Foto: Tore Krokann
Emner
Publisert
13.08.2020

Nye E6 – Soknedal åpner etter sommeren

Nye E6 – Soknedal skal gi økt trafikksikkerhet, redusert reisetid og bedre fremkommelighet. God kommunikasjon med brukerne har vært viktig under byggingen.

– Vi er i rute, både med arbeidet og økonomisk, oppsummerer prosjektleder i Statens vegvesen, Harald Inge Johnsen.

Det betyr at den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune står ferdig, med en ny tunnel, i løpet av året. Strekningen har vært en tofelts vei med generelt lav standard, med nedsatt fartsgrense, og spesielt gjennom tettstedet Soknedal. Midtrekkverk har manglet. Veien har vært ulykkesbelastet, med en gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn mellom 4 500 til 5 000, og en tungbilandel helt opp mot 30 prosent.

Kjører utenom Soknedal sentrum

Fra Vindåsliene legges ny E6 vest for Sokna og dagens trasé. Fra nord for Fossum bru følger ny E6 dagens trasé frem mot sentrum. I Soknedal legges veien utenom sentrum og ned mot Sokna. Sør for sentrum kommer et toplanskryss, med avkjøring til Soknedal. Nord for sentrum vil ny E6 gå i ny bru over Sokna, før veien fortsetter inn i en 3,6 km lang tunnel. Tunnelen vil komme ut i dagen 500-600 meter sør for Korporalsbrua.

Foto: Lars Erik Sira

– Anleggsarbeidet i alle deler av prosjektet går jevnt og trutt. Fremdriften er god, og når vi nå går inn i sluttfasen av arbeidet er vi godt i rute til å kunne åpne nyveien høsten 2020.

Lokalt ved Soknedal sentrum vil trafikksikkerheten og miljøforholdene bli langt bedre. Også på de tilstøtende strekningene vil utbyggingen gi langt bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.

To tunnelløp

Eksisterende E6 beholdes for lokaltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Ny E6 blir om lag en kilometer kortere enn dagens E6. Hastigheten øker, så reisetiden totalt vil bli redusert mer enn en fjerdedel. I sørenden åpnet to felt i november 2019. På denne delen gjenstår de to siste feltene (forbikjøringsfelt begge retninger), samt å legge det siste laget med asfalt.

Soknedalskrysset er i stor grad ferdig. Å bygge avkjøringsrampe fra nord gjenstår. Fra Soknedalskrysset i retning tunnelen pågår vegbygging for fullt.

Det blir også sprengt ut og bygget tunnelportal for et fremtidig tunnelløp nummer 2 i sørenden i Soknedalstunnelen. Det har vært gunstig å utføre dette arbeidet mens fylkesveien over tunnelportalene har vært midlertidig lagt om, forklarer Johnsen.

Når arbeidet med tunnelportaler er ferdig, blir lokalveien lagt tilbake i sin opprinnelige trasé over tunnelportalene. Det skal også bygges gang- og sykkelvei på lokalvegstrekningen, samt legges kommunale vann- og avløpsledninger.

River gamle Hovsbrua

Arbeidet med å bygge den nye Hovsbrua i Soknedal sentrum er også godt i gang.

– Det er ikke lenger noen tvil om at den gamle brua blir erstattet av ei ny. Dette er et resultat av at prosjektet er styrt på en god måte, slik at vi har midler til det. Etter at vi fikk omregulert slik at brua kommer litt oppstrøms fra den gamle, oppnår vi også et bedre kryss med lokalveiene, og trafikken kan gå som normalt på gammelbrua helt til den nye står klar til bruk.

På sørsida av elva er bygging av landkaret kommet et godt stykke. På nordsida er området klargjort for bygging av landkar.

– Hovedentreprenør AF har frist på seg til å gjøre ferdig brua i mai 2021, men vi håper og tror at den kan være ferdig i løpet av året. Spesielt myke trafikanter vil få god nytte og bedre sikkerhet med den nye brua, ifølge Johnsen.

Når nybrua er ferdig, vil dagens bru bli revet.

– Vi har også fått på plass et ekstra forbikjøringsfelt. Kravet er å ha én slik trasé med lengde 1 km for hver 10 kilometer. Nå har vi alle på plass, mens vi likevel har alt utstyr og maskiner her, slik at vi ikke senere må bruke betydelig mer tid og penger for å få på plass.

Bruker tid på publikum

Johnsen forteller at Statens vegvesen har brukt mye tid på å informere pendlere, lokalbefolkning og øvrige trafikanter, slik at ulempene i forbindelse med oppgraderingen skulle bli redusert til et minimum. Publikum har så langt vært fornøyd og entusiastiske.

– Det er viktig å holde publikum informert. Vi har også oppdatert Lastebileierens landsforening jevnlig. Dette tror vi gjør at publikum har en større forståelse for de midlertidige ulemper slik utbygging fører med seg i perioder, og det er en effektiv måte å unngå eller motvirke negativ kritikk.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur