Foto: Statens vegvesen
Emner
Publisert
06.01.2021

– Motiverende å bygge sikrere vei

Høsten 2020 ble nye riksvei 13 Vik – Vangsnes ferdig. Logistikken har vært krevende, men ifølge entreprenøren er det svært motiverende å sikre de som bor der en tryggere vei.

Riksveien mellom Vik og Vangsnes i Vestland fylke (tidligere Sogn og Fjordane) har lenge vært et smalt og rasutsatt parti langs Sognefjorden. I 2016 falt en større steinblokk ned og rev med seg flere meter av veien. Tidligere i år, i juni, gikk et steinras ved Galden – nettopp mellom Vik og Vangsnes. Men nå kan folk som kjører over Vikafjellet til Sogn se frem til en bedre vei ut mot fergen på Vangsnes, melder Statens vegvesen.

Utbedringen av veien blir ferdig i disse dager.

– Riksvei 13 mellom Vik og Gotevik er en av de mest rasutsatte veiene våre. Den nye, oppgraderte veien åpner denne høsten, bekrefter Stein Dyngen, sjefingeniør hos Statens vegvesen.

Kruse Smith Entreprenør AS vant i 2017 anbudskonkurransen om denne totalentreprisen, inkludert elektroarbeid. Kruse Smith vant entreprisen med et tilbud på 360,4 millioner kroner – rundt 11 millioner kroner lavere enn nest billigste tilbud.

Prosjektet inkluderer en 2,9 kilometer lang tunnel, som er bygget mellom Vik sentrum og Gotevik - på veien ut mot Vangsnes fergekai. Tunnelen skredsikrer også et rasutsatt parti, der eksisterende vei er svært smal. Tunnelen har dessuten automatisk deteksjon av sykling i tunnel. Det er derfor tillatt sykling i tunnel også om vinteren, ifølge Statens vegvesen.

Ekstra motiverende med rassikring

I forbindelse med kontraktsinngåelsen i 2017 trakk avdelingsleder Ove Rune Varhaug frem at Kruse Smith allerede har god erfaring fra rassikringsprosjekter med tunnel.

Foto: Statens vegvesen

Anleggsdirektør Bjørn Velken hos Kruse Smith synes også at det har vært ekstra givende å sørge for en tryggere vei for de som bor i det rasutsatte området:

– Vestlandet har stort behov for skredsikring. Vi som entreprenør er selvsagt glad for de jobbene dette gir, men det er ekstra motiverende å bygge noe som bedrer sikkerheten for lokalbefolkningen - som skal bruke veien i mange år.

– Strekningen er smal og med lav standard, men det er rassikring som har vært utløsende for å bygge ny en tunnel, sier Bjørn Velken.

Gjenbruk av løsmasser

Kruse Smith har også gjennomført store masseflyttinger. Mye av flyttingen gikk gjennom Vik sentrum, noe som var en logistisk utfordring i seg selv. Steinmassene skal blant annet kunne brukes til en ny tunnel i fremtiden.

– Overskuddssmassene fra prosjektet er fordelt på to deponi. Siltholdige løsmasser er brukt til oppbygging av et nytt næringsareal. Steinmassene er fraktet opp til kote 500 for å kunne brukes til overbygning i en fremtidig tunnel under Vikafjellet, opplyser Dyngen.

– Transport av steinmasser gjennom det rasfarlige området og Vik sentrum har vært det mest utfordrende. Tunnelen er bygget med normalt sikkerhetsutstyr for trafikkmengde og tunnellengde.

– Prosjektet har hatt et stort masseoverskudd, istemmer Velken hos Kruse Smith:

– Noe masser har vi utnyttet under prosjektet, både mindre lokale behov og i prosjektet selv. Men store mengder er lagt i to ulike deponi. Det ene deponiet ligger opp mot fjellet, klart til bruk dersom det bygges en ny tunnel under Vikafjellet. Logistikken med masseflytting har gått bra, men det er krevende å transportere mye masser på mindre lokalveier og gjennom tettbygde områder.

Bygget på rassikringsmidler

Oppgraderingen er finansiert på rassikringsmidler, og kostnadsoverslaget er på 585 millioner kroner. Det er i tråd med regjeringens varslede prioritering av rassikring:

– Norge er et land med mange rasutsatte veistrekninger, og vi ønsker ikke at folk skal kjøre med hjertet i halsen. Derfor har regjeringen sørget for en kraftig satsing på vedlikehold og investering av norske veier, het det i forslag til nytt statsbudsjett for 2020.

Nær 1,9 milliarder kroner ble øremerket til rassikring på riks- og fylkesveier.

– Det bidrar til tryggere reiser for både folk og varer, sa daværende samferdselsminister Jon Georg Dale i oktober 2019.

Regjeringen satte av penger til ytterligere tre rassikringsprosjekt i 2020, i tillegg til Riksvei 13, som fikk 158 millioner kroner til fortsatt utbygging:

  • Rv. 5 Kjøsnesfjorden i Vestland: 410 millioner kroner til fortsatt utbygging
  • E69 Skarvbergtunnelen i Troms og Finnmark: 380 millioner til fortsatt utbygging
  • E16 Voss – Arna og E6 Indre Nordnes – Skardalen fikk penger til sluttoppgjør.

– Midlene er fordelt etter Statens vegvesens kartlegging av rasfaren på norske veier. Det kommer folk i hele landet til gode, het det i forslag til statsbudsjett for 2020.

Riksvei 13 Vik - Vangsnes
Formålet med prosjektet er å sikre riksvei 13 frå Vik og nordover mot Vangsnes mot skred.

Totalkostnad: 580 millioner kroner

Oppstart: januar 2018

(Kilde: Statens vegvesen)

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur