Statens vegvesen planlegger ny riksveg 22 mellom krysset Gardervegen i nordvest til Kringenkrysset i sørvest. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 06.05.2022 

Rv. 22 Glommakryssing: Varsel om planoppstart

Statens vegvesen skal i samarbeid med Lillestrøm kommune starte arbeid med detaljregulering for rv. 22.

Detaltreguleringen gjelder strekningen Garderveien og Kringenkrysset ved Fetsund i Lillestrøm kommune.

Hensikten med planleggingen

Hensikten med planarbeidet er å bedre framkommelighet for kollektiv- og nærings- trafikk, tilrettelegge for god tettstedsutvikling i Fetsund og styrke grunnlaget for kollektiv, sykkel og gange.

Statens vegvesen  planlegger:

  • Firefelts veg fra Garderveien i vest, over Glomma ved Fetsund, til Kringenkrysset i øst, en strekning på ca. 3,1 km
  • Ny rundkjøring med avkjørsel til Fetsund sentrum/stasjon på Glommas vestside
  • Planskilt kryss med fv. 172 til Sørumsand på østsiden av Glomma
  • Ny riksvegbru sør for dagens bru, som utgår
  • Nye gang- og sykkelveger, tiltak for kollektivtrafikken og støyskjerming
Fakta:

Informasjonsmøte og åpen kontordag:

I forbindelse med oppstart av planarbeid inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte 24. mai, klokken 18.00-20.00 på Fetsund kommunehus (Kirkeveien 85, Fetsund). Møtet vil også være tilgjengelig digitalt.

Klikk her for mer informasjon om hvordan du deltar på det digitale møtet.

Statens vegvesen vil også være til stede på en åpen kontordag 31. mai bli mellom klokken 14.00 og 18.00 samme sted. Det blir drop-in, ingen påmelding er nødvendig.

Innspill, merknader og spørsmål:

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet, ber vi om at disse sendes skriftlig til Statens vegvesen på e-post: [email protected] eller til postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Kopi sendes til Lillestrøm kommune på [email protected]eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. Vennligst merk henvendelsen med «Rv. 22 Kryssing av Glomma» og kommunens saksnummer PLAN-21/01943. Frist 8. juni 2022.

Dokumenter tilhørende varsel om planoppstart finner du på nettsidene til Lillestrøm kommune.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen v/planleggingsleder Jan Terje Løitegård, e-post: [email protected],
tlf.: 958 94 852.

Forskrift om konsekvensutredninger:

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Begrunnelse for Lillestrøm kommunes vurdering finnes i referat fra oppstartsmøte, se kommunens nettside under.

Feltundersøkelser:

Det vil bli gjennomført befaringer og feltundersøkelser i området. Grunneiere som berøres av undersøkelser som fysisk berører deres eiendom, vil bli kontaktet direkte innen oppstarten av arbeidet.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur