Foto: PNC Entreprenør AS
Lars Holm
Publisert: 02.09.2022 

Randselva bru - E16 Jevnaker: Landets første store bru som utføres modellbasert

Som del av den store E16 – utbyggingen forbi Jevnaker i retning Hønefoss bygges nå Randselva bru. Prosjektet utføres tegningsløst og modellbasert. Underveis har innovative løsninger gitt mange fordeler for lokalmiljø og byggherre.

E16 strekker seg fra Bergen til Gävle i Sverige. Strekningen Eggemoen - Olum var tidligere riksveg 35 og vil utgjøre en del av en ytre ring 4 rundt Oslo og inngår i hovedforbindelsen mellom Gardermoen / Oslo nord og Buskerud, med forbindelser videre både til Sørlandet, Hallingdal og Valdres.

Foto: PNC Entreprenør AS

– Hele prosjektet utgjør knappe 12 kilometer ny veg, sier Pål-Steinar Karlsen, delprosjektleder for E16 Eggemoen - Åsbygda i Statens vegvesen.

– På strekningen Eggemoen - Åsbygda med Randselvbrua erstatter vi 'Olumslinna' som er en bratt og smal vegstrekning uten gul linje, plaget med ulykker og dårlig regularitet på grunn av at vogntog blir stående på vinterstid. Hovedmålet med prosjektet er kortere reisetid med hastighet på 90 kilometer, høy regularitet og høyere sikkerhet. Vi håper å få åpnet brua til sommerferien.

Hele prosjektet startet opp i mars 2019 og målet vårt er at det skal stå ferdig til sommeren 2022. Delprosjektet utføres som en totalentreprise, der PNC Norge er ansvarlig for utførelsen av alle deler av prosjektet.

Konkurransepreget dialog ga løsning

Av praktiske hensyn ble prosjektet delt i to, der den ene delen domineres av en 630 meter lang bro over Randselva ved Eggemoen og Jevnaker og bort til Åsbygda. For dette delprosjektet ble PNC valgt som entreprenør, mens på strekningen Åsbygda til Olum er Skanska valgt som entreprenør.

– Forut for utlysningen innså vi at det er svært bratt fra eggemoenplatået, brattere enn hva geoteknikerne hadde sett for seg, sier Karlsen.

– Med alunskifer i grunnen på den ene siden, samt kurvatur på 1080 meter, ville dette gitt hovedspennlengde med ny rekord 350 meter. Vi oppsøkte markedet med konkurransepreget dialog, her foreslo PNC en ny akse med hovedspenn ned mot 194 meter, og dette har vi gått for.

Modellbasert prosjektmetodikk

Randselva bru blir 634 meter lang med hovedspenn på 194 meter som hviler på to pilarer. Med to kjørefelt blir det en lik bredde på 14,6 meter inklusiv utvendige føringskanter.

– Brua er landets første konstruksjon med så store dimensjoner som er drevet omtrent helt tegningsløst, sier Stig Kjetil Methi, byggeleder i Statens vegvesen.

– Vi startet for to og et halvt år siden, og har dermed vært et pilotprosjekt på dette området. Dette har også vist seg gjennom mange henvendelser til entreprenør og konsulentselskaper om prosjektet, og nå kommer flere andre aktører etter med modellbasert prosjektmetodikk. PNC har med seg Sweco som rådgiver, med portugisiske Armando Rito, forkortet Arito, som medhjelper i prosjekteringen av brukonstruksjonen.

Modell gir viktig kompetanseutvikling

For totalentreprenøren har prosjektet vært stort og gitt nye utfordringer underveis.

– Byggingen av Randselva bru har vært en god utfordring for oss, sier Marcin Trojanowski, prosjektleder i PNC Norge.

Foto: PNC Entreprenør AS

– Selve byggingen av de lange hovedspennene skjer som fritt frembygg der vi har brukt egne vogner for dette. De resterende seksjonene med likt tverrsnitt har vi brukt Moving Scaffolding System (MSS) - vogner i to seksjoner. MSS-systemet gjør det mulig å støpe seksjoner på 60 meter om gangen. I tillegg til dette bygger vi 600 meter tilkoblingsveg på Eggemoen, samt tilkobling av 250 meter veg ved Kistefos på Åsbygdasiden til Skanskadelen av prosjektet som går videre i retning Olum.

– I begynnelsen hadde vi litt utfordringer med at prosjektet er modellbasert, å jobbe med modellbaserte tegninger har medført at vi har brukt en del tid på forberedelser for å finne metodikken, lære oss arbeidsmetodene og sikre at alle fikk tilgang til modellen under byggefasen. I hele byggefasen bruker vi samhandlingsløsninger der entreprenør, rådgiver og byggherre deler modeller elektronisk. På byggeplass er det utplassert BIM-kiosker, der alt personell kan sjekke all info underveis. Etter hvert har vi funnet ut at vi liker å jobbe på denne måten.

– Dette er et veldig viktig prosjekt for oss, i og med at dette var det største modellbaserte prosjektet i landet da vi startet opp, forteller Mathias Fabich, daglig leder i PNC Norge.

– Erfaringen fra Randselva bru er veldig viktig for hele anleggsbransjen, og nå ser vi at flere prosjekter følger opp. Vi har oppdrag i hele Europa og Midtøsten, der vi bruker erfaringene vi har opparbeidet oss i dette prosjektet. Vi er svært fornøyde med at vi har lave ulykkestall i prosjektet, og vil takke de andre aktørene for et godt samarbeid.

Utnytte komplementære fordeler

Sweco har prosjektert for alle fag i PNCs totalentreprise, og bisto også med å finne frem til brukonseptet som ga et kortere hovedspenn enn først fryktet.

– I tilbudsfasen jobbet vi frem alle løsningene i tett samarbeid med entreprenøren, og har under prosjektet to kontrakter, en med detaljprosjektering av brukonstruksjonen for PNC, samt for underentreprenør Isachsen for vegbyggingsdelen, sier Amund Geicke, prosjektleder for Sweco.

– Underveis har vi hatt med oss Arito som underkonsulent, de har lang erfaring med bygging av denne typen bru mens vi er sterkere på BIM. Dette har blitt et givende samarbeid som begge parter har hatt stor nytte av. For oss i Sweco er det ganske nytt å jobbe i totalentrepriser på samferdsel, dette har vært en interessant og lærerik opplevelse, der vi kan diskutere løsninger direkte med entreprenør underveis i prosjektets gang.

Utfordringer i kø

For rådgiverne har prosjektet gitt utfordringer av forskjellig art som de har måttet løse. Dette har fordelt seg på naturhensyn og mer tekniske forhold som forekomster av alunskifer i grunnen.

– På vestsiden av elva er det en bevaringsverdig naturtype med løsmasser som står på rasvinkel ned mot elva. Man ønsket å bevare denne naturtypen, dette har gjort at vi måtte ha lengre bruspenn enn teknisk - økonomisk førstevalg, forteller Geicke.

– Vi har imidlertid fått til løsninger som bevarer naturen og ivaretar randvegetasjon til elva. Betydelige inngrep i selve elva har vi også unngått, dette har vært viktig ettersom den har en forekomst av den truede arten elveperlemusling. Norge har 40% av bestanden i Europa og dermed et spesielt bevaringsansvar. Statens vegvesen stiller krav til slikt, og dermed utvikler vi løsninger som tar hensyn til slike forhold. I mange vegprosjekter er det stadig avveininger mellom tiltak og andre naturhensyn som kan være dilemma. Billigst mulig og lave utslipp kan medføre at en begår inngrep som går utover det lokale naturmiljøet.

– En annen utfordring har vært spesielle grunnforhold med store mektigheter av homogen sand på Eggemoplatået, mens det på østsiden av elva er helt andre forhold med innslag av syredannende bergarter. Ved tilgang på oksygen og vann kan disse bergartene forårsake svært surt sulfatholdig grunnvann og avgi tungmetaller til omgivelsene. I denne prosessen sveller bergarten opp, noe som kan gi uakseptable deformasjoner av konstruksjoner og vegoverbygning. I prosjektet har vi tatt hensyn til dette ved å forsegle bergarten mot oksygen, samt at materialvalg for fundamentering er tilpasset disse momentene.

Forsinket prosjekt – men totalt i rute

Koronakrisen har også rammet E16 - prosjektet underveis, som har gitt forsinkelser, men totalt sett ser det ut til at det kommer i rute.

– Vi fikk føle det på kroppen da korona slo inn, sier Karlsen i Statens vegvesen.

– Alle fikk beskjed om å reise hjem, og vi fikk store utfordringer med fremdriften. Randselva bru har blitt et halvt år forsinket, mens Skanska som har den andre entreprisen hadde delåpning 21. desember 2021. Dette var et halvår før opprinnelig frist, dermed er totalt sett ikke det store prosjektet forsinket. Ettersom dette er en ulykkesbelastet strekning så medfører de 6 innsparte månedene et halvår tidligere ulykkesredusert strekning, og dette er fint, avslutter Karlsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur