Foto: RIF
Publisert
27.04.2020

RIF støtter statlig finansiering av nye jordskjelvsoneringskart

Dimensjonering etter Norsk Standard for jordskjelvlaster kan medføre unødvendig overdimensjonering. Rådgivende Ingeniørers Forening mener Norsar har gjort en samfunnsnyttig svært lønnsom jobb med de nye jordskjelvsoneringskartene og støtter Norsar i innsatsen for å få det offentlige til å betale for kartene, slik at det kan tas i bruk av flest mulig, og helst bli en del av Norsk Standard.

Jordskjelvlaster er en av de dimensjonerende lastene i Norge og i mange tilfeller en driver av vesentlige kostnader i bygg og anlegg. Det er viktig at dette grunnlaget holdes oppdatert og tilgjengelig. Den nye soneringen viser seg å ha til dels store kostnadsreduserende effekter. Dette er et viktig bidrag til å senke byggekostnadene i bygg og anlegg. Det er estimert en besparelse på 3-10% av råbyggkostnadene bare innenfor bygg (samferdselsanlegg er ikke medregnet). Dette blir betydelige summer når man ser på prosjektporteføljen i landet de neste årene, der råbyggkostnadene ligger på flere 10-talls milliarder kroner hvert år bare på offentlige bygg.

RIF mener at investeringen for offentlige myndigheter for å gjøre denne grunnlagsinformasjonen om jordskjelvlaster tilgjengelig for alle byggeprosjekter, er i størrelsesorden 10 mill. kr (en gang) og 2-3 mill. kr (årlig).

– Gevinsten er at alle større offentlige og private byggeprosjekter i Norge kan få redusert byggekostnader med totalt flere hundre millioner kr i året. Vi snakker altså om en minimal offentlig investering som gir en tilbakebetaling - for det offentlige - på 10-20 ganger av investeringen - hvert år, sier Ari Soilammi som er fungerende administrerende direktør i RIF.

Stiftelsen NORSAR har tidligere søkt finansiering fra Justisdepartementet, og fått avslag. For øyeblikket er derfor NORSAR nødt til å selge dimensjoneringsgrunnlaget for jordskjelv for en svært høy lisenskostnad pr byggeprosjekt og dette utgjør en stor barriere mot at det tas i bruk. Til sammenligning er dimensjoneringsgrunnlag for vindlaster og snølaster tilgjengelig fra Standard Norge for en minimal kostnad.

RIF ber derfor i et brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet finne en løsning og bidra til at den nye jordskjelvsoneringen finansieres av offentlige midler og at det etableres en løpende finansiering for å holde plattformen og kunnskapsgrunnlaget oppdatert.

Det er også viktig for byggenæringen at den nye soneringen blir en del av Norsk Standard.

– Dette kan løses på flere måter: enten ved at Stiftelsen NORSAR blir gjort i stand til å overlevere nødvendig grunnlag til Standard Norge (vederlagsfritt), eller at Standard Norge får nødvendige statlige bevilgninger til å utstede og oppdatere et endringsblad til relevant standarddokument slik at soneringskartene deretter kan utgis av Standard Norge, fortsetter Soilammi.

RIF anmoder derfor på det sterkeste at Kommunaldepartementet, gjerne i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet, om å ta ansvar for saken.

– Den minimale finansieringen som kreves fra det offentlige for å tilgjengeliggjøre dette viktige kunnskapsgrunnlaget gir en svært konkret, rask og åpenbar samfunnsnytte - men det trengs nå en gjennomskjæring fra et handlekraftig departement, avslutter Soilammi.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur