Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Beregningsmetodene for mernytte av samferdselsprosjekter utvikles stadig
Beregningsmetodene for mernytte av samferdselsprosjekter utvikles stadig

Beregningsmetodene for mernytte av samferdselsprosjekter utvikles stadig

På Teknologidagene presenterte flere forskere hvordan de jobber med å utvikle modeller som skal ivareta behovet for å definere mernytte av store samferdselsprosjekter.

EMNE: Uncategorized
PUBLISERT: 26.November.2019

– Vi har kommet et stort steg på veien med å videreutvikle dagens modellverktøy, det er viktig for oss å kunne gi et korrekt bilde av den totale nytten prosjektet Ferjefri E39 kan tilføre hele Norge, sa prosjektleder Kjersti K. Dunham fra Statens vegvesen.

Har levert mange utredninger

Delprosjektet «Samfunn» har levert mange utredninger, og mange ulike forskningsinstitusjoner har hjulpet oss i det viktige arbeidet, sier Oskar Kleven fra Statens vegvesen.

Han summerer opp grunnlagsdataene for jobbingen med modellene:

  1. Rammeverk fra Department for transport (UK)
  2. Vista analyse sin beregningsmodell
  3. Data fra transportmodellene og fra SSB
  4. Grunnkretsnivå

– I arbeidet med innspill til neste Nasjonal transportplan (NTP), har alle virksomhetene blitt bedt om å velge ut noen prosjekter som de skal beregne netto ringvirkninger av. Statens vegvesen jobber med ti prosjekter. Vi bruker samme metodikk, men resultatene presenteres separat og skal være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for prioriteringer i neste NTP, sier han.

Neste versjon av modell for nettoringvirkninger i 2021

– Vi håper at neste versjon av metodikk for beregning av nettoringvirkninger kommer i løpet av 2021. Det foregår mye forskning nå som har til hensikt å forbedre svakheter i eksisterende metodikk, sier Oskar Kleven.

– Statens vegvesen er med i et forskningssamarbeid med en internasjonal rådgivningsgruppe. Vi jobber med å utvikle metodikken med den hensikt å kunne stimulere bærekraftig urban og regional utvikling. Arbeidet vil bidra til å løfte den nasjonale kompetansen på sammenhenger mellom infrastrukturinvesteringer og økonomisk vekst, sier Kleven.

Hyppigere ferjer gir en effekt – men fast forbindelse gir størst trafikkøkning

– Statens vegvesen har jobbet med å kartlegge trafikale virkninger av et høyfrekvent ferjetilbud siden 2011, der anbefalte vi ferjefri fjordkryssing på lengre sikt, men å forbedre ferjetilbudet mens vi venter, sier Kjetil Strand fra Statens vegvesen.

– Det er veldig bra at vi nå konsentrerer oss om frekvens, fremfor å øke størrelsen på ferjene, poengterer han.

Som et innspill til neste NTP skal Vegvesenet beregne effekten av et forbedret og mer frekvent ferjetilbud. TØI har gjort noen nye beregninger for oss, og vi ser av resultatene at det er først når ferjer erstattes av faste forbindelser at vi oppnår den store trafikkøkningen, påpeker han.

– Det er en ny verden når vi får ferjer med 15-20 minutters frekvens på vestlandskysten, maksimaleffekten nås ved 15 minutters frekvens. Mer enn 15 minutters frekvens gir ikke mer trafikk, men vesentlig økte kostnader, sier Strand. Strand forklarer at nytteeffekten vil variere fra ferjesamband til ferjesamband, det koster å øke tilbudet. Gevinst i form av tidsbruk gir en nytte, men samtidig koster det å øke tilbudet, derfor vil nettonytten variere.

Ett perspektiv som er nyttig å minne seg selv på er at når vi tar ferjer, så betaler vi avgift til evig tid, mens en bru ville være gratis når bompengeperioden er over. Når vi får faste forbindelser og det dermed blir kortere avstand mellom byene, åpner det seg mange muligheter for næringslivet til å tiltrekke seg riktig kompetanse, sier Strand.

Har kuttet kostnader med 20 milliarder

– Prosjektet Ferjefri E39 har som mål å knytte sammen store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder for å utvikle Norges største eksportregion. Ferjefri E39 består av mange uavhengige prosjekter med stor pågående aktivitet, sier Kjersti K. Dunham.

– Vi har kommet et stort steg på veien med å videreutvikle dagens modellverktøy, sier Oskar Kleven og Kjersti K. Dunham fra Statens vegvesen.

– Vi har gjort en mulighetsstudie for å se hvordan det kan være gjennomførbart å utbedre hele strekningen, og vi ser at det er teknisk mulig og planmessig mulig, men det er kostnadsmessig utfordrende. Vi trenger 7 milliarder kroner i statlige midler per år for å bli ferdig med hele E39-strekningen innen 2050. Vi er i gang, innen utgangen av året vil ti prosent være ferdig utbedret, understreker hun. Dunham eksemplifiserer hvordan noen få prosjekter gir stor reduksjon i reisetid, inntil 1,5 timer – noe som gir stor mernytte og bidrar til skape fundamentale endringer.

– Vi har også kartlagt hva dette betyr for transportkostnader, og vi har dokumentert store innsparinger for både tungtransport og personbil. Forenklet kan vi si at til og med i perioder med bompenger kommer folk og gods fram på en billigere måte enn i dag, sier hun.

– Et annet viktig poeng er at etter fylkene på Vestlandet er det faktisk Akershus og Oslo som får størst nytte av raskere reisetid på E39!

– Vi jobber på spreng med å kutte kostnadene, hittil har prosjektet klart å kutte kostnadene med 20 milliarder kroner, avslutter hun.

Mest Lest

Raskere og bedre utbygging med veiutviklingskontrakter

En velsignelse på 9,4 kilometer

Komplekse flyplassprosjekter utfordrer VA-faget

Hyperloop’en rykker stadig nærmere

Vil ha lavere risiko ved ledebilkjøring i tunnel

Skal bygge fremtidens digitale jernbanenett

Eksperten på arbeidsklær slår seg sammen med eksperten på verneklær

Første skisser for bru over Nordfjorden klare

Bygger Bybanen i Bergen 3D-modellbasert

Mer enn “bare en bro”

Skal utvikle “selvkjørende” transportmodell for Ruter

Ferjefri E39: Ønsker å støtte opp om norsk industri og inviterer til bransjetreff

Milliardmilepæl for fornybar energi i verden

Sterkere fokus på materialenes klimaavtrykk

Vi styrker oss på transport og infrastruktur

Starter på Kjøsnestunnelen

Hoppeplikten

Stor vedlikeholdsinnsats i 2017

Fikk jernbaneprosjekt til 2,9 milliarder

Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater

Skal utføre tunnelsikringsarbeid på Lovön i Stockholm

Vegvesenet bruker 450 millioner på ITS

Follobanen nominert til tunnelpris

Planer for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal oversendt

Så mulighetene – og tok dem

Frokostmøte om innovasjonsprosjekter i BAE-næringen

Partiene garanterer for grundig utredning

Forbauset over hvor godt det fungerer

Nå har produksjonen av Oslos nye trikker startet

Hackathon for heldigitalt bruprosjekt

Vi skal få størst mulig nytte av prosjektene

Nytt ekspertutvalg skal finne veien til smart samferdselsteknologi og styre unna feilinvesteringer

Norges beste drikkevann

Denne gatebenken kan hindre bilterror

Markant deltakelse fra Norconsult på verdens største BIM-konferanse

Lite mikroplast i norsk drikkevann

Ny havn planlegges i Kirkenes: Knytter Asia til Europa

Kan bærekraftsmålene brukes i byutvikling?

Signerte sin tiende kontrakt med Bybanen

Los ut av tunnelbrann, via lyd og lys

Ny teknologi vil bedre sikkerheten på veien

Leverer løsninger til intelligent vei

Norgeshistorias største godsundersøking – på 48 timar

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Sporveien er blant de tre mest effektive metrovirksomhetene i verden

Strømprisen ville vært mye høyere uten utenlandsforbindelser

Folk er opptatt av drikkevannet sitt

Nominert til Oslo bys arkitekturpris

Utslippsfri luftfart i 2040?

Lieråsen oppgraderes i 16 dager

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

Utvikler instrument for å måle avstand til grunnfjell

Smarte byer: Smarte gatelys

Rambøll med ny avtale for bybanen i Bergen

Veiprosjekter klart de mest vellykkede sammenlignet med andre sektorer

Arrangerte vellykket seminar om uterom og skoler

Fornybar energi kan sikre isfrie og trygge bruer på vinteren

Smarte havner: Må legge om coastholdet

Åpning av Ureddplassen – nasjonal turistveg

Leverer VVS til Oslos nyeste smartbygg

Stor jernbaneteknisk kontrakt til AZVI s.A.

Lanserer verdens første digitalt integrerte krafttransformator

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

Besøkte norskdrevet tunnelprosjekt under Atlanterhavet

Krafttak i høyfjellet er i mål

Nominert til internasjonal BIM-pris

Hvordan få bussen til å gå på skinner?

Mindre bruk av konsulenter – færre ansatte

Digitalisering gir godt samarbeid på E6

17 firma interesserte i prestisjekontrakt

Norconsult har vunnet viktige rammeavtaler innen sikkerhet

Nye E18: Fikk folk med på veien

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

Styrker sin markedsposisjon

Tester ny teknologi som kan bli nyttige løsninger for fremtidens vegsystem

Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

– Et positivt jernbanebudsjett

Nye Nederkvern bru er klar for vårflommen

Norconsult AS vant reguleringsoppdrag på ny E39-strekning for Nye Veier

Ja til digitalisering

NCC asfalterer for Trondheim og Klæbu

E6-utbyggingen: Nå har fuglene førsteprioritet i Åkersvika

Et gigantprosjekt under bygging

Norske veier blir stadig bedre – og sikrere

Veien mot et smartere Bergen

Prøveordningen med kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika avvikles

Langt fra sikkert at kortreist er det beste

Veghistorie og kjøretøyhistorie samles

Nye takter på tyske skinner

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Utvikler åpenBIM i samarbeid med leverandørene

I døgnberedskap på norske vinterveier

Planavklaringar for viktige prosjekt

Nei, 1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobbene sine

Flyvende start for CDE partner i Skandinavia

Mer jernbane for pengene i Drammen

Sprøytes milliarder inn kryptoteknologi