Illustrasjon av Tangenvika bru. Illustrasjon: Bane NOR
Emner
Tekst
Henrik Norvald
Publisert
08.01.2021

30 km nytt dobbeltspor effektiviserer Dovrebanen

– Prosjektet gjennomføres for å legge til rette for å gi togkundene kortere reisetid og flere avganger på strekningen mellom Hamar og Oslo. I tillegg får vi et mer robust system for å håndtere godstog, sier prosjektsjef Geir Kvillum i Bane Nor.

Det er strekningene Kleverud-Sørli-Åkersvika som skal bygges ut. 29,7 kilometer nytt dobbeltspor gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Reisetiden reduseres med over 15 minutter, og vi får en mer robust infrastruktur mot forsinkelser. Det tilrettelegges for muligheten til å håndtere ytterligere kapasitetsøkninger når tiltak nord for Åkersvika gjennomføres.

Prosjektet er i utgangspunktet to prosjekter, Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika, men skal bygges ut parallelt for å hente ut synergier og få mer jernbane for pengene. Strekningen Kleverud-Sørli, som er 15,8 km lang, omfatter en tunnel på 3,1 km fra Kleverud til Espa. Det skal bygges en jernbanebru over Tangenvika som vil bli 1070 meter lang, og langs den nye traséen bygges det en ny Tangen stasjon med fire spor og innfartsparkering med god plass, forklarer Kvillum til Samferdsel & Infrastruktur.

– Videre er strekningen fra Sørli til Åkersvika 13,9 km lang. Stange stasjon blir oppgradert til ny, moderne og tilpasset jernbanestasjon med tre spor. Også her blir det muligheten for innfartsparkering, sier han.

Ny jernbanestasjon

Det er stor aktivitet på Tangen hvor prosjektets hovedkontor er lagt. Arbeidene som er gjort der er i tråd med fremdriftsplanen.

Prosjektsjef i Bane NOR, Geir Kvillum. Foto: Skjalg Vold

– Vi bygger nå tilkomstvei til området som skal bli ny jernbanestasjon og til stedet der Tangenvika jernbanebru når land på Tangenhalvøya. I tillegg utbedrer vi veisystemet for kommunen i området der de nye veiene kobles på eksisterende veier. Vi bygger også permanente trafikksikkerhetstiltak for skoleelevene, blant annet i form av en gangbru over en lokal elv slik at det blir færre som ferdes på fylkesvegen.

– Byggingen av bru, tunnel og dobbeltspor mellom Kleverud og Sørli er en viktig del av dobbeltsporutbyggingen. Det er også her den nye traséen går i nytt terreng, slik at utbyggingen foregår langt fra dagens jernbanestrekning. Det er først når vi kommer opp mot Sørli at utbyggingen skjer mer parallelt med dagens spor, der det vil være ordinær togdrift i hele utbyggingsperioden, sier prosjektsjefen.

Kortere reisetid

Når dobbeltsporet står klart til Åkersvika, vil samfunnsnytten av utbyggingen virkelig bli tatt ut. Kvillum forklarer at tiden fra Oslo til Hamar vil bli betydelig redusert.

– I tillegg blir det flere togavganger og kapasiteten for godstransport bedres. Vi trekker også synergier av samtidig utbygging av de to parsellene gjennom Stange kommune. Dette er grunnen til at regjeringen legger til rette for at utbyggingen av Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika skal foregå parallelt, sier han.

Kontraktene tilknyttet prosjektet kommer ut denne høsten.

– Tangenvika jernbanebru hadde frist for prekvalifisering 24. september. Byggestarten forventes høsten 2021. Konkurransen om Hestnestunnelen publiseres i løpet november. Også her forventes byggestarten å komme høsten 2021. Rådgiverkonkurransen publiseres etter planen i løpet av september. Der er kontraktstildelingen tidlig i 2021, oppsummerer Kvillum.

Bru og tunnel

Planen er at prosjektet skal være klart for ibrukstagelse i 2027. For å nå dette målet, må kontrakten på brua over Tangenvika først ut i markedet.

Stange stasjon. Illustrasjon: Bane NOR

– Tangenvika jernbanebru er lyst ut som en totalentreprise med konkurransepreget dialog. Det betyr at leverandørene får anledning til å tilby den løsningen som er best i forhold til byggbarhet og de mener passer best for gjennomføringen. Dette er en spennende konkurranseform som vi har store forventninger til både for å finne de beste løsningene og for å nå de målene vi har på fremdrift og kostnader.

Hestnestunnelen på cirka 3,1 kilometer lyses ut som en totalentreprise.

– Det omfatter også en dagsone sør for tunnelen som blant annet omfatter store fyllinger i Mjøsa og tilpasning mot Langset-Kleverud, som åpnet i 2015. Tunnelen planlegges drevet med konvensjonell boring og sprenging. Til vann- og frostsikring skal det benyttes vanntett membran med kontaktstøp som man har gode erfaringer med på Fellesprosjektet/Langset-Kleverud. Tunnelen krysser under eksisterende E6 med en bergoverdekning på 5-6 meter. Tunnelen drives hovedsakelig gjennom godt berg, sier Kvillum.

Det er store forventinger til investeringene som nå gjøres. Stortinget forventer mye jernbane for pengene. Prosjektsjefen understreker betydningen av å jobbe smart og kostnadseffektivt.

– I Bane NOR er derfor forventningene til dette prosjektet koblet til et godt samarbeid med leverandørbransjen for å finne de beste løsningene og nå oppsatte mål. Og ikke minst at vi får på plass en prosjektorganisasjon som leverer innenfor kost og fremdrift, avslutter han

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur