Foto: Julia Naglestad for Samferdsel & Infrastruktur
Gunn Iren Kleppe
Publisert: 12.04.2023 

Skal være en pådriver

Administrerende direktør Kjersti Kanne og Baneservice er klare for å levere flere krevende og komplekse jernbaneprosjekter fremover, og hun er ikke redd for å ta i bruk nye løsninger og ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer.

Kjersti Kanne har vært administrerende direktør i Baneservice siden 1. januar 2022. Hun har lang og bred erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid, forretningsdrift og teknologiledelse i selskaper som ABB og General Electric og fra olje- og gassindustrien. Til Baneservice kom hun fra Elop Technology, hvor hun også var administrerende direktør. Jernbanebransjen ble hun kjent med blant annet gjennom flere års styreerfaring fra NRC Group. Kanne er opprinnelig utdannet sivilingeniør innen Marin teknikk ved NTNU.

– Hvordan ser du på viktigheten av bærekraft og miljø for jernbanesektoren? Og hvordan er satsingen i Baneservice?

Foto: Julia Naglestad for Samferdsel & Infrastruktur

– Tog i seg selv er jo et miljøvennlig transportmiddel, og jernbanen spiller en sentral rolle når fremtidens transportbehov skal løses. Når det kommer til selve byggingen og vedlikeholdet av jernbanen er det viktig at dette også skjer på en miljøvennlig måte. I dag er eksempelvis spesialmaskinene som brukes for å bygge banen i stor grad fossildrevne og en kilde til utslipp av klimagasser og støy på anleggsområdet. Resirkulering er et annet område; vi er på en side flinke til å sortere, men gjenbruker for lite. Det er viktig at vi som entreprenører tar et ansvar for å finne gode, miljøvennlige løsninger for denne delen av verdikjeden, slår Kanne fast.

– I Baneservice har vi en helhetlig tilnærming til bærekraft, og vi jobber kontinuerlig og strategisk med miljømessige, sosiale og forretningsmessige forhold.

Kanne mener at som en ledende jernbaneentreprenør har de et ekstra ansvar for å ta en aktiv rolle som pådriver for det grønne skiftet.

– Vi har tatt store steg de siste årene for å planlegge for en mer miljøvennlig virksomhet og vi har satt mål av oss til å halvere våre klimagassutslipp innen 2030. Det kan være krevende, men i dette arbeidet ligger det også muligheter. Jeg ser økende interesse og høy motivasjon i alle ledd, fra medarbeidere, ledelse og til våre samarbeidspartnere.

De har kommet godt i gang med endringer og investeringer for en mer bærekraftig produksjon, forteller hun.

– Investeringer i nye og mer miljøvennlige maskiner er et område hvor vi ser vi kan gjøre en forskjell. Vi jobber med overgang til utslippsfrie maskiner og biler, og på flere prosjekter har vi tatt i bruk hybrid- og helelektriske løsninger.

Mye av bærekraftsarbeidet skjer ute i prosjektene og våre prosjektteam er kreative når det gjelder å se muligheter og foreslå nye tiltak, påpeker Kanne.

På et av prosjektene i Bergen har Baneservice samarbeidet med byggherre og underentreprenør for å resirkulere og gjenbruke masse i større grad enn tidligere.

– I tillegg bidrar teknologi innenfor maskinstyring til at vi kan redusere masseuttaket og -flytting. Det gir mindre kjøring og utslipp fra anleggsmaskinene. Det har en betydelig miljømessig gevinst og er mer effektivt og lønnsomt.

Kanne forteller også om solcelledrevne kontorrigger på flere prosjekter som produserer egen strøm til drift av riggen, samt til lading av elektriske maskiner og biler.

Tiden er kommet for et felles løft

– Hvordan effektiviseres bransjen gjennom mer miljøvennlige løsninger?

– Klimaavtrykket fra våre aktiviteter må bli mindre, og samtidig skal vi levere på krav om å bygge mer jernbane for pengene, uten at det må gå på bekostning av sikkerhet og kvalitet. Disse kravene kan i utgangspunktet synes å være motstridende, og det krever mye å omstille seg, sier Kanne.

Foto: Julia Naglestad for Samferdsel & Infrastruktur

Hun tror nøkkelen til å løse noen av disse utfordringene ligger i innovasjonsevne og mer bruk av teknologi.

– Det å hele tiden måtte tenke nytt og omstille seg, er vår nye hverdag. Vi må hele tiden sørge for at vi evner å tilpasse oss og ikke være redd for å teste ut nye løsninger som gjør at vi produserer sikkert, mer miljøvennlig og samtidig lønnsomt.

– Hva tenker du om fremtiden?

– Jeg ser lyst på fremtiden, men anerkjenner også at det er krevende arbeid å legge om til mer miljøvennlige løsninger. Men, det er ikke valgfritt og vi som en stor aktør må ta en aktiv rolle i dette arbeidet. Situasjonen vi som samfunn står overfor er på mange måter en eksistensiell krise, og det haster å gjøre noe. For meg betyr det at vi som bransje må tørre å prøve oss frem i forhold til nye og grønnere løsninger. Vi i Baneservice bidrar jo til å løse store samfunnsoppgaver, og sammen med både de flinke folkene som finnes her i Baneservice – men også i bransjen generelt – er tiden kommet for å gjøre et felles løft.

– Hva skal til for å redusere vedlikeholdsetterslepet?

– Jeg opplever at det både er politisk vilje og en langsiktighet, som er bra. Hurdalsplattformen og de siste bevilgningene tyder også på at det satses mer på vedlikehold fremover.

Det er blitt bygget mye jernbane de siste årene, men vi har også endel jernbane som har ligget der i mange år. I Bane Nors rapport «Infrastatus 2021», slo de fast at det er et etterslep på 26 milliarder kroner og et behov for 4,5 milliarder kroner årlig for å holde etterslepet på samme nivå som i dag. Det å ta vare på og sørge for at jernbanen er godt vedlikeholdt er nødvendig både for å sikre at togene går når de skal og ikke minst for å gjøre jernbanen mer sikker.

Må øke kapasiteten

– Bør sektoren satse mer på kompetanse, med tanke på større prosjekter og økende satsing på jernbane?

– Jeg opplever at det satses på kompetanse i jernbanesektoren og at det er en bransje som generelt sett har høy kompetanse. Det gjelder både hos våre kunder, konkurrenter og hos oss. Men, det er manko på ressurser, og mye av det vi gjør krever spesialkompetanse og sertifiseringer. Større prosjekter og en økt satsning betyr for oss at vi må bygge ut kapasitet fordi det setter ressursene våre under press, svarer Kanne.

Hun opplever at å utdanne flere folk til bransjen og å kontinuerlig bygge kompetansen hos de som allerede er der, er noe hele bransjen er samlet om.

– I tillegg til flere av de flinke fagfolkene og prosjektledelse for å få gjennomført de store tverrfaglige prosjektene på en god måte, trenger vi å styrke oss med ny kompetanse fremover, spesielt når det gjelder innovasjon og ny teknologi.

Kanne trekker også frem at bransjen må klare å tiltrekke seg en ny generasjon med jernbanearbeidere.

– For jeg synes jo dette er et fantastisk sted å jobbe. Her er det store prosjekter, sektoren er i stor endring, både når det gjelder bærekraft, digitalisering og andre mer effektive måter å bygge og drifte jernbanen på. Så her er det mange og spennende oppgaver som skal løses i årene som kommer. For å løse dette trenger vi forskjellige typer mennesker med ulik erfaring og bakgrunn – det vil være med på å gjøre oss til en enda bedre bransje.

Vil fortsette det gode arbeidet

– Hva tiltrakk deg hos Baneservice og hva ønsker du å utrette i rollen?

– Å bygge ut og fornye jernbanenettet for å sørge for at det finnes et sikkert, miljøvennlig og ikke minst fremtidsrettet transportalternativ for folk og gods er en stor og viktig samfunnsoppgave. Alle som jobber i Baneservice er med og løser den oppgaven, og akkurat det var noe som tiltalte meg.

I tillegg fristet muligheten til å jobbe i en organisasjon med et sterkt fagmiljø, engasjerte folk og i en bransje i vekst, det motiverer, svarer Kanne.

– Baneservice sin kjernevirksomhet er tverrfaglige og komplekse jernbaneprosjekter. Selskapet har levert godt over mange år. Vi skal fortsette å videreutvikle oss og sørge for at vi gjennomfører små og store prosjekter sikkert, bærekraftig og med høy kvalitet for kundene våre og til glede for dem som bruker jernbanen, understreker hun.

– [Og] for å kunne fortsette å være den ledende jernbaneentreprenøren må vi ta en sentral rolle i arbeidet med bærekraft og nytekning og å levere prosjekter av høy kvalitet som vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet.

– Vil du si litt om erfaringen du bringer til Baneservice?

– Jeg kommer inn med mye erfaring fra store prosjektorganisasjoner, men også erfaringer fra en annen bransje som har vært gjennom store omstillinger, i olje og gass. Jeg har jobbet mye med teknologi og digitalisering, som skal understøtte nye måter å jobbe på for å bidra til å løse utfordringene vi står overfor. Ellers er jeg ganske uredd, og opptatt av at vi alltid skal bli bedre.

Foto: Julia Naglestad for Samferdsel & Infrastruktur

Jeg har en bred erfaring innenfor det jeg vil si er kjernevirksomheten til Baneservice; god, ansvarlig gjennomføring av prosjekter, særlig store og krevende prosjekter, sier Kanne, som også mener å ha ganske god oversikt over hva som rører seg innenfor teknologi og som Baneservice kan dra nytte av.

– Men det aller, aller viktigste er jo menneskene som skal gjøre jobben. Og i de årene jeg har vært leder så har det vært viktig å sørge for å få med seg de ansatte, understreker hun.

Engasjement er alfa og omega

– Er det noe spesielt du brenner for?

– Å sørge for at vi har engasjement i organisasjonen rundt det vi skal gjøre, det er alfa og omega. Vår viktigste ressurs i Baneservice, det er de flinke folkene våre. Vi er best sammen.

– Skipsingeniørutdannelse er vel litt uvanlig?

– Reisen fra å være nyutdannet skipsingeniør til å gå inn i olje og gass var kanskje ikke så lang, mener Kanne.

– Så er det kanskje ikke opplagt at en fra Lillehammer, da, fra tjukkeste innlandet, tar en sånn utdannelse som jeg har, ler hun.

– Blir det noe fritid?

– Ja, jeg har litt fritid og, vet du. Jeg er glad i friluftsliv og uteaktivitet som ski og sykkel, forteller Kanne.

– Prøver å holde meg litt i form, gjør jeg og, det er jo viktig for å orke en til tider krevende hverdag. Jeg har også en hund som holder meg i aktivitet.

Ellers er Kanne veldig skøyteinteressert, siden ungene holdt på med bandy i oppveksten og datteren nå har fortsatt med lengdeløp.

– Ja, hva med familie?

– Altså, det er veldig A4. Jeg er gift og har to voksne barn som nå også ser ut til å gå ingeniørretninger begge to. Så vi må vel ha gjort noe riktig, da, kanskje, ler Kanne, som er bosatt sentralt rett utenfor Oslo.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur