en av de større utfordringene i prosjektet, noe som kan tyde på god oppdragsforståelse, sier byggeleder i Statens vegvesen Håkon Ødegård Alstad.

Det vil komme nærmere informasjon om oppstarten, anleggsgjennomføringen og trafikkavviklingen når samhandlingsprosessen er fullført i slutten av juni.

Oppstart i oktober – sluttfristen står fortsatt fast

Det tas sikte på oppstart av vedlikeholdsarbeidene i løpet av oktober, men fristen for ferdigstilling er fortsatt 1. oktober 2024. Det betyr at prosjektet skal gjennomføres på under 12 måneder, noe som betyr en kortere anleggstid enn tidligere skissert.

Kontrakten mellom Statens vegvesen og BMO Entreprenør AS er på kroner 24.632.069,-

Har forståelse for reaksjonene

– Vi har merket oss reaksjonene på at dette arbeidet kom overraskende, og har forståelse for det siden bruen er sentralt plassert og trafikkavviklingen blir krevende. Bevilgningen til prosjektet var først klar kort tid før vi lyste ut arbeidene, sier Ødegård Alstad.

Vedlikehold av Bårdshaug bru er ikke del av Nasjonal Transportplan, og gjennomføres som resultat av prioritering via Statens vegvesens årlige midler til vedlikehold.

Om prosessen fram til utlysing av anbud

– Prosjekteringen startet i 2022 og høringsmøter ble gjennomført i mars og juni samme år med berørte offentlige etater, inklusiv Orkland kommune. I september hadde vi møte med Orkland kommune vedrørende tillatelser for arbeid langs Orkla. Kommunen fikk som øvrige berørte grunneiere nabovarsel i februar knyttet til de planlagte arbeidene, sier Ødegård Alstad.

Flere omkjøringsalternativer har vært vurdert. Statens vegvesen opplever at det nå er bred enighet om vurderingene knyttet til omkjøringsalternativene. Dette samsvarer også med innleid konsulent sin konklusjon når det gjelder anbefalingen for trafikkavviklingen for prosjektet.

– Som del av arbeidet knyttet til trafikkavviklingen ble det også gjennomført en risikovurdering, understreker Ødegård Alstad.

Godt samarbeid

Det har etter anbudsutlysningen vært et godt samarbeid mellom Vegvesenet, kommune, fylkeskommune og politiet for å legge best mulig til rette slik at arbeidene kan gjennomføres på en god måte og for å begrense negative konsekvenser. States vegvesen har også stilt opp på møte i regi av kommunen og orientert lokalt næringsliv om prosjektet.

– Vi vil gi ros til Orkland kommune, Trøndelag fylkeskommune og politiet for god og konstruktiv dialog i denne fasen. Dette tette samarbeidet må vi fortsette med når vi skal gjennomføre prosjektet. Det jobbes godt på tvers av veieierne for å finne så gode løsninger som mulig for det som vil bli en krevende anleggsperiode. Alle parter har i dette arbeidet hatt trafikksikkerheten som hovedprioritet, sier Alstad.

Han understreker at den respektive veieier er formelt ansvarlig for tiltak på sine veier.

Delfinansierer asfaltering av både kommunal og fylkeskommunal omkjøringsvei

Det er ikke ideelle omkjøringsalternativ for Bårdshaug bru, noe som er en kjent problemstilling for Statens vegvesen knyttet til større vedlikeholdsarbeider for bruer.

Trafikk fra vest ledes over Bårdshaug i anleggsperioden, trafikk fra øst får omkjøring via Gammelosveien og fylkesvei 6478.

Under etablering og fjerning av kjørebru i akse 7 må hele bruen stenges for trafikk i korte perioder, og all trafikk må ledes om via fylkesvei 6478 og Gammelosveien.

Men de ulike veieierne er fortsatt enige om at dette er det beste alternativet.

– Det blir viktig at vi setter omkjøringsveien i så bra stand som mulig før arbeidene starter. Statens vegvesen vil derfor delfinansiere nødvendige asfalteringsarbeider på den kommunale og fylkeskommunale omkjøringsveien. I tillegg vil det bli gjennomført trafikksikkerhetstiltak som kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen blir enige om, sier Alstad.

Beklager ulempene

Når det blir delvis stenging og omkjøring for en så viktig og sentral bru over lengre tid, så får det konsekvenser.

– Trafikksikkerheten må komme først. I tillegg må behovene for forsvarlig anleggsgjennomføring og fremkommelighet i anleggsperioden vektlegges. Arbeidene med å rehabilitere Bårdshaug bru er helt nødvendige å gjennomføre, og det er gledelig at dette prosjektet har fått finansiering i år. Vi har stor forståelse og sympati for ulempene dette medfører for trafikanter, lokalt næringsliv, næringstransportene og ikke minst lokalsamfunn. Sluttresultatet vil bli en rehabilitert og bedre bru med forlenget levetid, avslutter Alstad.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur