Emner
Publisert
31.03.2019

HMS i anleggsnæringen – Arbeidstilsynets prioriteringer

Det er utfordrende å forebygge og drive godt HMS-arbeid i anleggsnæringen. Risikobildet er høyt, derfor prioriterer Arbeidstilsynet forebyggende innsats også i 2019.

– Innen anlegg er vi særlig opptatt av sikkerhet knyttet til bruk av tyngre kjøretøy i anleggsbransjen, både konflikter menneske-maskin og at maskinene vedlikeholdes slik at de er trygge å bruke. Vi er også opptatt av sikkerhet ved gravearbeider og bergarbeid, og at det praktiseres forsvarlige arbeidstidsordninger, forteller Stig Magnar Løvås, regiondirektør for Arbeidstilsynet Midt-Norge.

I arbeidet med forebygging av konflikter menneske-maskin, fokuseres det på hvordan anleggsplasser kan organiseres for å minimalisere fare for påkjørsler og andre skader når arbeidere oppholder seg innenfor maskinenes arbeidsområder. Det fokuseres også på hvorvidt maskiner er utstyrt med godt nok verneutstyr.

Når det gjelder sikkerhet ved gravearbeid planlegger Arbeidstilsynet blant annet to aksjonsperioder, en på våren og en på høsten. Her er det fokus både på rasfare og ulykker med gravemaskiner.

– Vi vil i 2019 også øke oppmerksomheten på arbeid langs vei, og da særlig arbeidsforholdene til de som driver manuell trafikkdirigering. Her har vi erfart både lange arbeidsdager og utilfredsstillende tilgang til for eksempel toalett og spiserom, fortsetter han.

Foruten å føre kontroll med arbeidsvilkår, er arbeidstid en prioritet generelt i bransjen.

– Arbeidstidsordninger er tilsynstema og også at innleide arbeidstakere skal ivaretas på samme måte som egne arbeidstakere. Vi følger også opp med tilsyn hos bemanningsbyråer om vi får mistanke om at de ikke ivaretar sin del av arbeidsgiveransvaret.

Andre områder

Løvås viser også til ulykker med udetonert sprengstoff.

– Det meste av regelverket knyttet til bruk av sprengstoff forvaltes jo av DSB, men regelverket om at alle har krav på en forsvarlig arbeidsplass ligger hos oss. Og dersom det er fare for udetonert sprengstoff og en ikke sitter i en maskin med både godt nok vern mot å bli truffet av steiner eller har sterkt nok glass til at ikke trykkbølgen knuser glasset, så kan ikke arbeidsplassen sies å være forsvarlig, påpeker han.

– Selv om det ikke er noe prioritert tilsynstema i 2019 vil jeg også trekke frem betydningen av økt bruk av mer arbeidsmiljøvennlig asfalt, også kalt lav-temperatur asfalt (LTA). Her har vi i noen år forsøkt å påvirke både byggherrer og bransjen til å øke bruken, for slik å bidra til å forebygge luftveisplager hos asfaltarbeidere. Resultatene av innsatsen har vært litt variable, men i det siste har utviklingen vært positiv igjen og den utviklingen håper vi fortsetter.

Virkemidler

– Bygge- og anleggsnæringen er den næringen vi bruker klart mest ressurser på, og det vil vi fortsatt gjøre i 2019. Bare i den forebyggende næringsaktiviteten planlegger vi å bruke dobbelt så mye ressurser i 2019 som på den nest største næringsaktiviteten: Industri. I tillegg kommer ressursene som brukes til å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet, forteller Løvås.

Arbeidstilsynets mest sentrale virkemiddel er tilsyn.

– Hensikten med tilsyn er jo ikke å først og fremst å finne feil, men å finne forbedringsforhold og gi målrettede føringer for hva vi forventer blir forbedret, forklarer han.

Det drives mye veiledningsaktivitet gjennom foredrag på ulike bransjearrangementer og workshops. I tillegg gis det en del veiledning under gjennomføring av tilsyn. Arbeidstilsynet deltar også i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Blant Arbeidstilsynets bidrag her er fortsatt utgivelse av den årlige rapporten om skader og helseplager i næringen i samarbeid med STAMI.

– I tillegg har vi økt bruken av overtredelsesgebyr. Dette er jo en administrativ sanksjon og er kanskje noe som mange tenker på som straff og ikke et forebyggende virkemiddel. Men hovedhensikten er å påvirke til at det skal lønne seg å prioritere god forebygging, også før vi kommer på tilsyn.

Positiv utvikling

– Mange i bransjen har økt prioriteringen av HMS de siste åra. Men det er et stort spenn i bransjen, og forskjellige virkemidler må til for å få bedre HMS i hele bransjen, sier Løvås.

Ifølge Løvås er det for eksempel mange virksomheter som aldri kommer på veiledningsarrangement.

– De har det nok for travelt med å jobbe, så de treffer vi nok kun i tilsyn.

– Vi er generelt opptatt av at de store entreprenørene i bransjen og byggherre skal bidra til å løfte nivået i bransjen, sier han derfor.

Dette ikke minst siden det er midlertidige, prosjektbaserte organisasjoner som utfører jobbene og stadig forskjellige entreprenører som jobber sammen. Løvås mener at jo mer større entreprenører bruker de samme underentreprenørene, jo mer samarbeidserfaring bygger de. Da blir det også bedre koordinering av innsats—inkludert HMS.

– Selv om det går sakte, ser vi at det er en positiv utvikling på skader. Men bygg og anlegg har fortsatt høy skadefrekvens, så det er mye å jobbe med, avslutter han.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur