Emner
Publisert
11.01.2018

Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler

Vegtilsynet fant alvorlige feil ved arbeidsvarslingen i fire av fem tunneloppgraderings-prosjekter i Region vest. Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen, Region vest, ivaretar sikkerheten for trafikantene ved arbeid i tunneler. Fem oppgraderingsprosjekter ble undersøkt, blant annet ved inspeksjoner av arbeidsvarsling i Gudvangatunnelen, Fretheimtunnelen, Onstadtunnelen, Bømlafjordtunnelen og Lyderhorntunnelen. Vegtilsynet undersøkte om det ble […]

Vegtilsynet fant alvorlige feil ved arbeidsvarslingen i fire av fem tunneloppgraderings-prosjekter i Region vest.

Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen, Region vest, ivaretar sikkerheten for trafikantene ved arbeid i tunneler.

Fem oppgraderingsprosjekter ble undersøkt, blant annet ved inspeksjoner av arbeidsvarsling i Gudvangatunnelen, Fretheimtunnelen, Onstadtunnelen, Bømlafjordtunnelen og Lyderhorntunnelen. Vegtilsynet undersøkte om det ble gjort en vurdering av risikoen for trafikantene, og om arbeidsvarslingen var i samsvar med krav. I tillegg ble det undersøkt om regionen har et styringssystem som sikrer at arbeidsvarslingen blir kontrollert og fulgt opp.

Regionen har iverksatt flere tiltak for å bedre arbeidsvarslingen. Likevel fant Vegtilsynet, gjennom inspeksjon, alvorlige feil i fire av de fem undersøkte prosjektene. Det gjenstår derfor et arbeid med å få sikkerheten til trafikantene godt nok ivaretatt ved arbeid i tunneler.

Vegtilsynet fant at regionen:

ikke har utført risikovurderinger som avdekker alle farlige forhold for trafikantene som følge av tunnelarbeidet;
ikke har sikret at det i arbeidet med arbeidsvarslingsplan er utført risikovurderinger som avdekker alle farlige forhold for trafikantene;
ikke sikrer at risiko som er påpekt i den overordnede risikovurderingen blir ivaretatt i risikovurderingen for arbeidsvarslingsplanene;
ikke ivaretar sikkerheten til trafikantene godt nok når det pågår arbeid i tunnel;
ikke i tilstrekkelig grad har påsett at arbeidsvarslingen er relevant for det arbeidet som utføres og at arbeidsvarslingsplanen følges;
brukte ledebil i samsvar med krav;
ikke har et styringssystem som sikrer tilstrekkelig informasjon til å vurdere og iverksette tiltak for kontinuerlig forbedring når det gjelder arbeidsvarsling.

Vegtilsynet fant fem avvik som vil bli fulgt opp med Region vest. I tillegg ble det gjort en observasjon.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur