Emner
Publisert
09.08.2017

Europas første plussby kan bli norsk

Men da må drømmen om å bygge Nord-Europas lengste tunnel legges i grus. Nå garanterer politikerne at de vil jobbe grundig for å få en ny stasjon på Ringeriksbanen utredet. I dag består området Avtjerna i Bærum av granskog og ubygd land. Nå kjemper politikere for at planleggingen av Europas første plussby kan komme her; […]

Men da må drømmen om å bygge Nord-Europas lengste tunnel legges i grus. Nå garanterer politikerne at de vil jobbe grundig for å få en ny stasjon på Ringeriksbanen utredet.

I dag består området Avtjerna i Bærum av granskog og ubygd land. Nå kjemper politikere for at planleggingen av Europas første plussby kan komme her; en ny smartby som produserer mer energi enn den bruker.

Den nye byen kan få 30 000 innbyggere og 15 000 arbeidsplasser som følge av en ny stasjon på Ringeriksbanen, ifølge rådgivningsselskapet COWI som har utviklet visjonen for fremtidens by på Avtjerna. Byvisjonen har som formål å vise områdets potensiale innenfor bærekraftig og smart byutvikling hvis det kommer ny togstasjon der i forbindelse med Ringeriksbanen.

Politisk kamp for stasjon

Det er bare en hake: For å lykkes må Ringeriksbanen få en togstasjon på Avtjerna. I dagens planskisser for gigantinvesteringen ligger Nord-Europas lengste tunnel. Den er tegnet inn 50 meter under bakken fra det som kan bli Norges grønneste byutviklingsprosjekt

Vi har mange svar for hvordan fremtidens byplanlegging vil se ut

Grunneierne og politikere har lenge kjempet om å få Avtjerna vurdert som stasjonsområde på Ringeriksbanen. I juni ble det endelig vedtatt i revidert NTP at et stasjonområde på Avtjerna skal utredes i det videre arbeidet med Ringeriksbanen. Bane Nor har meldt at rapporten vil stå ferdig 1. oktober.
I dag var flere av politikerne som har presset på for en vurdering av stasjonsområdet på Avtjerna til stede på lanseringen av Sollihøgda plussby. De kunne garantere at deres respektive partier vil jobbe tett videre med Avtjerna for å få en grundig vurdering av mulighetene for å legge en togstasjon der på Ringeriksbanen.

Kan løse millionbyens floke

De mener stasjonen kan bli Bærums bidrag til å løse boligutfordringene som Osloregionen vil møte når Oslo blir millionby.

Ifølge SSBs beregninger vil vi trenge 100.000 nye boliger de neste 15 årene for å møte Osloregionens befolkningsvekst. Dersom Ringeriksbanen får en stasjon på Avtjerna, vil Sollihøgda Plussby ligge knappe 22 minutter fra Jernbanetorget i Oslo.

Kan ikke fortsette å bygge byer som før,/h2>

Leder for Bærekraftig byutvikling i COWI, Janne Walker Ørka, mener en forutsetning for å lykkes er å tørre å legge helt nye prinsipper til grunn når vi bygger byer for fremtida.

Byene er vår største motor for produktivitetsvekst. Samtidig utgjør de en enorm trussel mot klimaet slik de bygges i dag. Hvis vi fortsetter å planlegge byene som skal stå klare om 40 år med teknologi, infrastruktur og byprinsipper som ikke er oppdatert til den nye tiden vi lever i, vil vi ikke komme noe nærmere en løsning på klimautfordringene vi står overfor, sier Walker Ørka.

Når byene vokser må utfordringene løses smartere og mer effektivt

Hun mener prosjekter på ikke-utviklede områder har særlige forutsetninger for å lykkes

Her er man ikke hemmet av 100 år gammel infrastruktur som ligger under bakken, bygningsstrukturer og bilveier som legger føringer for hvor man kan bygge. Hvis vi lykkes på disse områdene, som starter på bar bakke, kan de gi klare pekepinner på hvordan utviklingen bør skje i de allerede utviklede byene, sier Walker Ørka.

Ønsker samarbeidspartnere for innovativt bylaboratorium,/h2>

En annen viktig side av visjonen er at utviklingen av byen skal skje i et fellesskap mellom innovative utviklere, utbyggere, forskningsmiljøer, startups og innbyggere.

– Vi har mange svar for hvordan fremtidens byplanlegging vil se ut, med optimalisering av lokalt forankrede vann- og avløpssystemer, moderne avfallssug, mikroterminaler for vareleveranser og lokal energiproduksjon. Men vi tror at deling av kunnskap og samarbeid er grunnleggende for å få et slikt samspill til å fungere sammen. En del av visjonen for Sollihøgda plussby er derfor å skape et bylaboratorium hvor kloke hoder skal skape de smarte løsningene sammen, sier Walker Ørka.

På dagens lansering deltok også Gaute Hagerup, leder for Smarte byer-satsingen i Innovasjon Norge. Han er glad for at noen ønsker å legge smartteknologi som grunnfundament for utviklingen av en by

Byene er vår største motor for produktivitetsvekst

– Når byene vokser må utfordringene løses smartere og mer effektivt. Smartby-teknologi gjør nettopp dette, samtidig som det muliggjør mange nye arbeidsplasser. Vi har store muligheter til å skape norske globale suksesshistorier i årene som kommer innenfor dette feltet, sier Hagerup.

Kan løse millionbyens floke

Hans Jacob Låhne fra Avtjerna Grunneierforening tror at fremtidens Osloborgere vil se mørkt tilbake på et eventuelt valg om å legge Ringeriksbanen i en tunnel under Avtjerna, som ligger i planforslaget fra Bane Nor nå.

Det er et tap for samfunnet om man bygger en ny jernbane uten å ha stasjon på Avtjerna, som er ett av fem prioriterte boligutbyggingsområder i Bærum. Neste generasjon vil synes dette er en merkelig avgjørelse. Det er også den beste måten å sikre at fremtidens beboere i Bærum vil velge kollektivtransport, sier Låhne.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur