Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Fra Hamar til Oslo på timen
Fra Hamar til Oslo på timen Foto: Bane NOR / NTNU

Fra Hamar til Oslo på timen

Det blir flere og raskere avganger fra Oslo til Hamar fra 2026, ifølge Bane NOR. Dessuten blir det en grønnere reise, mer matjord på strekningen, og ny, nasjonal sykkelvei.

EMNE: Intercity
PUBLISERT: 08.januar.2020

Dobbeltsporet gjennom Eidsvoll skal være ferdig innen 2023. Strekningen fra Venjar i sør til Langset i nord er delt i to parseller. Dobbeltspor-prosjektene er «en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling», opplyser Bane NOR i prosjektbeskrivelsen.

– Når utbyggingen opp til Hamar er klar i 2026, vil reisetiden fra Eidsvoll til Hamar reduseres med hele 20 minutter. Det blir også flere avganger på et komplett dobbeltspor. Det er planlagt å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Hamar, sier prosjektleder for utbyggingsprosjektet Eidsvoll N – Langset, Ronny Eirik Hansen.

Flere krevende forhold

I Eidsvoll er det et utfordrende terreng og et kupert ravinelandskap, som består av løsmasser og krevende grunnforhold. Bane NOR bygger tett inntil eksisterende spor, som er i full drift gjennom hele prosjektperioden.

Foto: Bane NOR

– Anleggsområdet ligger også nær Eidsvoll kirke. Vi må vise hensyn i forbindelser med begravelser, bryllup, konfirmasjoner og andre aktiviteter som foregår i kirken. Nord for Eidsvoll stasjon jobber vi på et veldig smalt anleggsbelte, med nærhet til elven Vorma på den ene siden og jernbane i full drift på den andre siden. Minnevika bru er en svært stor brukonstruksjon, og det blir mye masseflytting og store masselagringsområder i forbindelse med dette bruprosjektet.

– Minnevika bru er dimensjonert for dobbeltsporet jernbane med 250 km/t. De krevende grunnforholdene kombinert med en dobbelsporet jernbane gjør at vi trenger kraftige bærende fundamenter. Entreprenøren må benytte kraftigere peleutstyr enn hva vi tidligere har benyttet på slike samferdselsanlegg. Den tilgjengelige pelehammeren gir en kraft på 350 kNm, fortsetter Ronny Eirik Hansen.

– Hele bruprosjektet blir bygget på løsmasser, hvilket innebærer at brua ikke fundamenteres i fast fjell, men står på svevende peler. Det er krevende fundamenteringsforhold, og et av de største prosjektene i Norge uten tilkomst fra hav. Alt utstyr må fraktes med bil eller bane.

Minnevika jernbanebru er spesialdesignet for at Skibladner, verdens eldste hjuldamper i drift, skal kunne passere gjennom midtspennent på broen – som blir 100 meter bredt.

Grønnere tur langs Mjøsa

I tillegg varsler Hansen en flott tursti, Vormtråkk.

– Vi skal anlegge turstien på dagens jernbanetrasé mellom Eidsvoll stasjon og Langset. Turstien kobler vi på den eksisterende Mjøstråkk, som går frem til Langset. Det gir en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Eidsvoll stasjon til Lillehammer, og stien blir en del av Nasjonal sykkelrute #7 når den står ferdig i 2024.

I tillegg resulterer arbeidet i mer dyrket mark i området.

– Bane NOR har en egen matjordentreprise, der vi har tatt vare på matjorda i anleggsbeltet. Matjorda er nå lagt i ranker, og skal tilbakeføres når anleggsarbeidene er ferdig. Når vi fyller igjen ravinene, vil områder som ikke har vært utnyttet tidligere bli tilrettelagt for dyrkbar mark. Opptil 100 mål ekstra dyrket mark vil bli tilført Eidsvoll kommune.

En viktig flaskehals

Bane NOR regner dobbeltspor-prosjektene i Eidsvoll som en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

– InterCity gir effektiv og miljøvennlig transport, og vil gjøre det enklere å bo og jobbe der du vil. Bane NOR bygger på bestilling av Stortinget, som har vedtatt Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. Utbyggingsprosjektet er et lite prosjekt sett Norge under ett, men en svært viktig flaskehals i bygging av dobbeltspor som svarer på miljømålene i NTP. Det innebærer vekst i persontransport, sykkel og gange, mer gods skal over fra vei til sjø og bane, og klimagassutslipp, NOx-utslipp og partikkelforurensning, blir redusert.

Fakta om Minnevika bru:
Geometriske data – Total brulengde 836 m • Et hovedspenn på 100 m med 15 m frihøyde ved høyeste regulerte vannstand. Seilingsløp for Skibladner. • 16 sidespenn på 42,5 m. 10 sør for og 6 nord for hovedspenn. • 2 endespenn på 28 m Hovedmengder: • Spunt: 18000 m2 • Peler: 11300 m • Betong: 35000 m3 • Slakkarmering: 5300 t • Spennarm.: 66000 mMN • Hengestag: 38 stk • Lagere: 40 stk (kilde: Bane NOR)