Nå er første kontrakt signert og byggingen er i gang på delstrekningen Dalenbrua - Lilleby skole øst for Trondheim sentrum. Fra venstre mot høyre: Børge Kvitland(Peab), Gøran Fossmo (Peab), Ove Nesje (Vegvesenet), Torstein Ryeng (Vegvesenet), Martin N.Myhre(Vegvesenet). Foto: Statens vegvesen
Publisert: 01.03.2021 

Nå skal Trondheim bli en enda bedre sykkelby

Nå er byggingen av en sammenhengende hovedsykkelrute mellom sentrum og østbyen i gang.

– Vi skal bygge en sammenhengende hovedsykkelrute slik at sykkel skal være det beste alternativ for transport mellom østbyen og sentrum, forteller prosjektleder Torstein Ryeng i Statens vegvesen.

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet som er en del av Miljøpakken i samarbeid med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Sammenhengende fremfor stykkevis og delt

– Vegvesenet skal bygge en attraktiv hovedsykkelrute med sykkelekspressvei-kvaliteter, samtidig som vi skal legge til rette for fotgjengere. Sykkelruta vil være sammenhengende og adskilt fra andre veier og kryss, slik at man skal kunne sykle uten å måtte stoppe opp, sier Ryeng.

Han legger til at en sammenhengende sykkelrute med høy standard på strekninger og i kryss forbedrer syklistenes sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet.

– Vi vil at folk skal føle seg trygge når de sykler, det er et sentralt mål for oss å redusere ulykkespotensialet, spesielt mellom bilister og syklister, understreker han.

Dobling av sykkelandelen i Trondheim

Bystyret i Trondheim mener det er viktig at målene i sykkelstrategien nås, samt de vedtatte målene om 14 prosent sykkelandel i 2023 og bygging av minst 35 km og planlegging av minst 50 km med veg særlig tilrettelagt for sykkel innen 2023.

Sykkelstrategien for Trondheim har som mål å doble sykkelandelen, noe som betyr at sykkel skal stå for ca. 14 prosent av alle reiser i Trondheim i 2025 mot ca. 7,5 prosent i 2009/2010. Omregnet til antall sykkelturer tilsvarer dette en økning fra 40 000 til ca. 100 000 i snitt per dag. En dobling av sykkelandelen gir mer enn dobling av antall turer fordi antall reiser øker. Innen år 2025 skal det bygges et sammenhengende sykkelveinett som dekker en lengde på 180 km (Trondheim har cirka 150 kilometer med sykkelveier i dag).

Et sammenhengende nett med høy standard vil:

  • Øke sikkerheten for syklister.
  • Øke framkommeligheten for syklister.
  • Tydeliggjøre hovedrutene og syklistenes plass i vegnettet (synliggjøring og trygghet).
  • Bidra til bedre opplevelse med å sykle.

Lenke til Sykkelstrategi for Trondheim (PDF) 

Nå er byggingen i gang

Hovedsykkelrute Trondheim er delt inn i fire delstrekninger, byggingen starter først ved Dalenbrua–Lilleby skole, hvor kontrakten mellom Statens vegvesen og Peab Anlegg AS ble signert forrige uke. Kontraktssummen er ca. 32 millioner kroner før moms. Entreprisen omfatter ca. 720m høystandard sykkelvei med fortau på Lilleby i Trondheim med tilhørende infrastruktur og støyskjerm mot jernbanen. Strekningen skal være ferdig bygget november 2021.

De tre andre delstrekningene er:

Trondheim er storbyen med størst vekst

Trondheim er storbyen i Norge som vokser raskest, og nye bydeler og økt befolkning betyr mer trafikk. Trondheim vokser raskere enn Oslo, Bergen og Stavanger. Byen står nå for 93 prosent av all vekst i Trøndelag. Østbyen er det området i Trondheim hvor byutviklingen skjer i rasende fart nå. Lade og Lilleby er allerede i sterk vekst med etablering av boliger og næringsbygg, i tillegg skal området som heter Nyhavna utvikles til en helt ny bydel. Nyhavna er i dag et industriområde som ligger øst for sentrum – mellom Nidelva og Lademoen. Nyhavna skal utvikles som en helhetlig bydel med urbane møteplasser, servicetilbud, lokalsenterfunksjon, kulturtilbud, fritidsaktiviteter med mer.

– Frem mot 2030 skal det bygges boliger for omkring 10 000 mennesker, og vi vil gjerne at så mange som mulig skal velge sykkel fremfor bil! Vi håper og tror at en sammenhengende sykkelrute mellom østbyen og sentrum vil gjøre det enkelt for folk å velge sykkel fremfor bil, og at den nye infrastrukturen blir et løft for hele byen. Sykling har mange positive ringvirkninger; det blir mindre kø og bedre luft for alle som bor i byen, dessuten er det bra for helsa å bevege seg fremfor å sitte i bilkø, avslutter Ryeng.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur