Publisert: 06.08.2021 

Første prosjekt etter merfinansieringen er lyst ut

Spaden settes i jorda rett over nyåret.

I dag er vegprosjektet S1 Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg lyst ut.

– Vi forventer spadestikk like over nyåret, og estimert byggetid ca 4 år. Gjennomføring av prosjektet er en del av forhandlingene, så her kan tilbyderne komme opp med raskere løsninger for gjennomføring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Geir Hartz Jørgensen.

Prosjektet S1 Kanebogen-Margarethe Jørgensens vei er en del av Bypakke Harstad i Troms og Finnmark fylke. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med utbedring av innfarts åra langs Rv. 83 til Harstad, mellom Kanebogen og Seljestad. Parsellens lengde er 2,2 km. ÅDT er ca. 17500.

Kontrakten omfatter bl.a. utbedring av to kryssområder fra T-kryss til rundkjøring, etablering av en påkjøringsrampe for vegtrafikk, etablering av 2,2 km sykkelveg med fortau og GS-veg med tre bruer, tilhørende landskapsarbeider, støyskjerming, veglysanlegg og omlegging av en bomstasjon.
Arbeidene omfatter også etablering av nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangkummer og transportledning av overvann for riksveien.

For Harstad Kommune utføres VA-arbeider. Det skal også etableres en liten sjøfylling med tilhørende VA-renseanlegg.

Trepartssamarbeid

Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet er utviklet i tråd med samfunnsmålene stortingsproposisjon 119S (2013/2014), og som videreføres i stortingsproposisjon 204S (2020/2021):

  • Harstad sentrum skal i 2040 ha et transportsystem som gir et godt bomiljø og gjør det trivelig å gå, sykle og oppholde seg i sentrum.
  • Innfartsåren fra sør skal i 2040 ha et transportsystem som binder sammen bebyggelse og virksomheter på langs og tvers på en god måte for alle trafikantgrupper.

Trafikkavviklingen og konkurransegrunnlaget

– Statens vegvesen har parallelt med finansieringsprosessen jobbet med å kvalitetssikre, forbedre og forenkle konkurransegrunnlaget som nå er lyst ut. Jeg er svært godt fornøyd med det arbeidet som organisasjonen har gjort i denne perioden, og føler meg trygg på at vi har et godt grunnlag for konkurransen sier Geir Hartz Jørgensen, prosjektleder i bypakke Harstad, Statens vegvesen.

– Vi går nå inn i en prekvalifiseringsfase, og går så over i forhandlinger med inntil 5 kvalifiserte tilbydere. Trafikkavviklingen vil være en sentral utfordring, og dette er da også et viktig tildelingskriterie som entreprenørene blir vurdert på. Allikevel må Harstadsamfunnet i deler av utbyggingsfasen bidra for å løse utfordringene. Dette vil vi komme med mer informasjon om etterhvert, men aktuelle bidrag kan være at flere kjører sammen, kjører til andre tider, flere velger buss, sykkel eller gange avslutter Jørgensen.

Viktig for Harstadsamfunnet

Denne utlysningen er startskuddet for en rekke prosjekter i Harstadpakken som vil gjøre Harstad til en bedre by å bo og ferdes i mener ordfører Kari-Anne Opsal.

– Harstadpakken del II utløser investeringer og etableringer som har stått på vent i påvente av avklaring. Detter er helt nødvendig for at vi skal kunne utvikle næringslivet og byen vår slik vi ønsker. Men gladest er jeg på vegne av de myke trafikantene. Nye løsninger for gående og syklende vil gjøre Harstad enda tryggere og triveligere, sier hun.

– Realisering av trinn 2 i Harstadpakken er meget viktig for videreutvikling av Harstad by og Sør-Troms-regionen, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), i Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette første prosjektet vil gjøre fremkommeligheten bedre på innfartsåren, og siden vi ikke har egne kollektivfelt så vil dette også forbedre fremkommeligheten for bussen avslutter hun.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur