Kontrakten som nå er lyst ut, gjelder drift av E6 fra Verdal til Nordlandsporten. I tillegg er rv. 73 fra Trofors til riksgrensen i Nordland med i kontrakten. Årsaken til det er at E6 Helgeland sør ble realisert gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt, som gir entreprenøren ansvar for både prosjektering, bygging, samt drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden på 15 år. Rv. 73 var ikke en del av dette vegprosjektet.

– Til sammen er det snakk om å drifte i overkant av 300 km veg inkludert ca. 30 km gang- og sykkelveg, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner året rundt. I tillegg omfatter oppdraget mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, sier seksjonsleder Svein Ludvik Holme i Statens vegvesen Drift og vedlikehold midt.

Driftskontrakten strekker seg gjennom de åtte kommunene Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Grong, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal.

Det er stor variasjon i trafikkmengden på vegnettet, alt fra ned i 150 i årsdøgntrafikk noen steder til 15 000 i årsdøgntrafikk i byområdene i Verdal og Steinkjer.

Driftskontrakten har oppstart 1. september 2021 og varighet på fem år. I tillegg er det mulig å forlenge kontrakten i inntil tre år.

Kan få bonus for klimatiltak

Statens vegvesen skjerper miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

– Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør og kan sammen med entreprenørene våre evaluere hva slags tiltak som har effekt, sier Holme.

Hittil har entreprenørene kun rapportert på type og mengde drivstoff.

– Statens vegvesen legger opp til insitamentsordninger for å få ned klimautslippene i driften av riksvegene. Slik legger vi til rette for å belønne entreprenører som har gode løsninger, sier Holme.

Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

– I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert fram til planlagt tid, skal vi være pådrivere for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.