Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
19.10.2020

Varoddbrua: Lover fin flyt over fjorden

I sommer fjernet Statens vegvesen den gamle hengebrua over Topdalsfjorden. De regner med å være ferdig i november, etter fire uker forsinkelse.

– Pandemien forsinket oss én måned. Vi skulle vært ferdig i oktober. Entreprenøren vår måtte innstille nesten alt arbeid i våres. I all hovedsak var det byggestans fra 13. mars til midten av april. Vi ble rammet av karantenebestemmelsene. Det har i all hovedsak være utenlandske arbeidere her. De jobber gjerne fire uker i strekk før ukene av, og pendler mellom hjemland og arbeidssted. 14-dagers karantene ble dermed en stor utfordring, forteller prosjektleder Jan Helge Egeland hos Statens vegvesen.

Kostbart vedlikehold

Varoddbrua er egentlig to veibruer på E18 over utløpet av Topdalsfjorden i Kristiansand. Den eldste brua er ei hengebru med hovedspenn på 337 meter. Brua ble åpnet i 1956, og nærmer seg slutten av sin leve- og brukstid allerede etter 64 år.

Foto: Statens vegvesen/Samir Kolukcija

– De ti siste årene har det vært store kostnader i forbindelse med vedlikehold av den gamle hengebrua. Det gjelder stålfagverket under brua, som stadig vekk blir etterkontrollert og vedlikeholdt. Brufugene har også krevet mye vedlikehold. Dette har vært hovedelementene. Vedlikeholdet har pågått jevnt og trutt i mange år, og det har kostet mye penger. Vi har stengt brua på natterstid, for å gjøre vedlikeholdet da. Trafikken er så stor at det har ikke vært noen andre muligheter.

Ny Varoddbru skal erstatte dagens hengebru. Etter at prosjektet er ferdig, skal begge bruene ha to kjørefelt for den vanlige trafikken og et kjørefelt reservert for kollektivtrafikk, totalt seks felt. Det vil si at dagens gang- og sykkelveg på eksisterende bru gjøres om til kollektivfelt. Ny gang- og sykkelvei etableres på den nye brua som skal bygges, opplyser Statens vegvesen.

Bruene har i dag en årsdøgntrafikk på drøyt 50 000, andelen tunge kjøretøyer er 9 prosent.

Trangt og spektakulært

Parallelt med hengebrua ble det i 1994 bygget en frittfrembygd bru i betong. Dette var en av verdens største fritt frembygg-broer med et hovedspenn på 260 meter. Totallengden er 663 meter og denne brua skal fortsatt betjene vestgående trafikk som før.

Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS

– Det spesielle er at vi har bygget en ny bru, mellom to gamle bruer. Det har vært en utfordring. Det er trangt og den nye brua kan ikke ferdigstilles før den gamle hengebrua er revet. Adkomst til den nye brua har også vært vanskelig. I og med at det har vært så mye trafikk, har vi ikke hatt anledning til bare å stenge brua som ligger nærmest. På toppen av dette er selve konstruksjonen på den nye brua også krevende. I prinsippet er det tre søyler som er i sjø. To av søylene er bygget 45 meter opp, pluss 130 armer ut fra dem, på hver side. Og alt dette skal være i balanse. Designet for den nye brua ble egentlig valgt allerede tidlig på nittitallet, da den forrige brua ble planlagt. Jeg antar de den gang tenkte på hva som var kostnadsmessig optimalt.

Denne sommeren blir det mye å se på vannet, etter som brutårn blir fjernet via kranskip. I juni ble trafikken lagt om: Østgående trafikk på E18 ble flyttet fra den gamle Varoddbrua (1956) over på den nye brua, og rivingen av den gamle startet. Det er en stor jobb, sier Egeland.

– Det vil skje over fem måneder, hele sommeren, helt frem til oktober. Vi starter med å fjerne asfaltdekket. Alt veiutstyr, som skilt og veilysmaster, blir også borte. Rekkverket på den gamle brua tar vi også ned i juni. Etter det, tar vi ut betongdekket på den gamle brua. Vi tar det stykkevis, på forskjellige steder, slik at vi opprettholder stabiliteten i brutårnene. Vi kan ikke risikere at de velter. Det ligger altså mye planlegging bak det vi gjør nå.

Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS

– Når dekket er fjernet, blir det neste å skjære stål – det som ligger under betongdekket. Vi fjerner det med lektere, på sjøen. Så forsvinner hengestenger, og kabler over fjorden. Til slutt står tårnene igjen. Tårnet på bysiden blir fjernet i fire biter, via kranskip. På østsiden blir tårnet fjernet i to deler, hovedsaklig. Nederste del blir fjernet fra land.

Jobber også natterstid

– Mitt inntrykk er at bilistene har en forståelse for det vi gjør. De viser tålmodighet, fordi de vet at de får et mye bedre veianlegg når det er ferdig. Vi har ikke fått noen betydelig grad av negative tilbakemeldinger fra dem. Det er nok mer utfordrende for naboer. Støy kan være belastende for dem, særlig natterstid. og vi har jobbet en del om natten. Men jeg vil si at i hovedsak har dette gått greit. Noen klager har det vært, men ikke store mengder.

– Det vil fortsatt bli nedsatt fartsgrense fremover, 50 kilometer i timen. Det blir også noen trafikkomlegginger, frem mot ferdigstillelse. Ellers skulle det ikke være noe spesielt trafikantene må vite om. Meningen er at trafikken skal gli greit, i begge retninger, på dag- og kveldstid. Vi er nødt til å ha to kjørefelt åpne, i begge retninger. Hvis ikke, blir det kø her nærmest umiddelbart. Trafikkmengden er svært høy her.

Fakta om prosjekt E18 Varoddbrua:

Lengde: 1150 meter 6 felts E18 – bru 654 meter

Totalkostnad – 1,00 mrd. kr

Oppstart – April 2017

Antatt åpnet – November 2020

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur