Hold av datoene nå: 15.–16. oktober holdes konferansen Veg og vannforurensning i Drammen. lllustrasjonsbildet viser E6 ved Langset/Ørbekk like nord for Minnesund. Foto: Knut Opeide
Publisert: 12.06.2024 

Velkommen til konferanse om vannforurensning fra vei

Statens vegvesen og Trafikverket arrangerer konferansen som vil handle om tiltak for å redusere forurensning av vann som følge av veiprosjekter.

– De nordiske landene har felles utfordringer, og konferansen blir en faglig arena for å utveksle erfaringer og lære av hverandre, og samtidig styrke samarbeidet både innad i Norge og mellom landene, sier sjefsingeniørene Lene S. Heier og Lene Jacobsen fra Statens vegvesen.

En kjensgjerning at veianlegg kan påvirke vannkvalitet

Veianlegg kan påvirke vannkvaliteten både under bygging og etter at veien er tatt i bruk, forklarer Heier og Jacobsen. De forteller at under anleggsarbeid kan avrenning føre til at partikler, nitrogen fra sprengstoff og plast fra anleggsområdet finner veien til nærliggende vann. Andre forurensninger fra anleggsarbeidet og maskinparken kan også forurense overflatevann, grunnvann og jord. Når veien er i bruk, kan miljøgifter fra veistøv, salt og bildekk påvirke kvaliteten på jordsmonn og vann nær veien.

Tett samarbeid med Trafikverket (Sverige)

Statens vegvesen har gjennom flere år hatt samarbeid med Trafikverket rundt utfordringene med vannforurensning fra vei. Tidligere har dette vært gjennom blant annet CEDR-prosjektet Water Quality Call  og NordFoU-prosjektet REHIREUP.

Lene Jacobsen (t.v.) og Lene S. Heier ønsker velkommen til konferanse. Foto: Statens vegvesen

Trafikverket og Statens vegvesen har mange felles problemstillinger og utfordringer:

– Vi har mange felles utfordringer i de nordiske landene, og vi har allerede et pågående, godt samarbeid gjennom NordFoU som er et forskningssamarbeid mellom de nordiske vei-/trafikkmyndighetene hvor formålet er å optimalisere ressursbruken og skape synergieffekter innenfor områder der landene deler lignende utfordringer og dermed har et felles kunnskapsbehov,

– Våre felles problemstillinger har ført til at vi nå har inngått et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt gjennom NordFoU, som vil omhandle infiltrasjonsløsninger som en renseløsning for forurenset overvann fra vei.

Som et ledd i samarbeidet mellom Trafikverket og Statens vegvesen ønsker vi å utveksle erfaringer innen fagfeltet vannmiljø og forurensning, og derfor arrangerer vi denne konferansen, sier Heier og Jacobsen.

De utdyper:

Vi er veldig glade for at professor Jes Vollertsen fra Aalborg Universitet i Danmark vil åpne konferansen ved å gi et innledningsforedrag hvor han gir en oversikt over forurensning av vann fra vei og veitrafikk. Konferansen går over to dager, den første dagen vil hovedsakelig handle om byggefasen, mens dag to vil handle om drifts- og vedlikeholdsfasen. Under konferansen blir det god tid til spørsmål og diskusjoner. Det er med stor glede at vi ønsker velkommen til konferansen!

Hvem er konferansen "Veg og vannforurensning 2024" aktuell for?

Konferansen er aktuell for alle som jobber med problemstillinger knyttet til forurensning fra vei til vann, og vil være spesielt interessant for:

 • Statens vegvesen
 • Trafikverket
 • Fylkeskommuner/kommuner
 • Nye Veier AS
 • Forskningsmiljøer
 • Rådgivere/konsulenter
 • Miljømyndigheter
 • Entreprenører

Smakebiter fra programmet

Dag 1: Utbyggingsfasen

 • Keynoteforedrag ved professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet.
 • Håndtering av anleggsvann/länshållningsvatten i byggeprosjekt/byggeskedet. Anna Nordquist, Trafikverket.
 • Investigating how particles affect salmons aiming at a more sustainable road construction. Emilie Forsman og Samantha Martins, Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
 • Hvordan påvirker sedimentering og partikkelstørrelsen i sedimentene overlevelse av fiskeegg i ferskvann? Hans-Christian Teien, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
 • Rensing av nitrogen fra sprengstein og tunneldrivevann. Ida Viddal Vartdal (Statens vegvesen) og Roger Roseth, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
 • Nitrogenfritt sprengstoff. Tron Nytrøen, HypexBio.

Dag 2: Drifts- og vedlikeholdsfasen

 • Handbok om vattenskydd, tiltak/åtgjerder og risikovurderinger. Utslipp fra akutte hendelser. Anna Mäki, Vatten & Miljökonsulterna i Norr AB.
 • Erfarenheter från kartläggning av dagvattenhanteringsåtgärder vid statliga vägar i Sverige. Caroline Persson, Trafikverket
 • Driftsäker och hållbar dagvattenrening av lösta föroreningar. Magnus Hallberg, Trafikverket.
 • Rening av dagvatten med biofilter: 20 år forskning på Luleå tekniske,  Godecke Tobias Blecken, Luleå tekniska universitet (LTU).
 • Erfaringer fra infiltrasjonsløsninger Subash Rathnaweera (Aquateam COWI).
 • Infiltrasjonsløsninger som rensemetode. Godecke Tobias Blecken, Luleå tekniska universitet (LTU) og Subash Rathnaweera (Aquateam COWI).
 • Mikroplast og miljøgifter. Elisabeth Rødland (NIVA) og Thomas Meyn (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU).
 • Digitalisering av miljøovervåking (vann og luft) av tunnel. Erfaringer fra NORIN-partnerne. (NORIN er en forskningsallianse mellom IFE – Institutt for energiteknikk, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, og klima- og miljøinstituttet NILU).

(Det kan bli endringer i programmet)

Praktisk informasjon og påmelding:

Tid: tirsdag 15. oktober (klokken 11:30) – onsdag 16. oktober (klokken 15.30)

Sted: Quality Hotel River Station, Drammen.

Meld deg på konferansen

For de som ikke har mulighet til å delta fysisk vil det bli mulighet for å følge konferansen digitalt.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur