Foto: Julia Naglestad for Samferdsel & Infrastruktur
Publisert: 05.08.2022 

– Arbeid med trafikksikkerhet er noe av det aller viktigste vi gjør

Det presiserer ny utbyggingsdirektør for Nye Veier, Espen Almlid. Derfor har vi snakket med han om hvordan selskapet arbeider med trafikksikkerheten under (og etter) byggeperioden.

Totalt har Nye Veier rundt 30 prosjekter som skal jobbes med frem til 2040. 7 prosjekter er i bygging, mens andre fortsatt er i planleggingsfasen.

– Betydningen av trafikksikkerhet kommer høyt oppe i vår visjon for selskapet. Trafikksikkerhet utgjør 1 av våre 3 hovedstolper: Forbedre, fornye og forsikre. Arbeid med trafikksikkerhet er noe av det aller viktigste vi gjør, sier Espen Almlid.

1.mars 2022 startet han formelt i rollen som utbyggingsdirektør. Før dette arbeidet han 5 år i Bane NOR: Som teknisk sjef i Utbyggingsdivisjonen, som assisterende utbyggingsdirektør og som økonomidirektør.

Få ned antall drepte og skadde

Han tilføyer at et av formålene med Nye Veier er å redusere antall skadde og drepte i trafikken.

Foto: Julia Naglestad for Samferdsel & Infrastruktur

– Det er en veldig viktig prioritet og således reflektert i vår metodikk, med hensyn til prioritering av prosjekter. Trafikksikkerhet er et viktig vurderingskriteriene når vi vurderer et prosjekt, sier Almlid.

Espen Almlid sier at generelt sett så vil det kunne oppstå flere typer interessekonflikter rundt trafikksikkerhet:

– For eksempel vil en midtleder på en riksvei med 80 kilometers fartsgrense øke sikkerheten, mens fremkommeligheten blir dårligere. Ved store snøfall vil trafikken kunne stoppe opp, og det vil kunne oppstå utfordringer med hensyn til utrykningskjøretøy, sier han.

En annen målkonflikt er at økt hastighet kan innebære mindre trafikksikkerhet, om man ikke gjør andre sikkerhetsfremmende tiltak.

– Bygger man firefelts motorvei med adskilt fysisk skille mellom kjøreretningene, da kan man tillate høyere hastighet, sier han.

Så er det også en rekke kravkriterier til veien som må ivaretas for å opprettholde trafikksikkerhet.

– Kurvatur er en faktor, fysisk skille, lys og sikt er andre, sier han.

«Fart dreper» har vært og er fortsatt et motto i trafikksikkerhetskampanjer.

– En kommer ikke bort fra at det er en sammenheng mellom hastighet og risiko, sier han.

Er høy hastighet egentlig sikkert?

Likevel ønsker Nye Veier at 110 km/t blir standard på deres firefelts veier. Det har blitt kritisert. Hvorfor er så høy hastighet likevel regnet som et sikkert valg?

– Å bidra til økt trafikksikkerhet er for oss viktigere enn økt hastighet. Men når vi bygger veier slik vi gjør, der bilistene kjører på en firefelts vei med lange siktlinjer, der de ikke lenger passerer hverandre med kun noen få meters mellomrom, både er sikrere og føles sikrere for bilistene. En slik veistandard muliggjør økt hastighet uten å måtte kompromisse på trafikksikkerhet, sier han.

Foto: Julia Naglestad for Samferdsel & Infrastruktur

Han nevner at trafikantenes oppførsel på veiene, er en av de viktigste faktorene til trafikksikkerhet.

– Uansett hvor sikre veier vi bygger, så har bilisten selv en veldig viktig rolle, sier Espen Almlid.

– Bilisten selv må tilpasse farten etter forholdene og fartsgrensene, de må være uthvilte, edru og bruke sikkerhetsbelte, sier han.

Hva slags type ny teknologi bruker Nye Veier for å gi økt trafikksikkerhet på deres veier?

– Vi har ulik type overvåkning av veiene som er relevant for trafikksikkerhet, eksempelvis telling av kjøretøy, trafikkmengde i de ulike filene, hastighet i de ulike filene og delstrekningene. Her er det rask utvikling, og vi har et sterkt miljø som er gode på å tenke nye løsninger, sier Espen.

Sikkerhet under hele byggeperioden

Under utbygging av en vei, så er også sikker trafikkavvikling ekstremt viktig, påpeker Espen Almlid:

– Da gjøres det risikovurderinger for å påse at trafikksikkerheten er ivaretatt på en veldig god måte. Bygging av vei i nærføring av eksisterende trafikk vil alltid innebære risiko, det så man jo med raset på E6 i Trøndelag i starten av mai 2022, sier han.

Men også trafikksikkerhetsarbeid under arbeid med nye veier, vil gi interessekonflikter.

– Om man iverksetter veldig omstendelige omkjøringsveier, så vil det gå utover fremkommelighet. Kvaliteten på omkjøringsveiene må være gode nok, og flere faktorer må tas med inn i beregningene – også trafikkvolumet, sier han.

Nye Veiers kontrakt med entreprenørene stiller naturligvis krav til sikkerhet under byggeperioden også.

– Det er ikke slik at dette er engangsøvelse i starten av prosjektet. Det jobbes kontinuerlig med risikostyringen, dette er nedfelt i kontraktene. Vi har sikkerhetsrunder, overvåkning og pålagte, konkrete tiltak underveis, sier Almlid.

Beskytte arbeiderne: Et av de viktigste måleparameterne

Som byggherre følges dette i tillegg opp gjennom ledelsesinspeksjoner. Det er fastsatte regler for hastighet i byggeområder, som i seg selv er tiltak for å beskytte menneskene som jobber på veiene.

– På våre prosjekter er sikkerhet til dem som jobber på prosjektet et av våre aller viktigste måleparametere. Det er det første vi starter et møte med, og den første indikatoren man ser når man leser en rapport, sier han.

Det er forskjellige sikkerhetsutfordringer i ulike faser av et prosjekt, i tillegg til ulike sikkerhetsutfordringer i det enkelte, unike prosjekt.

– Det er essensielt at en starter sikkerhetsarbeidet allerede i planleggingen av prosjektet. Det handler om hvordan man tar inn ulike krav hos entprenørene, planlegger prosjektet og hvordan byggherre og entreprenøren arbeider for å løse det, sier han.

Om å utfordre etablerte sannheter

Han påpeker at en av oppgavene Nye Veier har som byggherre, er å utfordre etablerte sannheter om hva som er en «ideell» vei.

– Det er ikke sikkert alle gårsdagens løsninger er de mest optimale. Som byggherre har vi en viktig rolle i å utfordre etablerte sannheter. Vi må kunne utfordre veimyndighetene på om regler, lover og forskrifter fortsatt er relevante framover, så sitter veimyndighetene med det siste ordet. Det må og skal vi fortsette å gjøre, sier Espen Almlid.

Så var det den store balansegangen mellom til effektiv, «mer vei for pengene»-utbygginger, miljøvennlighet og bærekraft – samt god trafikksikkerhet. Hvordan få til dette?

– For det første så har vår evalueringsmodell av en vei, til hensikt å fange opp alle disse parameterne. Så utfordres vår prioriteringsmodell av teknologisk utvikling på kjøretøyene som befinner seg oppå veien. Det er heller ikke sikkert forholdet mellom hva som er mest miljøvennlig av bil versus toger konstant. Dette vil påvirkes av elektriske kjøretøy, både på veien og på skinnene, sier han.

Espen Almlid har veldig tro på bane i tett befolkede områder, men vei må man ha for å binde landet sammen.

– Derfor må det vurderes nøye om det er god bruk av samfunnets midler å bygge bane i mer grisgrendte strøk og landsdeler, sier han.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur