Foto: Kruse Smith
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
04.05.2021

Haumyrheitunnelen viktig brikke i E18-prosjekt

E18 i Kristiansandregionen er i disse dager under oppgradering. Haumyrheitunnelen oppgraderes og det bygges nytt kollektivfelt i retning øst. Arbeidet gjøres i sammenheng med byggingen av den nye Varoddbrua.

I inn- og utfarten til Kristiansand er oppgraderingen av E18 i full gang. Haumyrheitunnelen fører trafikken under boligområdet Søm og ut på Varoddbrua hvor det ferdigstilles en ny bru i retning øst i disse dager.

– Den gamle toløpstunnelen med to felt i hver retning oppgraderes nå til tre løp i østlig retning ut av byen for å gi kollektivtrafikken bedre fremkommelighet, sier Jan Helge Egeland, Prosjektleder i Statens vegvesen.

– Kollektivdelen av prosjektet finansieres med bompenger fra samferdselspakken i Kristiansandsregionen, mens resten av prosjektet finansieres med statlige midler.

Utfordrende prosjekt

Prosjektet som har en kostnadsramme på 190 millioner inkludert MVA ble startet opp i mars 2020.

– Prosjektet er stort sett i rute, og vi regner med å ha tunnelen ferdig i april 2021, og etter dette tilbakestille omgivelsene til normalen igjen, sier Egeland.

Foto: Kruse Smith

– Omkjøringsvegen måtte bygges for å lede trafikken vekk i den ene retningen inn mot sentrum mens vi stengte tunnelløpene. Tunnelløpene har vi stengt ett og ett om gangen, mens trafikken hele tiden inn mot sentrum har gått på omkjøringsvegen.

– En hovedutfordring i dette prosjektet er å gjennomføre arbeidene så raskt som mulig for å minimalisere konsekvensene for omgivelsene og trafikken langs E18. I utgangspunktet har det ikke vært mulig å gjennomføre arbeider nattestid som følge av anleggsstøy og nær beliggenhet til boligbebyggelse.

Sammenheng med ny Varoddbru

I tillegg til behovet for kapasitetsøkning for kollektivtrafikken er også utbyggingen av den nye Varoddbrua en medvirkende årsak til at tunnelen nå oppgraderes. Varoddbrua er egentlig to bruer, den første var ei hengebru med hovedspenn på 337 meter som sto ferdig i 1956.

– Det har vært store kostnader knyttet til drift og vedlikehold av den gamle hengebrua, samt at kjørekomforten for trafikantene ikke akkurat har vært god over de gamle brufugene, sier Egeland.

– I tillegg til hengebrua ble det i 1994 bygget ei frittfrembygd bru ved siden av den gamle, med totallengde 663 meter og hovedspenn på 260 meter. Dette er en tilsvarende brutype som den nye, men bredden er nå økt med 5 meter på ny bru.

Ny bru mellom to gamle

Mellom disse bruene bygges nå ei helt ny bru mens trafikk har gått på de gamle.

– Dette har også vært utfordrende, i og med at vi har bygget ny bru mens de gamle sto på begge sider, forteller Egeland.

– Nå har vi imidlertid fått revet den gamle, og er i ferdigstillelsesfase med den nye brua. Totalt blir det to kjørefelt i hver retning på brua fra 1994 og den nye, pluss et kollektivfelt i hver retning slik at det utgjør totalt 6 kjørefelt på begge bruene. Haumyrheitunnelen utgjør dermed sammen Varoddbrua en viktig brikke i E18 øst for Kristiansand sentrum.

Omfattende rådgivningsjobb

Rådgivende ingeniører for prosjektet har vært Rambøll, som har stått for prosjekteringsdelen og oppfølging i utførelsesfasen.

– Vi er glade for å få være med å jobbe med Haumyrheitunnelen, som har vært et teknisk utfordrende prosjekt, sier Søren Wegener Gamst, Prosjektleder i Rambøll.

– Vi hadde noen antagelser om at fjellet var stedvis dårlig, og dette viste seg å stemme, og ga litt utfordringer for drivingen. Prosjekteringen vår har omfattet hele prosjektet. Utstrossing for nytt kollektivfelt med tilhørende sprengningsarbeider. Betongarbeidene med nye portaler og gang- og sykkelbru. Midlertidig omkjøringsveg med tilhørende midlertidig sykkelveg. Ikke minst selve tunnelrehabiliteringen med de utfordringene vi møtte der, samt elektro- og signalsystemene.

Entreprise med utfordringer

I østgående tunnelløp har det blitt strosset ut cirka 4,5 meter tunnel for å skape plass for et nytt kollektivfelt. Hovedentreprisen utføres av Kruse Smith Entreprenør AS.

Foto: Kruse Smith

– Vi startet med å bygge ny midlertidig omkjøringsveg på 300 meter med tilhørende midlertidig sykkelveg, sier Rune Salte, Prosjektleder i Kruse Smith.

– Så har vi strosset ut for nytt kollektivfelt i hele østgående løp, dette utgjorde opptil 4,5 meter bredere tunnel enn tidligere. Så har vi laget 150 meter ny veg på østsiden med nye skjæringer i dagen.

Rehabiliteringen av tunnelen har medført at alt interiør er fornyet.

– Vi har revet all innredning og lagt nye veggelement, ny vann- og frostsikring samt utskifting av alle elektroinstallasjoner og styringselementer, forteller Salte.

– Vi har også hatt ansvar for utførelse av alle betongarbeider på de nye tunnelportalene, og forlengelse av eksisterende gang- og sykkelbru som går over E18 på vestsiden av tunnelen. I vest ligger ny portal innenfor denne brua. Det har ikke vært trafikk på områdene vi har jobbet, trafikken har gått på omkjøringsveien og blitt omlagt, og det har vært et greit samarbeid med publikum og lite klager, så vi er fornøyde med dette.

Nedfall medførte prosjektstopp

Også Haumyrheitunnelen har hatt sine utfordringer, der deler av tunnelen besto av utfordrende fjellkvalitet.

– Vi hadde noe ras i forbindelse med sprengning i øst, forteller Salte.

– Det var heldigvis ingen fare for folk. Vi hørte at det raste en relativt lang stund etter salven. Dette medførte ekstra opprydding og tiltakssikring, og at vi måtte ta et skritt tilbake og stoppe opp. Det største problemet med dette er sikkerhet, og det tar vi på største alvor. Situasjonen måtte vurderes av geologer slik at det ble gjort de rette tiltakene før vi gikk videre med prosjektet. Vi leide inn egne geologer, samt at Statens vegvesen stilte med egne. Dette medførte en kort stopp i prosjektfremdriften.

Åpning i april, prosjekt til sommeren

Sprengningsarbeidet ble ferdig utført i slutten av januar 2021.

– Det er fortsatt en del gjenstående arbeid, men vi regner med å kunne åpne tunnelen noenlunde samtidig med at Varoddbrua ferdigstilles i april-mai 2021. Etter dette gjenstår å rydde opp etter oss. Den midlertidige omkjøringsvegen skal fjernes og omgivelsene skal tilbakestilles til førsituasjonen, altså at det tilbakestilles til normalt lokalvegnett igjen. Dette kommer til å ta inntil par måneder, så vi regner med at hele prosjektet er ferdigstilt før sommerferien 2021, avslutter Egeland.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur