Foto: Avinor
Publisert
28.05.2020

Avinor igangsetter prosjekt for utvidelse ved Trondheim lufthavn Værnes

I nær fremtid skal Trondheim lufthavn Værnes utbedres, og målet er en enda mer fleksibel og effektiv lufthavn. Ekstern rådgivergruppe er nå valgt, og arbeidet starter allerede før sommeren.

Moderniseringsprosjektet skal både bedre kapasiteten på bagasjeanlegget og varemottak i terminalen, samt øke antall flyoppstillingsplasser.

Et skisseprosjekt er etablert og dette skal lede frem til et konsept for utvikling av terminalen.
Prosjektet vil gjennomføres hovedsakelig med egne prosjektressurser og lokal fagkompetanse, med bistand fra ekstern prosjektleder.

Anbudsrunde gjennomført

Det har vært gjennomført en anskaffelsesprosess av rådgivergruppe i forbindelse med prosjektet. Avtalen vil i første omgang gjelde prosjektering i forbindelse med gjennomføring og utarbeidelse av skisseprosjekt.  Etter å ha gjennomført en grundig evaluering og forhandlingsrunder er det besluttet å tildele kontrakten til en gruppe bestående av Nordic -Office of Architecture, COWI og Norconsult.  ​

– Vi er veldig glade for at vi nå er i gang med et nytt skisseprosjekt, og at vi har fått med et godt rådgiverteam, sier lufthavndirektør Marit H. Stigen. Det vil bli både spennende og krevende å jobbe med et så stort byggeprosjekt, samtidig som vi må ha et veldig sterkt fokus på kostnadene både i drift og i prosjektet. Dette prosjektet er imidlertid nødvendig for å  at vi kan ivareta vårt samfunnsoppdrag – ved å levere sikre og effektive tjenester til innbyggere og virksomheter i vår region. Likevel er det viktig for oss å presisere at dette prosjektet ikke kan realiseres før vi er gjennom den krisen luftfarten og Avinor er i, men da skal vi også være klare.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur