Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
22.01.2021

Regional sykkelvei: O hjul med din glede

Et nytt stykke av den regional sykkelveien fra Asker til Oslo sto ferdig før jul. Professor Kohts vei er tilrettelagt for supertråkk inn til byen.

– Vi har forsøkt å prioritere sykkelen foran bilen. Det har jo blant annet ført til at det er stengt for gjennomkjøring med bil. Slik har det vært siden sommeren 2018, mens syklistene kan passere. Det har selvsagt vært populært blant de på sykkel. Jeg oppfatter det slik at svært mange innser at det er viktig med en god sykkelvei, forteller distriktssjef for entreprenør Arne Olav Lund AS, Tomas H.Lie.

Det er bygget tosidig sykkelfelt og fortau på sørsiden av fylkesvei (fv) 604 Professor Kohts vei på Stabekk i Bærum. Prosjektet omfatter strekningen fra Kveldsro Terrasse/Markalléen til krysset Professor Kohts vei/Gamle Drammensvei. Strekningen er 1 250 meter lang. Fv 604 er en del av den regionale sykkelveien langs E18, mellom Sandvika og Oslo. Med denne oppgraderingen ferdig er det blitt sammenhengende sykkelfelt på nordsiden av E18 mellom Høvik og Lysaker.

– Det er mye mer fokus på syklister i slike prosjekter nå om dagen. Folk sykler på en helt annen måte enn før. De sykler fortere, og de krever bedre forhold. De bruker gjerne veibanen, dersom veien ikke er tilrettelagt for sykling. Fortauene blir et for dårlig alternativ for dem. Derfor er sykkelvei som denne svært positivt, også sikkerhetsmessig. De får et eget felt i veibanen.

Stor sykkeltrafikk

Hos Statens vegvesen har de målt sykkeltrafikken på strekningen, i rushtiden.

– Vi har mange syklister. Det er stort sett folk som skal på jobb. Det er målt drøyt 400 av dem, bare på den timen mellom 07.00 og 08.00 om morgenen. Det er med andre ord mange som sykler til jobb. Vi har derfor fått dette oppdraget med å bygge en regional sykkeltrasé, fra Asker til Oslo. Målet er å få en sammenhengende trasé, og dette stykket er den siste delen, sier byggeleder Gunnar Hafseng hos Statens vegvesen.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Det var viktig for oss å avslutte dette, før arbeidet med nye E18 begynner. Det gikk fint. Det er blitt en del slike oppdrag i det siste, altså sykkelvei og sykkeltraséer.

– De fleste syklistene har gledet seg til dette skulle stå ferdig. Det har uten tvil vært et ønske om dette, ute blant trafikantene. Vi har ikke hørt så mye om klager i anleggsperioden, men jeg vet entreprenøren har hørt litt mer, fortsetter Hafseng.

Lie hos Arne Olav Lund AS bekrefter at syklingen stiller krav.

– Dette er en kravstor gruppe trafikanter. De har egne foreninger, som nok yter et sterkt politisk press. Jeg ser det blir bygget mye for syklistene for tiden, særlig i Bærum. Det er mange prosjekter for denne trafikantgruppen. Det er ikke bare Statens vegvesens prosjekter, men også Bærum kommune. Ofte skiller de fotgjengere og syklister.

Bredere vei

– Dette er en regional sykkelvei. Det betyr at vi lager det som blir en slags hovedfartsåre inn fra Bærum til Oslo for den type trafikanter. Det er bygget mange etapper, helt fra Blommenhold, tror jeg. Jeg har vært med på en del av de andre etappene, også. Dette er en av de siste, sier Lie.

– Det er to sykkelfelt i kjørebanen, som gjør at veien blir en del bredere. Det har ført til utstrakt bruk av støttemurer. Det er cirka 12 støttemurer. Det betyr mange tusen kvadratmeter. Den største er 280 meter lang, fem og en halv meter på det høyeste, og den har et areal på cirka 1 330 m2. Den er tørrstablet med betongblokker i bunn, og muren er støpt de siste to og en halv meterne. Vi har brukt støpematriser, for å skape det samme inntrykket på den støpte delen som den som er tørrstablet under. Resultatet ble veldig flott, synes jeg.

– Vi har derfor revet mye gammel mur, og ervervet en del nytt areal. Vi har også en del store fyllinger. Samtidig har vi skiftet vann og avløp, for Bærum kommune. Vi har dessuten skiftet endel kabel-infrastruktur, og vi har lagt noe til rette for nye E18. Nytt veilys er det også blitt.

Beskjeden åpning

Overtagelsen før jul ble ikke så offentlig og publikumsvennlig som ønsket. Pamdemien og påfølgende restriksjoner sørget for det. Men ellers har prosjektet i liten grad vært preget av den spesielle byggetiden i 2020, forteller Hafseng hos Statens vegvesen.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– For oss har den største ulempen vært at den daglige kontakten med entreprenøren er blitt redusert. Før pandemien var det åpen brakke, hvor vi bare kunne stikke innom hverandre. Siden har vi måttet sitte på hvert vårt kontor, og hatt møter på Teams. Anleggsarbeidet har imidlertid gått hele tiden, uten opphold. Det har heller ikke vært noe smitte på anlegget.

– Det har ellers vært ting under veibanen, som har skapt litt trøbbel for oss, som kabelkanaler, fjernvarme og dårlig fjell. Noen steder har vi vært nødt til å sikre litt ekstra. Dette tar tid, og det koster penger. Det ser uansett ut som om vi kommer i mål godt under anslaget, selv om det er vanskelig å si før sluttoppgjøret.

Både byggherre og entreprenør, samt avdelingsleder for vei i Multiconsult Erik De Santana, mener samarbeidet partene imellom har fungert helt utmerket.

Fakta: FV. 604 Professor Kohts vei

Formålet med prosjektet er å legge til rette for en oversiktlig og sikker sykkeltrasé for syklister som skal til og fra arbeid, slik at bruken av sykkel som fremkomstmiddel øker.

Lengde: 1 250 meter

Finansiering: Stat, Bompenger

Anslag: 231 mill. 2018-kr.

Anslaget inkluderer blant annet en usikkerhet på +/- 10 prosent, entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader. Prosjektet er en del av Bymiljøavtalen mellom Oslo og Akershus.

Oppstart: 2018

Åpnet: 4. desember 2020

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur