Tre glade IPL-partnere. F.v: Arve Krogseth (Cowi)
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
27.02.2020

Integrert Prosjektleveranse: Rammeverk for prosjekteffektivitet

I disse dager iverksetter Nye Veier AS utbyggingen av syv kilometer E6 mellom Melhus og Kvål i Trøndelag. Dette er det første infrastrukturprosjektet her i landet hvor man tar i bruk Integrert Prosjektleveranse (IPL) som samarbeidsmodell. Nye Veier håper at dette gir god motivasjon for en effektiv prosjektgjennomføring.

Når du kjører E6 sørover fra Trondheim kommer du etter et par mil til bygda Melhus. Frem dit har du kjørt på firefelts motorveg. Etter dette snevrer E6 seg inn til tofelts veg og 90-sone, før den etter noen kilometer går rett inn i 50-sone og bygdesentrumet Kvål.

— Hovedfartsåren gjennom Trøndelag har en stor akilleshæl gjennom Kvål, hvor det kjøres tung E6 - trafikk gjennom et boligområde med myke trafikanter og lysregulert fotgjengerovergang, sier Petter Angelsen, Prosjektleder i Nye Veier Trøndelag AS.

— De viktigste formålene med prosjektet er kortere reisetid for vegtrafikken og bedre sikkerhet for både bil og myke trafikanter. Her skal vi nå bygge syv kilometer firefeltsveg i dagen, som blir optimalisert for 110 km/t. Fra Melhus til Skjerdingstad, hvor det i dag er 90-sone, vil vi bygge i sammenheng med eksisterende trase, for vi jobber selvfølgelig for å beholde mest mulig vegkapital, sier Angelsen.

Likestilte samarbeidspartnere

Begrepet Integrert Prosjektleveranse (IPL) har sin opprinnelse fra USA, hvor det kalles IPD (Integrated Project Delivery), og brukes på E6 Melhus - Kvål for første gang i infrastrukturprosjekt i Norge.

— Vi har laget en kontrakt fra bunnen av, for i norsk sammenheng finnes ingen standardkontrakt for denne prosjekttypen, sier Angelsen.

— IPL er en samarbeidsform som betyr at alle de tre partene Nye Veier som utbygger, PEAB som entreprenør og COWI som rådgivende ingeniører er likestilte samarbeidspartnere fra start til slutt i prosjektet.

Felles optimaliseringsarbeid

De tre partnerne i prosjektet har jobbet i samhandling siden mars og forberedende prosjektfase. Nå iverksettes overgangen til fase 2, som er utbyggingsfasen.

— Nå er vi i full gang med forberedende arbeider i marka, sier Angelsen.

— I fase 1 har vi optimalisert prosjektet der vi har funnet at det er mulig. Vi har også prosjektert en stor del, og vi jobber nå sammen med å avslutte samhandlingsfasen. Så går vi til fase 2 som er utbyggingsfasen, og vi entrer denne med et modent prosjekt for alle tre IPL-partnerne. Sammen har vi jobbet mye med kostnadsestimering for å komme frem til målpris for prosjektet. Dette har vært en hektisk men samtidig svært lærerik fase, og oppleves som en god måte å jobbe på.

Risiko- og resultatdeling

Infrastrukturprosjekter av denne størrelsen har som kjent risikoer knyttet til seg. Entreprenører og rådgivere går nå og da på en smell på grunn av forhold det var vanskelig å forutse før utbyggingsstart. Dermed kan det også være en utfordring å skape realistiske kostnadsestimater.

— En stor del av samhandlingen dreier seg om å jobbe fram i fram et tydelig risiko og mulighetsbilde for prosjektet, påpeker Angelsen.

— Gjennom å være samlokaliserte og ha aktiv samhandling under hele prosjektet har vi sammen kommet frem til kjente ting som vi tror vil oppstå, og tenkt gjennom hvordan vi vil finne løsninger under prosjektets gang. Med det har vi jo også tenkt gjennom muligheter som kan oppstå. De forskjellige aktørene har i slike prosjekter særskilte risikoer. I et IPL - prosjekt er håndtering av risiko og muligheter svært viktig.

Samlokalisering for effektive beslutninger

Cowi, PEAB og Nye Veier sitter sammen i et eget delt prosjektkontor på Melhus. Samlokalisering er en helt nødvendig del av å jobbe sammen i en integrert prosjektleveranse.

— Jeg mener det er svært viktig at vi sitter sammen, dette skaper effektive beslutningsveier, sier Angelsen.

— Vi bruker Virtual Design Construction (VDC) som felles utviklingsverktøy, underliggende her er LEAN-metodikken, samt aktiv bruk av Building Information Modelling - BIM og Integrated Concurrent Engineering - ICE. Aktørene i prosjektet sitter sammen i 'big room' hvor vi har dekket veggene med skjermer og har 3D - modeller oppe slik at vi får tatt nødvendige beslutninger fortløpende.

Incitament for gode løsninger

På mange måter kan man si at med IPL har den mer kjente organiseringsmodellen samspillsentreprise blitt konvertert til å gjelde totalentrepriser.

— Den største forskjellen fra samspillsentreprise ligger i vederlag og incitamentsordninger. Alle tjener bedre jo bedre prosjektet går, og dette gir aktørene incitament til å finne gode løsninger der man ser det. På hver sin måte får alle en gevinst, og stimuleres til å jobbe for prosjektets beste. IPL gir et kommersielt rammeverk for dette, avslutter Angelsen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur