Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR. Foto: Liv Tone Otterholt/Bane NOR
Publisert: 16.01.2023 

– Målet er å gi alle en tryggere arbeidsdag

Godkjenningsordningen for alle som leverer sikkerhetstjenester i jernbaneprosjekter, gjelder fra nyttår. – Det handler om å gi fagfolk mer kunnskap og forståelse for sikkerhet, slik at de kan stanse arbeidet ved sikkerhetsrisikoer, sier Sverre Kjenne.

Kjenne mener det rett og slett handler om å kunne si stopp, og sette sikkerhet først.

Godkjenningsordningen for sikkerhetsfunksjoner ble innført med en overgangsordning i 2022, for at virksomhetene som hadde behov for det kunne tilpasse seg til kravene i den. Fra 1. januar 2023 må virksomheter være godkjent i Godkjenningsordningen for å kunne utføre sikkerhetsfunksjon. Målet er å skape tryggere, mer seriøse arbeidsforhold og en styrket sikkerhetskultur.

– Når flere får faglig kunnskap og forståelse, følger også mot. Mot til å stanse et arbeid ved usikkerhet på om sikkerheten er godt nok ivaretatt. Det var også et viktig delmål da vi varslet skjerpede krav i 2021, sier konserndirektør for drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne.

Viktig veiledning

Han mener informasjons- og veiledningsarbeidet som er gjort, har gitt resultatene som så langt er merkbare for Bane NOR. Samordning og sammenslåing til større enheter hos leverandørene, samtidig med forbedring av styringssystem, sikkerhetsstyring og sikkerhetsledelse har ført til positive endringer.

– Det er lagt ned betydelig tid i å skape forståelse for kravene, veilede og ha dialog med leverandørene siden vi innførte godkjenningsordningen. Vi opplever bedre kontroll med arbeidstidsbestemmelser og bedre planlegging, sier Kjenne.

Marianne Ljosåk er fagansvarlig for sikkerhetsstyring, og en del av det tverrfaglige teamet som forvalter Godkjenningsordningen på vegne av Bane NOR.

– Ordningen som trådte i kraft for snart ett år siden, har fungert etter hensikten. Den har skapt tryggere og mer seriøse arbeidsforhold, og ikke minst hevet nivået hos mange av leverandørene våre, sier hun.

Rendyrker sikkerhetsfunksjonen

Bane NOR erfarer at med skjerpede krav, er forståelsen større for hvilket ansvar som hviler på sikkerhetspersonell. Det har ført til en økt profesjonalisering.

– Tidligere var de fleste som jobbet i våre prosjekter fagarbeidere med tilleggsfunksjoner for å ivareta sikkerheten. Med skjerpede krav har flere begynt å velge sikkerhet som en egen profesjon. Da er de bedre rustet på større oppdrag, og ser verdien av det. Vår erfaring er at det har skjedd en holdningsendring, sier Ljosåk.

Justert etter evaluering

På slutten av 2022 ble Godkjenningsordningen evaluert internt i Bane NOR og gjennom dialogmøter med bransjeaktører. Et representativt utvalg av godkjente virksomheter deltok, på bakgrunn av størrelse, mål for virksomheten og geografisk spredning.

– Evalueringen har ført til noen presiseringer i ordningen, i tillegg til at overgangsordningen avsluttes. Ordningen støtter også de strengere kravene Regjeringen innfører i bygg- og anleggsbransjen, forklarer Ljosåk.

Hun forteller at i 2023 vil Bane NOR gjennomføre kontroller og revisjoner i stort omfang, for å sikre etterlevelse av kravene i ordningen.

– Alle ordninger vil ha startvansker

Arne Aakre, som er avdelingsleder for veg og bane i EBA, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, sier ordningen har vært kommentert i flere bransjemøter mellom EBA og Bane NOR, og at EBA og entreprenørene er positive til ordningen.

Han legger ikke skjul på at ordningen har skapt utfordringer for aktørene i EBAs medlemsmasse.

– Alle nye ordninger vil ha startvansker, og i en overgangsfase vil det være utfordringer, sier Aakre.

– Vi ønsker en seriøs bransje der Arbeidsmiljøloven overholdes av alle aktører, og Godkjenningsordningen er et riktig tiltak, sier Aakre.

– Kompromissløse på sikkerhet

– Etter en litt trang fødsel opplever vi nå at ordningen fungerer bedre. Vi er kompromissløse når det gjelder sikkerheten til de som jobber på og ved jernbanen, derfor mener vi endringen var riktig og viktig, sier Martin Inge Olsen, som er divisjonsdirektør NRC Group.

Han peker på at hensikten med endringen var å få bukt med brudd på arbeidsmiljøloven og sikkerhetsbestemmelser på jernbanen hos enkelte aktører. NRCs opplevelse er at Godkjenningsordningen i hovedsak har fungert etter hensikten, selv om den ble krevende for de mindre aktørene som fulgte alle lover og regler også før endringen.

– Vi tror ordningen vil være et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling i årene som kommer, sier Olsen.

Behov for spredning av oppdrag

Aakre fra EBA ønsker Bane NORs varslede innsats på leverandøroppfølging og revisjoner i kontraktene velkommen, og legger til at han ser behovet for en bedre spredning av oppdragene utover året.

Dette peker også Harry Nordnes på som den største utfordringen når det gjelder de skjerpede kravene til sikkerhetsvakter. Han er daglig leder i Nordnes Narvik AS.

– Å få utnyttet sesongene godt er viktig for selskap som vårt, både når det gjelder sikkerhet og for lønnsomhet. Vi trenger planleggingstid slik at vi er sikre på å løse oppdragene innenfor gjeldende lover og regler, sier Nordnes.

Han var skeptisk da de skjerpede kravene kom, og har deltatt i dialogmøter med Bane NORs team om Godkjenningsordningen.

– Etter hvert erfarer vi at det vil fungere bra, men det måtte en innkjøringsperiode til for å få det til, sier han.

Ljosåk forteller at dette også er tilbakemeldinger Bane NOR har fått i andre dialogmøter med bransjeaktørene.

– Planleggingen av prosjekter kan bli bedre, og det jobber vi med sammen med sikkerhetslederne, sier hun, og understreker at tilbakemeldinger som dette er tatt med i evalueringsarbeidet med mål om at Godkjenningsordningen skal kunne håndteres av både større og mindre aktører i bransjen.

Dette kreves i Godkjenningsordningen:
 • Firmaattest, ikke eldre enn 6 måneder.
 • Organisasjonskart. Skriftlig redegjørelse av fast ansatte med stillingsbrøk.
  • Skal virksomheten søke dispensasjon fra kravet om 10 ansatte i 2023, må det sendes inn en plan for hvordan dette skal oppnås.
  • Utpekt sikkerhetsleder skal være fast ansatt i 100% stilling i virksomheten.
  • Minimum 3 øvrige ansatte må være godkjent i sikkerhetskritisk funksjon i virksomheten, ha virksomheten som hovedarbeidsgiver, og må minimum være fast ansatt i 80% stilling.
 • Relevante styrende dokumenter fra egen virksomhet som viser at virksomheten har egen sikkerhetsfunksjon i foretaket med sikkerhetsansvar som inkluderer trafikksikkerhet.
 • Redegjørelse av system for intern opplæring, kompetansestyring og gyldige sertifiseringer som omfatter funksjoner med betydning for trafikksikkerheten innen rammene av Bane NORs sikkerhetsgodkjenning.
 • Redegjørelse av dokumentert kvalitetssystem etter EN ISO 9001:201 eller tilsvarende.
 • Redegjørelse av et dokumentert og implementert internkontrollsystem som også omfatter sikkerhet knyttet til oppgaver og funksjoner innen jernbane.
 • Redegjørelse av timeføringssystem som er egnet til å vise totalt faktisk arbeidende timer for alle kunder. Redegjørelsen skal inneholde navn på systemet, lenker og bilder som illustrerer systemet,

Her kan du lese mer om godkjenningsordningen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur