Faksimile: Statens vegvesen
Publisert: 15.04.2024 

Høring/offentlig ettersyn – E8 Flyplasstunnelen

Statens vegvesen planlegger bygging av tunnel og ny vei fra Breivika til Tromsø lufthavn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges områderegulering for E8 Flyplasstunnelen, plan-ID 1886, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i kommune- og byutviklingsutvalget 4. april 2024, sak 17/24.

Planarbeidet gjøres i samarbeid med Avinor og inneholder også forslag til løsning for forlengelse av dagens rullebane mot sør.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 15. april–10. juni 2024 og Statens vegvesen ber om eventuelle merknader til planen innen 10. juni 2024.

Prosjektet er en del av Bypakke Tenk Tromsø og skal finansieres dels av staten og dels av bompenger.

Kort om planen

Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av ny tunnel fra Breivika til Langnes med tilhørende veisystem på begge sider av tunnelen. Gjennom dette prosjektet får Tromsø by et mer robust og fleksibelt veisystem med en effektiv og trygg trasé til Tromsø lufthavn.

E8 Flyplasstunnelen med tilhørende veier vil fjerne de største flaskehalsene på Tromsøya. Det vil få busser og utrykningskjøretøy raskere frem. Utbyggingen vil gi betydelig redusert trafikk i dagens rundkjøringer i Giæverbukta. Det gir økt trafikksikkerhet og alle trafikanter, enten de går, sykler, busser eller kjører gjennom området, vil komme vesentlig raskere frem enn i dag.

Reguleringsplanen legger også til rette for at Avinor kan utvide flyplassens rullebane mot sør.

I dokumentet «planbeskrivelse» kan du lese mer om prosjektets mål, utforming og virkninger.

Statens vegvesen har også laget en kartfortelling som gir god oversikt og en rask beskrivelse av prosjektet ved hjelp av forklarende illustrasjoner og mindre tekst.

Utbyggingen vil:

  • Fjerne de største flaskehalsene i Giæverbukta og Breivika og gi økt trafikksikkerhet.
  • Gi økt fremkommelighet som får busser og utrykningskjøretøy raskere frem.
  • Gjøre det mer attraktivt å velge buss som transportmiddel.
  • Gjøre det tryggere og enklere å sykle og gå i Breivika og Giæverbukta.
  • Gjøre veinettet i Tromsø mer effektivt og robust.
  • Tilby reelle omkjøringsmuligheter ved trafikkstans andre steder i veinettet.
  • Redusere kjøretid og kostnader for næringslivet med å knytte sammen de to største næringsområdene i Breivika og på Langnes.
  • Redusere trafikk på Erling Kjeldsens vei og gi mindre støy for de som bor langs veien.

Reguleringsplanen vil også legge til rette for fremtidig rullebaneutvidelse på Tromsø lufthavn Langnes. En forlenget rullebane vil øke regulariteten under krevende vinterforhold, og kan gi mulighet for å operere med større flytyper, som for eksempel Boeing 787.

Fakta:

Informasjonsmøte, stand og åpen kontordag

Det avholdes informasjonsmøte på rådhuset onsdag 24. april klokken 18.00–20.00.

Dagen etter kan du treffe Statens vegvesen på disse stedene:

  • Stand på rådhuset torsdag 25. april i tidsrommet 09.00–13.30
  • Stand på Jekta torsdag 25. april i tidsrommet 15.00–18.00

Egne møter for grunneiere

For berørte grunneiere som ønsker en prat med Statens vegvesen, arrangeres det åpen kontordag fredag 26. april klokken 08.30–15.00. Denne dagen kan du avtale et eget (privat) møte med Statens vegvesen ved å kikke på lenken under:

Skjema for å avtale møte.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur