Trude Ørbech. Foto: Melisa Fajkovic
Kjetil S. Grønnestad
Publisert: 20.11.2023 

Sørger for at veien og jernbanelinjen står på trygg grunn

– Geoteknikere er en knapphetsressurs. På mange måter har det «tvunget» frem et behov for å effektivisere arbeidsoppgavene, sier Trude Ørbech, divisjonsdirektør for Rambøll Geo og styreleder i Norsk Geoteknisk forening (NGF).

Geoteknikere er eksperter på jorden man bygger oppå. Dermed er det de som kan vurdere egenskapene til løsmassene i området som skal bygges ut.

– Geoteknikere sørger for at bane, vei eller bygg står på trygg grunn, sier Ørbech, som selv har mer enn 20 års erfaring som geotekniker, inkludert oppdrag med Grorud stasjon og Kolbotn stasjon.

Geoteknikernes oppgave er å kartlegge løsmassenes stabilitet. I tillegg skal de vurdere hvordan et planlagt prosjekt vil påvirke naboene, og om det er behov for sikringstiltak i grunnen for å redusere skaderisikoen for prosjektets naboer.

Utvikler egne digitale løsninger

Ifølge Ørbech er majoriteten innen det geotekniske miljøet opptatt av digitalisering av arbeidsoppgaver i form av automasjon og maskinlære. Ikke minst fordi deres kompetanse er en knapphetsressurs. For å effektivisere arbeidet utvikler derfor flere firma med geotekniske avdelinger digitale løsninger selv eller i samarbeid med andre. Hun forteller at fagmiljøet er nysgjerrig på nye metoder for fundamentering, beregninger og grunnundersøkelser. Derfor jobber foreningen med å forenkle utvekslingen av kunnskap og erfaringer i geoteknikk blant sine godt og vel 700 medlemmer.

– NGF ser at fagmiljøene i Norge raskt har tatt til seg digitalisering for å effektivisere sine arbeidsoppgaver. Ikke minst er de engasjerte i å lage og delta på kurs og seminarer i regi av NGF, for å oppdatere seg på det siste nye innen forskning og erfaringer i bransjen, sier styrelederen.

Felles datagrunnlag

Geoteknikere baserer sine undersøkelser og vurderinger på den nasjonale databasen for geotekniske undersøkelser (NADAG). Denne databasen, som er utviklet av NGU (Norges geologiske undersøkelse), sikrer deling og gjenbruk av data fra grunnundersøkelser i Norge. Geotekniske data, kombinert med andre typer grunnundersøkelser, skal gi godt grunnlag for å vurdere grunnforholdene på stedet der det for eksempel planlegges å bygge ny vei eller jernbanetrasé.

– NADAG benyttes av hele det geotekniske fagmiljøet til både å melde inn utførte grunnundersøkelser, og til å hente ut data som grunnlag for å vurdere behov for ytterligere undersøkelser og for selve prosjekteringen, sier hun.

Ved slik å melde inn nye grunnundersøkelser til NADAG, utvides denne databasen kontinuerlig.

Gjør godt grunnarbeid

Utbygging av samferdselsprosjekt som nye dobbeltspor, fire-felts motorveier, eller en ny gang- og sykkelvei, møter et bredt spekter av utfordringer. De geotekniske utfordringene knytter seg ofte til usikkerhet til grunnen: At det er dårlige grunnforhold der man planlegger å bygge, og at det må tas hensyn til grunnen under naboenes eksisterende bygg og infrastruktur. Strengere miljøkrav gjør at det også må finnes mer bærekraftige måter å løse utbyggingsoppgavene på.

– Utfordringene kan løses på ulike måter gjennom geotekniske grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering. Det foreligger både regelverk og veiledninger for hvordan geoteknisk prosjektering skal utføres. NGF tilbyr jevnlig kurs og seminarer slik at bransjen kan dele av sine erfaringer og kunnskaper, sier hun.

Hvorvidt svakt prosjekteringsgrunnlag har resultert i prosjekteringsfeil, kan hun ikke uttale seg spesifikt om, men sier:

– Tilstrekkelig med grunnundersøkelser på et tidlig stadium, betyr mye for å få god oversikt over mulighetene og utfordringene i alle store utbyggingsprosjekt.

Tror på bedre bærekraft for geoteknikken

Fremtiden, som ser ut til å by på et varmere, våtere og villere klima vil gi flere utfordringer for planlegging, bygging og drift av fremtidige samferdselsprosjekt. Ikke minst på grunn av flom. Sommerens ekstremvær «Hans» ga store deler av Østlandet et eksempel på det. På mer avgrenset områder kan lokalt styrtregn overvelde eksisterende vann- og avløpsnett og oversvømme, eller grave ut grunnen under, veier og jernbanelinjer.

Økt sentralisering betyr at mange fremtidige samferdselsprosjekt vil bygges ut i allerede tettbebygde områder med påvirkningen disse prosjektene får på byen eller tettstedet det skal gjennom.

– NGF tror det blir enda større fokus på bærekraft av geotekniske løsninger, for eksempel i form av reduksjon av CO2-utslipp og Zero-waste, sier Ørbech.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur