Illustrasjonsfoto. Foto: Knut Opeide
Publisert: 11.03.2021 

Stadig flere er positive til bompenger i Oslo

Folk flest synes at ordningen med bompenger er et positivt tiltak for å begrense trafikken i Oslo, bedre kollektivtilbudet og få mer penger til veiutbygging og vedlikehold. Hensynet til miljøet veier også tungt, men er ikke like viktig som i 2019.

Dette viser holdningsundersøkelsen for bompengesystemet i Oslo og Akershus for 2020.

Informasjon om hva bompengene brukes til øker andelen positive

Tilfredsheten med bompengeordningen har økt fra 50 til 57 prosent fra i fjor, og er den høyeste andelen siden Statens vegvesen årlig begynte å undersøke folks holdninger til bompenger, trafikk og kollektivtilbudet i Oslo og Akershus i 1989. Etter å ha fått informasjon om hva bompengene går til, øker andelen som er positive til 63 prosent.

Blant de som svarte at de var meget positive eller ganske positive (totalt 57 prosent) oppgir flest følgende grunner til at de er positivt innstilt til bompenger: mindre trafikk, mer penger til vei og vedlikehold, et bedre kollektiv- og sykkeltilbud samt miljøhensyn. Kilde: Opinion AS

– Det er interessant å merke seg at en bevisstgjøring om hva bompengene faktisk går til gjør at flere er positive til bomringene. Økt bruk av hjemmekontor med færre daglige passeringer gjennom bomringen i 2020, kan også ha hatt en medvirkende årsak til at flere er positive, sier avdelingsdirektør for Transport øst i Statens vegvesen, Fred Anton Mykland.

– Når det gjelder nedgangen i miljøhensynet kan det trolig skyldes en indirekte effekt av at korona har skjøvet folks bekymring om miljø til side dette året.

Holdningsundersøkelsen om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud gjennomføres årlig av Opinion AS for Statens vegvesen i februar, mai, august og november. Tre av intervjurundene ble i 2020 gjennomført i perioder der koronatiltak med reiseråd og hjemmekontor påvirket befolkningen i stor grad. 

Nye bomstasjoner og nytt takst- og rabattsystem i bomringene

Årets undersøkelse speiler det første hele kalenderåret etter at det nye bompengesystemet ble innført i Oslo. Tidligere betalte cirka halvparten av bilturene i Oslo i bomringen, mens fra 1. juni 2019 ble bompengebelastningen jevnere fordelt ved at tre av fire bidrar. Fra samme dato begynte også elbileiere å betale bompenger.

– Det kan se ut som innføringen av det nye bompengesystemet med å fordele belastningen på flere, også de som kjører elbil, har virket positivt på folks holdninger. Mange har også kanskje erfart at de kommer bedre ut av det enn de fryktet, sier Mykland.

Naturlig at også elbilister får færre fordeler

Undersøkelsen viser en større enighet om at elbileiere ikke skal ha fordeler fremfor andre. Bare 41 prosent mener at det skal være gratis for elbiler å passere bomstasjoner. De fleste (70 prosent) er imidlertid enige om at incentivet med en lavere pris per passering for elbiler bør bestå. Hele 72 prosent mener at elbiler ikke skal få kjøre i kollektivfeltet uten passasjer(er) og 68 prosent mener at det ikke skal være gratis å parkere på offentlige parkeringsplasser.

Bare en av fire er imot høyere satser i rushtiden

For fem år siden var nesten halvparten (49 prosent) av de spurte imot å øke prisen i rushtiden for å bedre fremkommeligheten og begrense miljøbelastningen i Oslo. Nå sier bare 1 av 4 at de er imot høyere satser i rushtiden. Stadig flere (60 prosent) er også for miljødifferensierte takster, det vil si at kjøretøy som forurenser mest også skal betale en høyere pris i bomringen.

Større tilfredshet med kollektivtilbudet

Tilfredsheten med kollektivtilbudet i Oslo-området er høy og har økt fra 70 til 76 prosent de siste to årene. Ikke like mange er fornøyde med sykkelveinettet (47 prosent) men trenden har vært stigene de siste syv årene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur