Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Masterpris for gangbare forslag som gir mindre bilkjøring
Masterpris for gangbare forslag som gir mindre bilkjøring

Masterpris for gangbare forslag som gir mindre bilkjøring

EMNE: Veg
PUBLISERT: 30.januar.2018

Lars Røstad har fått Vegvesenets pris for beste masteroppgave ved NMBU.

Lars Røstad, har fått Statens vegvesen sin pris for beste master 2017 ved NMBU. Oppgavens tittel er «Myke trafikanter i Etnesjøen – kampen for tilværelsen»

Stor overføringsverdi

Denne oppgaven om tettstedsutvikling som har stor overføringsverdi til andre tettsteder og mindre byer som skal få flere til å gå og sykle.

Statens vegvesen vil særlig trekke frem hvordan Lars Røstad har løst oppgaven med å gjøre tettstedet Etnesjøen bedre tilrettelagt for myke trafikanter, spesielt de gående. Han har gjort en grundig analyse og vist en svært god forståelse for stedet og hvilke behov de gående har. Foreslåtte tiltak og løsninger er godt forankret i stedets kvaliteter», heter det i begrunnelsen til hvorfor oppgaven har fått prisen.

Typisk norsk

Er det enkelt å ta bil, så gjør mange det, sjøl om det tar ti minutter å gå. Hva kan en kommune gjøre for å få folk til å bytte noen minutter i bil med mer helsebringende minutter til fots eller sykkel?

Som case har Røstad brukt Etnesjøen ved E 134, en times kjøretid fra Haugesund.

Dette er et typisk, norsk, kompakt tettsted der det meste kan nås ved å gå ti minutter. Som mange andre tettsteder er det høy bilandel og lett å parkere. Dette tar opp verdifulle areal som bør benyttes til bedre formål. Ellers har Etnesjøen blant annet et kjøpesenter samt industri som medfører en del tungtrafikk. De større boligområdene ligger en kilometer utenfor sentrum, mens E134 går rett gjennom, forteller Røstad.

Hva kan få folk til å velge bort bil?

Stier, vegetasjon, vann og topografi avgjør ofte om folk velger bil eller ikke. Det må en tenke på når en skal tilrettelegge. Og det må være like bra eller bedre for de som sykler og går, ellers velges bilen, mener Røstad.

Han understreker at det er viktig at bibliotek og helsetilbud og funksjoner som de fleste bruker må ligge sentralt slik at de kan nås uten bil av flere.

Også når en planlegger boliger må en tenke på eldre, barn og ungdom uten bil, påpeker Røstad.

Mangler forbindelser

Det viktigste jeg fant ut i Etnesjøen var at det manglet direkte forbindelser for de som sykler og går. Folk blir ofte ledet inn på blindveier og lite hyggelige steder. Mange krysser utenom gangfelt for å spare tid.

Rundløyper

Røstad anbefaler blant annet gangruter uten omveger som er fine å bruke året rundt.

Jeg tror ei rundløype gjennom Etnesjøens fine natur og historie, og som knytter sammen tettstedet med områdene utenfor, vil få flere til å sykle og gå. Bedre og mer opplevelsesrike forbindelser er mer attraktivt å bruke. Smalere kjørebane og flere trær kan få bilister til å senke farten og gjør det hyggeligere for de som sykler og går.

Tiltak rundt omlegging av E134

Etnesjøen har utfordringer med mye trafikk på E134 midt i sentrum.

Jeg har kommet med forslag til tiltak før, under og etter omlegging av E134. Det er mange utfordrende kryss, blanding av barn og tungtrafikk i sentrum.

Bruker nå kunnskapen i praksis

Nå har Røstad i jobb hos TAG arkitekter i Trondheim, der han blant annet jobber med byrom og boligområder.

Det er artig å være i praksis å bruke det en har lært og møte andre fagfolk. Og Vegvesenet er en aktør vi og møter på ute i arbeidslivet, avslutter Røstad.