Foto: Nye Veier
Thor Lynneberg
Publisert: 13.07.2021 

Skal halvere reisetiden til Stavanger

Nye E39 mellom Kristiansand og Mandal åpner neste år, med bedre sikkerhet og et fartsnivå som er nesten dobbelt så høyt. Men Nye Veier skal mye lenger.

– Dagpendling mellom Agder og Stavanger er nok marginal i dag. Men vi dobler jo nesten den faktiske hastigheten når alt står ferdig, så vi påregner mer slik pendling, forteller prosjektsjef for E39 Mandal – Kristiansand Harald J. Solvik hos Nye Veier.

Et hovedmål – i tillegg til kortere reisetid – har vært å bedre trafikksikkerheten vesentlig.

– Terrenget er småkupert, med ditto vinterføreproblematikk. Det er få muligheter for forbikjøringer, og det er temmelig stor andel vogntog. Folk synes det går for sent, og de blir utålmodige og vil forbi. Det skaper en del farlige situasjoner. Dette er en av årsakene som gjør at det er forholdsvis mange ulykker på strekningen.

– Gjennomsnittsfarten på E39 mellom Kristiansand og Stavanger er lav. Det blir nesten en dobling når vi er ferdige, fra rundt 60 til 110 kilometer i timen. Reisetiden halveres i første omgang mellom Kristiansand og Mandal fra 2022, men Nye Veier har fått tildelt oppdraget med å bygge firefelts motorvei helt til Ålgård ved Stavanger. Dette har stor betydning for arbeids- og boforhold. Raskere vei gir kortere reisetid mellom hjem og jobb, og dermed større nedslagsfelt for arbeidstakere og bedrifter.

Mye trafikk – venter enda mer

Trafikkmengden fra Mandal varierer fra 25.000 kjøretøy i døgnet, opp mot 35.000 nærmest Kristiansand. I tillegg tilrettelegger Nye veier for mer aktivitet, blant annet i forbindelse med større virksomhet i Mjåvann industriområde.

Olav Groven i AF Gruppen (t.v.) og Harald J. Solvik i Nye veier. Foto: Nye Veier

– Der er det omtrent 1.500 arbeidsplasser. I dag har de en litt ”tyngre” adkomst via E39, et utfordrende kryss både med tanke på forsinkelser og fremkommelighet for lange kjøretøy. Nå får vi bygget en effektiv vei, med egen arm fra motorveikrysset nær sentrum av Kristiansand helt til næringsparken. Det blir en oversiktlig strekning, helt uten stigning, tilrettelagt både for kollektiv, gange og sykkel.

Spektakulære konstruksjoner

Strekningen inneholder blant annet tre fulle motorveikryss og fem tunneler: Mjåvannshei 355 meter, Brulihei 913 meter, Volleberg 600 meter, Lindeli 550 meter og det som nå er Sørlandets lengste – Søgne på 4.000 meter. Blant broene tårner Bukksteinsvannet 130 meter, Rossevann 170 meter, Monan 400 meter, samt den over Trysfjorden.

– Det mest iøynefallende blir broen over Trysfjorden. Den er 534 meter lang, seilingshøyde er cirka 60 meter. Vi bygger også det vi kaller skyvebroer, Incremental Launching Method (ILM). Det innebærer at vi bygger en fabrikk, som utgjør et forskalingssystem på den siden hvor vi skal skyve broen utover. All støp foregår i denne fabrikken. Når den støpen er gjort, blir den aktuelle seksjonen på rundt 25 meters lengde jekket frem i små skritt. Etter det kan den gjengen som driver med forskaling og armering starte på neste seksjon, som tar drøyt en ukes tid.

– Denne metoden har vi benyttet ved to tilfeller, blant annet over Kristiansand kommunes drikkevann – Rossevann – og som del av Monan-krysset med passering både over eksisterende E39, elv og fylkesvei. ILM-konseptet gir bedre sikkerhet for arbeiderne og større hensyn til miljø og trafikk.

Bygger også for vilt og traktor

Det har vært et poeng for Nye veier å ta hensyn til brukerne av lokalområdet, både de på to og fire ben. Viltkrysninger og kulverter for lokal- og driftsveier er på plass.

– Viltkrysningene dreier seg først og fremst om hjortevilt, i tillegg til at vi også vil ivareta elgens og rådyrenes trekkruter. Vi bygger krysningspunkt i både bredde og høyde som gjør at dyrene i minst mulig grad blir reserverte i mot å benytte krysningene. Det er selvsagt et stort poeng for oss at de ikke velger en annen vei enn den vi legger opp til, men i størst mulig grad benytter sine kjente trekkruter. Det skal være vegetasjon, også der de faktisk krysser over veien. Det blir også trær på begge sider, slik at dyrene går litt i skjul. Det handler altså om at de skal føle seg trygge.

– Vi tilrettelegger også for de som driver med jordbruk i området. De trenger en rimelig fremkommelighet til sine utmarker eller jorder.

Roser entreprenøren

Totalentreprisen har en kontraktsverdi på 4,7 milliarder kroner. AF Gruppen er totalentreprenør, med ansvar for prosjektering, bygging og har garantiansvar i 20 år.

Foto: Nye Veier

– AF er en dyktig og profesjonell aktør. De har holdt fremdriftsplanen godt, og vi er i rute. I prosjektet har de vært fremoverlent og flinke til å ta tak i og løse kompliserte saker underveis, for å kunne unngå gjenstående uenigheter ved prosjektavslutning. De har også vært dyktige til å holde ting i gang under pandemien. De har hatt 400 mennesker innlosjert, med egen kantine. Det har ikke forekommet smitte som har påvirket anleggsaktivitetene der, forteller Solvik.

Prosjektleder Olav Groven hos AF Gruppen synes det har vært et spennende prosjekt.

– Det er både spennende og krevende å jobbe for en kunde som Nye veier. De setter ambisiøse krav til gjennomføring, og de har en veldig god tilnæring til hvordan et samarbeid bør fungere. Begge parter har bidratt til det, og vi anerkjenner at begge parter må lykkes for at dette skal bli en suksess. Dette har preget dette prosjektet på alle måter.

– Store samferdselsprosjekter som dette gjør at vi strekker oss lenger. Vi jobber frem nye løsninger, innen sikkerhet, innovasjon og digitalisering. Det er spennende å gjøre ting på en ny måte, eller på andre måter enn tidligere. Det gjør oss bedre. Samtidig er dette en totalentreprise. Det gir oss mulighet til å påvirke prosjektet i større grad enn i mange andre typer entrepriser. Det er motiverende å kunne finne nye, bedre løsninger.

– Jeg vil trekke frem den sterke sikkerhetskulturen i prosjektet. Vi har hittil utført 2,3 millioner timeverk med opp mot 700 personer involvert. Det forplikter å ta på seg store kompliserte anleggsprosjekter, og nøkkelord som etterlevelse og samarbeid er viktig for å sikre at alle hver dag kommer seg trygt hjem, sier Groven.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur