Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Fra Hamar til Oslo på timen
Fra Hamar til Oslo på timen Foto: Bane NOR / NTNU

Fra Hamar til Oslo på timen

Det blir flere og raskere avganger fra Oslo til Hamar fra 2026, ifølge Bane NOR. Dessuten blir det en grønnere reise, mer matjord på strekningen, og ny, nasjonal sykkelvei.

EMNE: Intercity
PUBLISERT: 08.January.2020

Dobbeltsporet gjennom Eidsvoll skal være ferdig innen 2023. Strekningen fra Venjar i sør til Langset i nord er delt i to parseller. Dobbeltspor-prosjektene er «en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling», opplyser Bane NOR i prosjektbeskrivelsen.

– Når utbyggingen opp til Hamar er klar i 2026, vil reisetiden fra Eidsvoll til Hamar reduseres med hele 20 minutter. Det blir også flere avganger på et komplett dobbeltspor. Det er planlagt å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Hamar, sier prosjektleder for utbyggingsprosjektet Eidsvoll N – Langset, Ronny Eirik Hansen.

Flere krevende forhold

I Eidsvoll er det et utfordrende terreng og et kupert ravinelandskap, som består av løsmasser og krevende grunnforhold. Bane NOR bygger tett inntil eksisterende spor, som er i full drift gjennom hele prosjektperioden.

Foto: Bane NOR

– Anleggsområdet ligger også nær Eidsvoll kirke. Vi må vise hensyn i forbindelser med begravelser, bryllup, konfirmasjoner og andre aktiviteter som foregår i kirken. Nord for Eidsvoll stasjon jobber vi på et veldig smalt anleggsbelte, med nærhet til elven Vorma på den ene siden og jernbane i full drift på den andre siden. Minnevika bru er en svært stor brukonstruksjon, og det blir mye masseflytting og store masselagringsområder i forbindelse med dette bruprosjektet.

– Minnevika bru er dimensjonert for dobbeltsporet jernbane med 250 km/t. De krevende grunnforholdene kombinert med en dobbelsporet jernbane gjør at vi trenger kraftige bærende fundamenter. Entreprenøren må benytte kraftigere peleutstyr enn hva vi tidligere har benyttet på slike samferdselsanlegg. Den tilgjengelige pelehammeren gir en kraft på 350 kNm, fortsetter Ronny Eirik Hansen.

– Hele bruprosjektet blir bygget på løsmasser, hvilket innebærer at brua ikke fundamenteres i fast fjell, men står på svevende peler. Det er krevende fundamenteringsforhold, og et av de største prosjektene i Norge uten tilkomst fra hav. Alt utstyr må fraktes med bil eller bane.

Minnevika jernbanebru er spesialdesignet for at Skibladner, verdens eldste hjuldamper i drift, skal kunne passere gjennom midtspennent på broen – som blir 100 meter bredt.

Grønnere tur langs Mjøsa

I tillegg varsler Hansen en flott tursti, Vormtråkk.

– Vi skal anlegge turstien på dagens jernbanetrasé mellom Eidsvoll stasjon og Langset. Turstien kobler vi på den eksisterende Mjøstråkk, som går frem til Langset. Det gir en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Eidsvoll stasjon til Lillehammer, og stien blir en del av Nasjonal sykkelrute #7 når den står ferdig i 2024.

I tillegg resulterer arbeidet i mer dyrket mark i området.

– Bane NOR har en egen matjordentreprise, der vi har tatt vare på matjorda i anleggsbeltet. Matjorda er nå lagt i ranker, og skal tilbakeføres når anleggsarbeidene er ferdig. Når vi fyller igjen ravinene, vil områder som ikke har vært utnyttet tidligere bli tilrettelagt for dyrkbar mark. Opptil 100 mål ekstra dyrket mark vil bli tilført Eidsvoll kommune.

En viktig flaskehals

Bane NOR regner dobbeltspor-prosjektene i Eidsvoll som en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

– InterCity gir effektiv og miljøvennlig transport, og vil gjøre det enklere å bo og jobbe der du vil. Bane NOR bygger på bestilling av Stortinget, som har vedtatt Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. Utbyggingsprosjektet er et lite prosjekt sett Norge under ett, men en svært viktig flaskehals i bygging av dobbeltspor som svarer på miljømålene i NTP. Det innebærer vekst i persontransport, sykkel og gange, mer gods skal over fra vei til sjø og bane, og klimagassutslipp, NOx-utslipp og partikkelforurensning, blir redusert.

Fakta om Minnevika bru:
Geometriske data – Total brulengde 836 m • Et hovedspenn på 100 m med 15 m frihøyde ved høyeste regulerte vannstand. Seilingsløp for Skibladner. • 16 sidespenn på 42,5 m. 10 sør for og 6 nord for hovedspenn. • 2 endespenn på 28 m Hovedmengder: • Spunt: 18000 m2 • Peler: 11300 m • Betong: 35000 m3 • Slakkarmering: 5300 t • Spennarm.: 66000 mMN • Hengestag: 38 stk • Lagere: 40 stk (kilde: Bane NOR)

Mest Lest

Fikk jernbaneprosjekt til 2,9 milliarder

Er vann dyrt, Morten Meyer?

Raskere med rør i rør

Smarte nett blir enda smartere

Åpning av Follobanen utsettes ett år

Stor jernbanekontrakt til Baneservice

NRC Group Norge bygger gjestebrygge for Svelvik kommune

Elkem Solar fikk Næringslivets klimapris 2017

Endrer oppgjørsform for å få ned saltbruken

Fornebubanen forsinket: Oslos lengste T-banelinje i tunnel vil koste mer enn først planlagt

DigiTUN: Skal sette skikkelig standard

Rambøll med ny VVA-avtale for Færder kommune

Hvordan bygge veger med mindre klimagassutslipp fra betong?

Fortsetter å satse på sine produksjonsanlegg

Sprøytes milliarder inn kryptoteknologi

– Alle kan ikke kjøre egen bil i byen!

Kven blir den vakraste i Noreg?

Slik tanker du skikkelig

Nye milliarder til T-banen skal gi flere avganger

Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler

Mange gamle tunneler trenger oppgradering

Kontraktene må forståes og utvikles

Norge kan bli fullelektrisk

Informasjonsrike 3D-modellar er framtida

Mer effektiv og sikker sjøfart

Framtidens biler kan lette kravene til vegutforming

Oslo Havn KF bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

Markant deltakelse fra Norconsult på verdens største BIM-konferanse

Follobanen får ny standard for mobilnett

Fire av ti ledere i Statens vegvesen er kvinner

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

LINK arkitektur valgt til Parallelloppdrag Knutepunkt Porsgrunn

Ferjefri E39: Nytt legat opprettet for unge vindforskere som elsker livet!

Morgendagens tunneler

Ett skritt nærmere den attraktive nordiske byen

Prosjektstatus Bane NOR

Bygger kjempetunnel på Færøyene

Forslag til ny havne- og farvannslov

Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra vegtrafikken

Veiprosjekter klart de mest vellykkede sammenlignet med andre sektorer

Ny pris til Avinor Oslo lufthavn

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

Modellerer fremtidens mobilitet

Vant internasjonal pris for norsk landskaps-BIM

Avinor får i oppdrag å planlegge ny flyplass

Forbedrer effektiviteten og sikkerheten i tog med banebrytende transformator

Forlik mellom Statens vegvesen og Bane NOR

Flere beslutninger tas i felt

Kortreiste trebruer til E6

Oljelekkasje fra Sporveiens anlegg

Vegvesenets OPS-prosjekter trekker internasjonal interesse

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

Digitalt veiforvaltningssytem snart klart

Disse blir regionale ledere i Spordrift AS og Bane NOR

Korrosjon og slitasje i varme- og kjøleanlegg

Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler

Viktig med bompenger for elbil

Vil ha mer sprøyt i tunnelen

Blir Norges første kvinnelige vegdirektør

Ny stasjon på Ringeriksbanen kan gi ny by i Bærum

Bompengereform: 60 bompengeselskap har no blitt 5

Nye aktører på vei inn i bompengesektoren

Derfor er 70 prosent av vegprosjekt ulønnsomme

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater

Nullutslippstog: – Vi må få opp dampen

Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet

Er det plass på toget?

Skal planlegge nytt hovedanlegg for luftsport

Verdens første fossilfrie tunnelprosjekt vant miljøpris

Satser på samferdsel og byutvikling i Bergen

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Årets Baneseminar: Digitalisering av bransjen

Advarer mot rask snøsmelting i Sør-Norge

GjordGjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Osloe mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Kaster du avfall i toalettet?

Nye Veier har valgt AF Gruppen Norge AS for bygging av E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Vegvesenet er i gang med digital vegbygging

Sporveien anbudsklare med trikketiltak på Majorstuen

Ny guide gir bedre VA-forvaltning

Gigaprosjekt har tre mulige vinnere

Satser på norsk produksjon av biodrivstoff

Cramo inngår samarbeid med NRC Group

Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er død

Tysk samferdselsgigant på plass i Norge

Ny milepæl i Trikkeprogrammet

Standardisering, drift og vedlikehold hos Nye Veier

Frykter at EU-krav demper PCB-jakt

Sparer milliarder uten kvalitetsforringelse

Vil gjøre VR realistisk ved bruk av “egne hender”

Vil ha flere kvinner til å drive VR-utviklingen

Miljøhensyn tungtveiende ved bygging av dansk bro

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

Vegvesenet lanserer karakterbok for entreprenører

Havvind uten subsidier er mulig

Arctic Corridor gir jernbane til Kirkenes

Viktig milepæl for ny E39