Bildet viser laboratoriet på NMBU med de ulike vannprøvene med fisk Emelie Skogsberg forsker på. Foto: Emelie Skogsberg
Emner
Publisert
02.12.2021

Hvordan påvirkes fisk av partikler fra anleggsvann?

Anleggsvann fra eksempelvis tunnelsprengning og tunneldriving inneholder partikler som kan ha stor innvirkning på miljøet, spesielt på ørret og laks.

Hvordan går det egentlig med fisken? Hvor mye kan den tåle? Dette er utgangspunktet for forskningsprosjektet til Emelie Skogsberg.

Skogsberg er ph.d.-kandidat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA)og Statens vegvesen.

– Vi har ikke nok kunnskap om hvordan det går med fisk som utsettes for partikler fra anleggsvann, mitt prosjekt handler om å undersøke fisk som utsettes for ulike typer partikler, forteller hun. Skogsberg jobber nå med fiskeforsøk hvor hun undersøker «helsetilstanden» til fisk som utsettes for anleggsvann med ulike typer partikler. Fisken som brukes i undersøkelsene kommer fra senter for bærekraftig akvakultur på NMBU, og Mattilsynet har gitt tillatelse til å gjennomføre forskningen.

Anleggsvann kan inneholde ulike typer partikler

Store infrastrukturprosjekter kan ha stor innvirkning på miljøet både under bygging og drift. Dette er et kjent miljøproblem. Under bygging forekommer utslipp av partikler fra for eksempel overflateavrenning (erosjon) og vann fra tunneldriving, til vannforekomster som bekker, elver og vassdrag.

Formen til partikler med opprinnelse fra forskjellige byggeaktiviteter antas å være forskjellige. For eksempel i områder som masseutskiftes forventes erosjon og partikler som er mer runde og sfæriske, mens partikler fra bore- og sprengningsbergarbeid forventes å være skarpere og mer kantete og spisse.  Sistnevnte partikkeltype anses derfor som mer problematisk og potensielt mer skadelig for vannlevende organismer. Type bergart man sprenger i vil også påvirke formen på partiklene.

– Skarpe og spisse partikler kan forårsake alvorlig sykdom og død hos fisk, både direkte gjennom vannet- og indirekte ved at partiklene skader andre deler av økosystemet som fisken er avhengig av, forklarer Skogsberg. Spesielt luftveiene og gjellene hos fisk kan være spesielt utsatt for partikkelskade, tilføyer hun.

– Forskning hittil har antydet at skarpe partikler potensielt kan være mer skadelige enn runde, naturlige partikler, men her er det kunnskapshull med behov for mer forskning for å få mer kunnskap om nøyaktig hvordan skarpe partikler påvirker fisken, sier hun.

Mer kunnskap for å minimere skader på fisk

Skogsberg har hentet slam fra utslippsvann fra tunnelsprengning og analysert hvilke partikler vannet inneholder. På NMBU utfører hun laboratorieforsøk hvor hun analyserer hvordan det går med fisk som utsettes for vann med varierende innhold av partikler.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur