Foto: Pixabay
Publisert: 09.04.2024 

Verdens fremste eksperter på intelligente transportsystemer er samlet i Norge

Denne uken er de fremste ekspertene på Intelligente transportsystemer (ITS) samlet i Oslo i forbindelse med at ISO (International Organization for Standardization) har sitt årlige allmøte i ITS-komitéen.

Intelligente transportsystemer (ITS) er et samlebegrep for bruk av ny teknologi i transportsektoren for å gjøre transportsystemene sikrere, mer effektive og mer bærekraftig.

På transport- og veisysteminformatikksiden er standardene viktige for alt fra kollektivtransport, utrykningstransport, automatisk kjøretøyidentifisering, elektronisk avgiftsinnkreving, flåtestyring, veitrafikkdata og sikkerhet.

Samferdselssektoren er inne i en stor digital omstilling. Snart vil robotene innta gatebildet og kjøretøyene blir mer og mer automatiserte. Det jobbes systematisk med hvordan vi skal unngå kaos og sikre at systemene fungerer sammen til beste for innbyggerne. Standarder kan bidra til bedre samspill mellom systemene i morgendagens bybilde og styrke regelverket.

– Det er mange brikker som må på plass for å få til et vellykket samspill med intelligente transportsystemer og standardisering er en nøkkelbrikke, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Norge deltar aktivt i det internasjonale arbeidet 

Standardiseringsarbeidet er knyttet til arbeidet i den nasjonale standardiseringskomiteen for Intelligente transportsystemer. Komiteen følger og gir innspill til arbeidet i CEN- (Den europeiske standardiseringsorganisasjonen) og ISO-komiteer, og Norge er aktivt med i flere europeiske og internasjonale prosjekter.

Standardene blir bant annet brukt i applikasjoner som er kompatible med Nasjonal Vegdatabank (NVDB) – som er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i forvaltningen av Norges veier.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur