Dette er strekningen som skal asfalteres. Illustrasjon: Google Maps
Publisert: 12.09.2023 

Vedlikehold av E39 Bårdshaug bru

Torsdag 14. september klokken 19:00 starter asfaltering av Gammelosveien fra østsiden av Gammelosbrua til krysset ved Grønørveien.

Dette er en kommunal vei, men tiltaket er en del av forberberedelsene av omkjøringsveien før vedlikeholdsarbeidene for E39 Bårdshaug bru starter. Statens vegvesen finansierer og har ansvaret for asfalteringen.

Manuell dirigering

– Asfalteringsarbeidene vil foregå kveld og natt mellom klokken 19:00 torsdag 14. september og klokken 06:00 fredag 15. september. Det blir manuell dirigering med ledebil og trafikk i ett felt mens arbeidene pågår. Vi legger arbeidene til kveld og natt slik at det blir til minst mulig ulempe for trafikantene, sier byggeleder Håkon Ødegård Alstad.

Det kan bli noe støy for nærområdet.

Beklager ulempene

Han oppfordrer til at trafikantene er oppmerksomme på skilting og dirigering.

– Husk å avpasse farten og ta hensyn til de som arbeider. Sikkerheten for trafikanter og arbeidere er det aller viktigste.

Det må påregnes noe ventetid. Det tas forbehold om endringer på grunn av ugunstig vær.

Status for de planlagte vedlikeholdsarbeidene

Entreprenør planlegger opprigging for vedlikeholdsarbeidene for E39 Bårdshaug bru i uke 42. Det planlegges for å legge om trafikken i uke 43. Frist for ferdigstilling av arbeidene er kontraktsfestet innen 1. oktober 2024. Utførende entreprenør er BMO Entreprenør AS, som har mye erfaring innen slike oppdrag.

– Det er viktig at vi nå får vedlikeholdt og utbedret Bårdshaug bru, og det er omfattende arbeider som skal gjøres. Både østre- og vestre brufuge skal skiftes, de nedlagte gangfeltene skal fjernes og det skal bygges nye kantdragere med rekkverk på begge sider og det skal bygges ny bakvegg, vinger, justering av lager i akse 7 samt erosjonssikring. I tillegg kommer nye avløp og lyktestolper, mekanisk reparasjon av underkant av bruplate, landkar og søyler. Vi skal også flytte infrastruktur fra brua over til den parallelle gangbruen. Det skal skiftes fastlager og reetablere søyletopp i akse 5. Til slutt skal landkar og søyler overflatebehandles i alle akser og brua reasfalteres og det skal legges ny veioppmerking, forteller Ødegård Alstad.

I tillegg skal det gjøres vedlikeholdsarbeid av Løypestrengen undergang. Her skal eksisterende betongkant, rekkverk og kantdrager fjernes, tørrmur skiftes, kulvertmur fjernes og det skal graves ut byggegrop for cirka 25 meter nye rekkverksfundament og nytt kjøresterkt rekkverk. Brurekkverket skal kobles på nytt vegrekkverk.

– Arbeidene for Løypestrengen planlegges gjennomført i juni 2024. Det vil bli etablert gangtunnel slik at myke trafikanter ikke påvirkes av arbeidene, sier Ødegård Alstad.

Godt samarbeid

Mens vedlikeholdsarbeidene pågår vil trafikken fra vest, mot øst (mot Trondheim) hovedsakelig gå over E39 Bårdshaug bru i anleggsperioden, mens trafikken fra øst, mot vest (fra Trondheim) må kjøre via Gammelosveien. I to perioder blir det helstengt bru, når det skal etableres og senere demonteres interimsbru ved vestre landkar. Hver helstengingsperiode blir cirka en uke, og det vil da jobbes doble skift. Ved helstenging blir det manuell dirigering over bruen i Gammelosveien, foreløpig er disse to helstengingene planlagt gjennomført i desember og månedsskiftet februar/mars 2024.

Det kan i tillegg bli behov for enkelte nattestenginger for fugearbeid og lignende. Gammelosveien blir enveisregulert mot vest med innkjøring forbudt ved Gammelosen renseanlegg, mens bruen har bare ett kjørefelt.

– Det er ingen ideelle omkjøringsalternativ, men i godt samarbeid med kommune og fylkeskommune gjøres det nå en rekke tiltak. Gang- og sykkeltrafikk opprettholdes som i dag, med en kortvarig omlegging på Bårdshaug bru adskilt mot biltrafikk. Trafikksikkerheten må prioriteres, samtidig som fremkommeligheten ivaretas. Vi setter pris på engasjement og innspill for å finne løsninger, understreker Ødegård Alstad.

Det planlegges for et system som gjør at blålysetatene kan kjøre over bruen i begge retninger ved kritiske utrykninger.

Dette er tiltakene på omkjøringsveien

Følgende tiltak skal gjøres:

 • Fartsputer ved fire gangfelt på omkjøringsveien.
 • Gul midtlinje ved Remidt, for å unngå blokkering av trafikken.
 • Drifts- og beredskapsavtale med Mesta på omkjøringsveien for å opprettholde E39-standard gjennom hele året.
 • Dirigenter på Gammelosbrua ved toveis trafikk på omkjøringsvei (de to periodene med helstenging).
 • Asfaltering av kommunal veg (Gammelosveien).
 • Asfaltering av fylkesvei ved avkjøring fra E39.
 • Vikepliktskilt ved krysset E39/Byveien.
 • Langsgående sikring ved gangvei ved Gammelosbrua.
 • Bedre/mer lys ved rundkjøringen ved Norsk Kylling.

Prosessen

I arbeidet med Bårdshaug bru har vi følgende tidslinje:

 • Høringsmøte om arbeidsvarsling (omkjøring) mars og juni 2022 med Orkland kommune, Trøndelag fylkeskommune og blålysetater.
 • Møte med Orkland kommune vedrørende tillatelser for arbeid langs Orkla i september 2022.
 • Arbeid med prosjektering av vedlikeholdsarbeidene høsten/vinteren 2022/2023.
 • Finansiering av prosjektet klart i januar 2023.
 • Utsending av nabovarsel om oppstart av arbeidene til grunneiere, inklusiv Orkland kommune, februar 2023.
 • Pressemelding om anbudsutlysning av vedlikeholdsarbeidene 27. mars 2023.
 • Orientering for hovedutvalg teknikk i Orkland kommune 20. april 2023.
 • Møte med fylkeskommunen, politi og kommune 5. mai 2023. Møte med næringslivet samme dag.
 • Møte med kommunen 1. juni 2023 og pressemelding om valgt entreprenør for arbeidene samme dag.
 • Møte 14. august 2023 for gjennomgang, kvalitetssikring og risikovurdering av omkjøringsrute.
 • Samhandling med entreprenør 28. og 29. august 2023 for planlegging av anleggsgjennomføringen..
 • Orientering i kommunestyret om vedlikeholdsarbeidene 6. september 2023.
 • Deltagelse i folkemøte i regi av Orkanger Vel 7. september 2023.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur