Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Gunn Iren Kleppe
Publisert: 14.01.2022 

Klar for vinteren

Samfunnet er avhengig av god vinterdrift. Vinterdriften er kompleks og krever god samhandling mellom byggherre, entreprenør, underentreprenør og trafikanter.

Kristin Folge startet som konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta i februar 2020, etter en kort periode som regiondirektør for region Øst.

Hvorfor Mesta?

– Mesta er et selskap med mange muligheter og mye kompetanse. Jeg opplevde også tidlig en «ja-kultur», og en kultur som var preget av en stor grad av stolthet over det arbeidet vi gjør, og det tiltaler meg, svarer Folge.

Du kom til Mesta fra annen type virksomhet. Hva slags erfaring har vært nyttig å ha med seg?

– Jeg kommer fra JM, et stort, svensk børsnotert selskap som driver med boligutvikling og boligutbygging. I det selskapet var det «ordning og reda» i alle ledd. Det er klart at jeg har tatt med meg mye av det inn i Mesta.

Ga overgangen noen overraskelser?

– Den største overraskelsen var nok hvor mye jobb det er med å holde veiene trafikksikre og fremkommelige for oss alle. Det ligger mange arbeidstimer bak, svarer Folge.

– Også overraskende var kalkulasjonsprosessen, hvor mye som skal regnes på, og det på et veldig detaljert nivå. Hvis vi vinner er det oppstart av driftskontrakten noen måneder senere, og det betyr at blant annet rigg, maskiner og mannskap skal være på plass.

En livsstil

– Det jeg trives mest med i jobben er menneskene og mulighetene. Menneskene—det er utrolig mange dyktige folk, både på kontoret og ute i produksjon. Det er virkelig inspirerende, forteller Folge.

– Og det å jobbe med drift og vedlikehold, det er en livsstil. Det skjer noe på veien hele tiden.

Folge viser til at drift og vedlikehold av vei i hovedsak er erfaringsbasert.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Så den kunnskapen som bor i veggene i Mesta, den har jeg veldig stor respekt for og er opptatt av at vi forvalter riktig. Når vi nå også i økende grad kombinerer dette med digitale verktøy og løsninger, så er det ordentlig spennende!

Jeg er veldig glad i å være ute i produksjonen, å besøke lagene våre og snakke med dem. Da blir jeg inspirert og får med mye input tilbake. Det er viktig.

Omorganisering og reform

– Det var jo beintøft, men det var helt nødvendig, sier Folge om omorganiseringen Mesta gjennomførte i begynnelsen av 2020.

Å samle krefter og ekspertise i én divisjon styrker mulighetene for samarbeid og problemløsning og gir et bedre utgangspunkt for å få frem beste praksis.

– Etter omorganiseringen fikk jeg en ny ledergruppe. Det er en fantastisk gjeng med ulike personligheter og ulik bakgrunn, men felles for hele gruppen er at de har masse krutt og kompetanse. Så jeg lærer mye hver eneste dag, forteller hun.

– Det skal sies at det å være en helt ny ledergruppe for en stor divisjon, og utelukkende jobbe på Teams har vært utfordrende, men også morsomt. Vi har lært en del om oss selv gjennom korona.

Hvordan berøres dere av regionreformen?

– Generelt blir det mye dyrere for samfunnet, hevder Folge.

For Mesta mener hun det kompliserer å skulle forholde seg til flere kontraktsmaler og veldig ulikt kunnskapsnivå hos byggherreorganisasjonene.

– Når fylkene inngår mindre kontrakter med flere små entreprenører, frykter jeg at vi mister det fokuset bransjen har på HMS, ansvarlig arbeidsliv, digitalisering og bærekraftige utviklingsprosjekter, for det er vanskelig for de små entreprenørene å bære alene.

Det er riksentreprenørene som i hovedsak drar dette i riktig retning på vegne av bransjen. Dersom drifts- og vedlikeholdskontraktene fragmenteres for mye, så mener vi at ansvaret og utviklingen i disse viktige områdene pulveriseres. Det kan få uønskede følger for samfunnet.

Hva skjer

På driftssiden er vinterdriften allerede i gang i store deler av landet.

– Vi startet vinterberedskapen i oktober, og er da klare med alt av materiell og utstyr i tilfelle snøfall eller tilising av veier. I forkant av dette har vi hatt mange tiltak på veien, som blant annet å sette ut brøytestikk for å gjøre veiene klare for vinterdriften, forteller Folge.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– I tillegg er det er mange kontrakter som skal ut på anbud nå for 2022, og det er en del forberedelser til dette. Det er nervepirrende hver gang det er åpning av et anbud. Vi feirer når vi vinner, og sørger hvis vi taper. Særlig hvis det er kontrakter vi har som vi mister. Det er tøft, sier hun.

– Vi har kontrakter fra tidligere der vi har tatt for mye risiko, og det er krevende å stå i. Det er krevende for de som jobber i kontraktene, og det krever også en del oppmerksomhet fra min side, fortsetter hun.

– Men det er klart, den daglige driften tar mye kapasitet, for vi er jo på vei 24/7.

Vinterdrift til å bli stolt av

– Vi er ekstra stolte når vi virkelig kan få folk frem, det er det vi jobber for hver eneste dag, sier Folge.

– Men vinterdriften er kompleks. Det er ulike driftsklasser på veiene våre, det er ulike krav, og Kong Vinter kan være ordentlig brutal. Vi gjør alltid det beste vi kan, men vi klarer ikke være over alt i et kontraktsområde på samme tid. Det å kunne planlegge og bruke teknologi som beslutningsstøtte for å hjelpe oss med hvor vi bør være til enhver tid, er noe vi jobber med å innføre, forteller hun.

– God vinterdrift handler om å levere kvalitet etter kontraktens krav, og kontraktene våre har veldig mange krav, påpeker Folge, så det være god samhandling med byggherre for å få til en god leveranse, og i tillegg må kompetanse i alle ledd være på plass.

Samhandling og samarbeid er i stor grad basert på tillit, som tar tid å bygge. Derfor er det viktig å ha samhandlingsmøter med byggherre og ta tak i ting med én gang, noe Folge mener er et felles ansvar.

– Vi er opptatt av å ta vare på underentreprenørene våre også, de gjør en kjempeviktig jobb for oss, fortsetter hun, så samhandling går mye den veien også.

Ingen fordel med rene vinterdriftskontrakter

Folge mener det som kjennetegner gode kontrakter er godt samarbeid, kompetanse og tydelige krav, samtidig som de er åpne for innovasjon og utvikling.

– Det er mange kontraktstyper i dag som er en brems på innovasjon, sier hun.

– Nå er mange av kontraktene 100 % pris, det mener vi er uheldig for marked og bransjen. Med én gang du får en vekt inn, for eksempel 30 % kvalitet og gjennomføring og 70 % pris, så strammer det bransjen litt opp på hva vi skal levere, sier hun, og er det enklere å åpne opp for innovasjon også, sier Folge, som ønsker seg flere slike kontrakter.

– Vi ønsker ikke rene vinterdriftskontrakter. Vi ser ingen fordel med det, fortsetter hun.

I realiteten betyr rene vinterdriftskontrakter usikkerhet om jobb i sommerhalvåret både for egne ansatte og underentreprenører.

Innoverer på andre ting

– Vi er veldig opptatt av innovasjon, og vi er en bransje som trenger innovasjon, sier Folge, som understreker at det handler om mer enn utslippsfrie biler og maskiner.

– Vi ønsker oss selvfølgelig elektriske brøytebiler, men jeg tror det er langt frem. Og da må vi innovere på andre ting som kan gi god effekt.

Folge mener omlegging til el-kjøretøy virker uhensiktsmessig i områder med få ladestasjoner. Man kan likevel bidra mye ved å redusere tomgangskjøring, noe Mesta gjør ved hjelp av et flåtestyringssystem.

I syv driftskontrakter piloterer Mesta Road Status Information (RSI). Programmet gir avansert beslutningsstøtte for å effektivisere vinterdrift. Data bearbeides med AI, som gir prognoser for tilstand og behov for tiltak.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Prosjektet har en ambisjon om å redusere saltforbruket under tilsvarende forhold med opptil 30 % og tilsvarende redusere CO2 utslipp fra kjøretøy i vinterproduksjonen med 20 %, forteller Folge.

Videre består kontraktene av mange krav, og her samarbeider Mesta med de andre store entreprenørene om å vurdere hva som er hensiktsmessig i forhold til å redusere miljøbelastningen.

– Vi støtter Vegvesenets «mer vei for pengene», men da trenger vi rom for å innovere.

Vil eskalere

– Vi har et stort vedlikeholdsetterslep, og særlig på fylkesveiene, påpeker Folge.

– Det, sammen med klimaendringer og miljøhensyn, krever at vi tenker og prioriterer annerledes enn det vi har gjort før.

Folge venter at problemene vil eskalere med økende ekstremvær, da det vil kreve ytterligere investeringer for å sikre veinettet mot skred og ras. Hun er også bekymret over potensielle budsjettkonflikter nå som fylkene har ansvar for egne veier.

Hun oppfordrer til å ta ansvar for naturinngrep som allerede er gjort gjennom bedre vedlikehold av etablerte veier, og slik opprettholde verdien av eksisterende investeringer.

Må få opp øynene

Vinterdrift er ikke uten risiko.

– Trafikanter må ta mer hensyn til våre medarbeidere som er på og langs veien. Vi opplever stadig farlige situasjoner når vi er ute med våre maskiner, og spesielt om vinteren, forteller Folge, inkludert forbikjøring av brøytebiler eller biler som kjører i full fart inn i bufferhengere—tross skilting og blinking.

– Og så er ikke alle enig i at vi skal salte når vi salter. Det er mange som er «eksperter» på drift og vedlikehold av vei som aldri har jobbet med det, og vi har faktisk sjåfører som har blitt stoppet og truet, og en har til og med blitt slått ned. Dette ser vi alvorlig på.

Jeg ønsker at folk skal få øynene opp for at vi er ikke ute for moro skyld, men til vår felles sikkerhet og at de da respekterer det arbeidet vi gjør.

Det er også viktig at det er tillit til jobben vi gjør, og de vurderingene vi tar, når vi stenger en vei, legger hun til.

Er bærekraftig praksis

Du er utdannet siviløkonom, men har også medisin grunnfag?

– Jeg skulle egentlig bli lege, forteller Folge, som er glad både i realfag og å jobbe med mennesker.

Familien på fem pluss en hund bor på Bekkestua, rett utenfor Oslo, hvor hun er født og oppvokst.

– Jeg har tre gutter, en på 16, en på 13 og en på 8. Du kan legge til at jeg har en veldig snill og tålmodig mann, det hjelper. Det er mye energi i huset med tre gutter, men alt i alt er det veldig gøy.

Hvordan ser fremtiden ut?

– Fremtiden er lys for drift og vedlikehold og et selskap som Mesta, vil jeg si. Behovet for vinterdrift vil alltid bestå. Heldigvis.

Er det noe du har lyst å si til slutt?

– Drift og vedlikehold av vei er faktisk bærekraftig praksis. Vi tar vare på det vi har og forvalter investeringene samfunnet har gjort i veinettet. Jeg tror ikke det er så mange som tenker slik på det.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur