Rambøll skal utarbeide en egen skybruddsplan for Skien kommune. Foto: Skien kommune
Publisert: 29.11.2021 

Rambøll hjelper Skien kommune med håndtering av ekstremregn

Klimaet er i endring og med det følger mer nedbør, mer overvann og større overvannsflommer. Skien kommune har, som mange andre byer, utfordringer knyttet til overvann. Nå utarbeider Rambøll en egen skybruddsplan for å gjøre byen bedre rustet til å håndtere fremtidig ekstremvær.

Det er forventet at fremtidig nedbør vil øke både i intensitet og hyppighet. I likhet med andre norske byer, har Skien utfordringer knyttet til overvann, blant annet som en konsekvens av kraftig nedbør, urban utbygging og tette flater som asfalt og tak. Dette fører til mer overvann og større overvannsflommer. Som et planleggingsverktøy for håndtering av oversvømmelsesrisiko ved ekstremregn i Skien sentrum, bistår Rambøll kommunen med å utarbeide en egen skybruddsplan.

Klimahensyn førende for byutvikling

–Skien kommune har de siste årene økt sitt fokus på håndtering av fremtidens klima. Vi har vedtatt at klimahensyn skal være førende for langsiktig byutvikling og at kommunen skal tilpasse seg et endret klima i vårt klimahandlingsprogram. Ett av tiltakene for å følge opp denne ambisjonen er å utarbeide skybruddsplan for Skien sentrum, sier Tonje Brommeland Olstad, prosjektleder i Skien kommune.

Metode for samfunnsøkonomisk gevinst

–I arbeidet med skybruddsplanen for Skien sentrum benytter vi en metode Rambøll også har benyttet i Danmark og USA. Arbeidet innebærer blant annet en tiltaksplan og metoden får fram den samfunnsøkonomiske gevinsten ved gjennomføring av planen som bli foreslått.

Eksempel på en av mange mulige løsninger i skybruddsplanen. Fra «Konkretisering av skybrudsplanerne, Ladegårdså, Frederiksberg øst og Vesterbro oplande, Rambøll, 2013». Illustrasjon: Rambøll

Det innebærer at investeringskostnadene for å forebygge flomskader er lavere enn kostnadene med å reparere skader etter flom, sier Jakob Myking, oppdragsleder for Rambøll. Han forteller at planen har til formål å foreslå et tiltaksnivå som ikke fører til overinvesteringer for kommunen. Det benyttes verktøy for si noe om hastighet, dybde og retning på avrenningen fra nedbøren for ulike nedbørsscenarioer, og inkluderer videre vurderinger av eksempelvis skade på bygg og infrastruktur og hvordan disse kan forhindres.

Blågrønne elementer i byrommet

–Skybruddsplanen har som mål å være et planleggingsverktøy som skal gi et godt beslutningsgrunnlag på tvers av etatene i kommunen i alle faser, sier Myking og understreker viktigheten av slike planer i arbeidet med klimatilpasning.

I tillegg til Rambøll, er også ressurser fra Henning Larsen arkitekter og Rambøll Management Consulting med i prosjektteamet. Å kartlegge og tilrettelegge for blågrønne elementer i byrommet er en viktig del av oppgaven. Rambøll kartlegger i tillegg ulike alternativer for finansiering av tiltakene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur