Foto: Statens vegvesen
Publisert: 22.02.2024 

Grunnundersøkelser ved rv. 22 på Hafslund

Statens vegvesen jobber med å forberede bygging av kollektivfelt og gang- og sykkelvei langs rv. 22 på strekningen mellom Hafslund skole og Torvaldslyst /Gamle Isevei, i henhold til reguleringsplan for rv. 22 Hafslund–Dondern som ble vedtat høsten 2022.

– Statens vegvesen ser frem til å kunne sete i gang med grunnundersøkelser i prosjektområdet. Dette er på et vis starten på de fysiske arbeidene etter en periode med mye planlegging, og viktig å utføre for å redusere risikoen i prosjektet. Dette gir oss viktig kunnskap som er viktig å ha på plass før byggearbeidet skal i gang, sier prosjektleder i Statens vegvesen Anne-Grethe Nordahl.

Anne-Grethe Nordahl. Foto: Statens vegvesen

Som en del av forberedelsene ønsker Statens vegvesen å gjennomføre supplerende grunnundersøkelser for å kartlegge løsmassenes tykkelse, sammensetning og egenskaper langs strekningen. Arbeidet er planlagt å starte i uke 9 og holde på frem til påske, det kan bli lit lenger også, avhengig av omfanget og resultatene av undersøkelsene.

– Riksveiprosjektet rv. 22 Hafslund–Dondern er det første av de fire store prosjektene i Bypakke Nedre Glomma fase 2. Grunnundersøkelsene er det første synlige tegnet på at strekningen skal utvikles og gjøres bedre og tryggere for alle som ferdes der. Statens vegvesen er en av de fem partene i bypakkesamarbeidet, og vi gleder oss til både samarbeidet og jobben som skal gjøres de neste årene, sier daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma.

Nærmere om grunnundersøkelsene

Før grunnboringene starter blir det gjennomført undersøkelser for å registrere eventuelle kabler, vannledninger og mer. Det bores ned til 20 meters dybde, eller til det støter på fell. Statens vegvesen vil også informere grunneiere om adkomst/kjøretrasé til borepunktet på eiendommen. Deretter vil grunnundersøkelsene bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig. Det kan derfor bli aktuelt å justere plasseringen av punktene noe.

  • Statens vegvesen har planlagt to typer av undersøkelser:
    Totalsondering: Dette er en test som viser jordens stratigrafi (se hva slags løsmasser som ligger i dybden). Det utføres med en grunnborerigg som borer et vertikalt hull på cirka 50 millimeter i diameter.
  • Prøvetaking: Dette er en metode der vi henter opp noen jordprøver for å analysere egenskaper og styrkeparametere av massene. Det utføres med en grunnborerigg som borer et vertikalt hull på cirka 50 millimeter i diameter.

For noen punkter kan det være aktuelt å utføre boringer i to omganger. De grunneiere dette gjelder vil bli kontaktet før dette arbeidet starter.

Jostein Haug. Foto: Statens vegvesen

Eter at de planlagte grunnboringene er utført vil resultatene fra boringene bli behandlet. Denne behandlingen kan eventuelt resultere i at det blir behov for å utføre supplerende grunnboringer. Også i dette tilfellet vil grunneiere det gjelder bli kontaktet før eventuelle tilleggsundersøkelser blir igangsatt.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur