Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt
InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

EMNE: Intercity
PUBLISERT: 23.februar.2018

Bane NOR har overlevert sitt faglige innspill til Jernbanedirektoratets arbeid med handlingsprogram for jernbanesektoren. Planleggingen og byggingen av InterCity-strekningene fortsetter som tidligere.

Jernbanedirektoratet skal ta stilling til Bane NORs innspill og lage et forslag til Handlingsprogram som legges på høring i april. Handlingsprogrammet skal konkretisere innsatsen på jernbane i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Planleggingsarbeidet og bygging som pågår på InterCity-strekningene fortsetter for fullt.

Det er ingenting som tilsier at vi skal bremse planaktiviteten. For mange av prosjektene er det tvert imot kort tid til vi trenger planvedtak, for å sikre at de er byggeklare i tide. Trasevalg er viktig for grunneiere, og for dem som skal planlegge byutvikling og annen infrastruktur. Dessuten ønsker vi å ha tid til å lete etter løsninger som gir enda mer bane for pengene, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen i InterCity-prosjektet i Bane NOR.

Under finner du en oversikt over status for arbeidet på InterCity-strekningene.

Østfoldbanen

Follobanen: Under bygging.
Sandbukta-Moss-Såstad: Under bygging. Har startet med forberedende arbeider.
Haug-Seut: Arbeid med reguleringsplan pågår.
Fredrikstad (Seut)-Sarpsborg: Kommunedelplan med konsekvensutredning. Kommunedelplanen skal avklare korridor for det nye dobbeltsporet. Planen, med anbefaling av korridor, skal oversendes kommunene vår/sommer 2019.
Sarpsborg-Halden: Ikke midler til planlegging i NTP 2018-2029, der det står at strekningen skal være ferdig innen 2034.

Vestfoldbanen

Drammen-Kobbervikdalen: Forslag til reguleringsplan har vært på høring. Forventer vedtak på reguleringsplan i 2018.
Nykirke-Barkåker: Forslag til reguleringsplan ligger på høring. Mulig med vedtak på reguleringsplan sommer 2018.
Tønsberg-Larvik: Planprogram for strekningen mellom Stokke og Larvik er vedtatt og arbeidet med kommunedelplan er i gang. For strekningen Tønsberg-Stokke er Samferdselsdepartementet anmodet om å vurdere bruk av statlige virkemidler.
Farriseidet-Porsgrunn: Under bygging. Åpner høsten 2018.
Porsgrunn-Skien: Ikke omtalt i NTP 2018-29.

Dovrebanen

Venjar-Langset: Vedtatt reguleringsplan i 2016, oppstartsbevilgning gitt i 2017. Kleverud-Sørli: Vedtatt reguleringsplan. Strekningen sees nå i sammenheng med Sørli – Åkersvika, som omtalt i Statsbudsjettet for 2018.
Sørli-Åkersvika: Arbeid med reguleringsplan er i gang. Forslaget skal etter planen legges ut på høring høsten 2019.
Åkersvika-Lillehammer: Ny prosess med planprogram starter opp i Hamar i 2018. Vedtatt kommunedelplan kommunegrense Hamar/Ringsaker – Brumunddal. Brumunddal-Lillehammer: NTP beskriver sluttføring til 2034.

Ringeriksbanen

Forslag til reguleringsplan ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar 2018.