Publisert: 09.01.2018 

Sweco har vunnet flomsikringsoppdrag i Vossovassdraget

Sweco har vunnet et prosjekteringsoppdrag av sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. – Det finnes ikke mange tilsvarende prosjekter...

Sweco har vunnet et prosjekteringsoppdrag av sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. – Det finnes ikke mange tilsvarende prosjekter i Norge, så dette blir veldig spennende, sier prosjektleder Nils Andreas Loland.

NVE er oppdragsgiver for anskaffelsen. Anskaffelsens formål er å vurdere bruk av flomtunneler og lokale flomsikringstiltak for å finne gode tekniske løsninger for sikring mot flom. Den inneholder også opsjoner for videre oppfølging av prosjektet.

Både bebyggelse og infrastruktur langs Vossovassdraget har blitt påført store skader under de siste årenes ekstremflommer, så dette er et viktig og spennende prosjekt, sier Swecos Nils Andreas Loland.

Skal avdekke utarting av flomforløp

Multiconsult har tidligere utarbeidet en mulighetsstudie for det aktuelle området. NVE har trukket ut seks alternativer fra mulighetsstudien som Sweco skal gå videre med. De fleste alternativene omhandler flomtuneller som enten tar flomvannet forbi de flomutsatte områdene i vassdraget eller fører det bort fra vassdraget og ut i havet.

Vår oppgave blir å avdekke hvordan de ulike flomforløpene vil utarte seg i de forskjellige alternativene. I tillegg vil vi se på lokale flomsikringstiltak på Voss og i Evanger. Disse kan vi eventuelt se i kombinasjon med flomtuneller, forteller Loland.

Prosjekterer alt i 3D

Oppdraget er todelt. Den første fasen går ut på å etablere en vassdragshydraulisk modell hvor de ulike flomforløpene i de seks alternativene simuleres.

Modellen er basert på 3D-scanning av hele vassdraget både over og under vann, fra Bolstadfjorden til Voss sentrum. Med utgangspunkt i disse simuleringene vil vi kunne avgjøre hvilke forutsetninger som bør legges til grunn for prosjektering av de ulike tekniske løsningene.

Den andre fasen går ut på å utarbeide et forprosjekt til de seks alternativene, og fase én legger grunnlaget for dette.

– I utgangspunktet skal vi levere målsatte formtegninger for alle konstruksjonene, men siden vi prosjekterer alt i 3D vil vi også levere en samordningsmodell for alle alternativene. Modellen brukes som et verktøy for prosjektstyring og prosjekteringsledelse gjennom hele prosjektet, sier Loland.

3D-modellen vil også kunne brukes i dialog med forskjellige brukergrupper og til visualisering av tiltakene.

Videre skal det utarbeides et kostnadsestimat for de forskjellige tiltakene. Vi skal også gjøre overordnede miljøutredninger, så dette er et omfattende prosjekt, fortsetter han.

Stiller med det beste laget

Forprosjektet krever kompetanse fra flere fagfelt, og Sweco skal levere eksperter fra blant annet vassdragshydraulikk, hydrologi, grunnvannshydrologi, geologi, geoteknikk, konstruksjon, vei, maskin, VA, landskap og miljø.

Vi stiller med vårt beste lag til dette prosjektet. Det blir gøy å skulle jobbe med så mange av Swecos dyktige fagfolk, sier Loland.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur