Styremøte i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia i Gjerstad 19.august 2020. Foto: Nye Veier
Emner
Publisert
21.08.2020

Kommunene og Nye Veier har lagt løpet for arbeidet med reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand

De berørte kommunene og Nye Veier har lagt et løp for framdriften i arbeidet med reguleringsplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand. Styret i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad har dessuten etablert to underutvalg, et for arbeidet med reguleringsplanen E18 Dørdal-Tvedestrand og et for samarbeidet mellom Arendal og Grimstad kommuner og Nye Veier.

Det var på møtet 19.august at styret for det interkommunale plansamarbeidet sammen med Nye Veier ble enige om organiseringen av det videre samarbeidet.

– Dette møtet var en viktig milepæl. Nå er vi i gang med reguleringsplanlegging for ny E18 fra Dørdal til Tvedestrand. Kommunene har forventninger til at Nye Veier har god framdrift i det videre arbeidet med reguleringsplan så utbyggingen kan starte en gang neste år. Veien må planlegges så den kan bygges ut så klimavennlig som mulig. Både i anleggsperioden og når veien er åpnet må det være så lite fotavtrykk som mulig. Jeg har sagt før at prosjektet må kunne dømmes også om 50 år og at vi da kan si at vi klarte å ta klimahensyn, sier Per Kristian Lunden, styreleder for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og ordfører i Risør.

Kart som viser vedtatt kommunedelplan for E18 Dørdal-Tvedestrand. Illustrasjon: Nye Veier

Lunden sier at kommunene er opptatt av at det legges til rette for god medvirkning og informasjon.

– Vi ser at det kan være krevende å få til nå med covid 19-situasjonen og smittevernregler. I arbeidet med kommunedelplanen ble det tatt i bruk et digitalt medvirkningsverktøy som fungerte veldig bra. Det ble også holdt mange godt besøkte informasjonsmøter. Vi har bedt Nye Veier i så stor grad det er mulig å få til informasjonsmøter med fysisk oppmøte også nå i arbeidet med reguleringsplanen. Det er bra med digitale verktøy, men det er noe eget med informasjonsmøtene, sier Lunden.

Jørn Rinde er Nye Veier sin prosjektsjef for reguleringsplanleggingen av ny E18 Dørdal-Tvedestrand.

– Nye Veier ønsker å ha god framdrift i arbeidet med reguleringsplanen. Viktige forutsetninger er på plass i og med at kommunene i vår vedtok bompengeopplegget. Vi regner med at Stortinget fatter bompengevedtaket i løpet av høsten. Det er også et godt samarbeid med kommunene i det interkommunale plansamarbeidet som vi bygger videre på. Tidlig i 2021 tar vi sikte på å prekvalifisere entreprenører og utlyse konkurranse om utbyggingen. Det vil ikke bli signert kontrakt med entreprenør før det foreligger vedtatt reguleringsplan. Informasjon og involvering er viktig og det legger vi ekstra trykk på nå i høst, sier Rinde.

Oppstart av reguleringsplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand blir varslet i nær framtid. I juni signerte Nye Veier kontrakt med COWI AS som skal bistå med utarbeidelsen av reguleringsplanen. De skal også legge til rette for medvirkning, informasjon og samarbeid med fylkeskommunen, fylkesmannen og andre offentlige myndigheter. Det etableres en digital medvirkningsportal integrert på nyeveier.no som blir den viktigste informasjonskanalen om prosjektet og for å komme med innspill i de formelle høringsperiodene.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur