Foto: Statens vegvesen/ AMC
Emner
Publisert
04.11.2020

Best på byggherreledelse

Bjørnafjorden Open Live Center og maskinlesbar V440 vant building SMART International sin utmerkelse for beste byggherreledelse.

Mernytte fra hele utbyggingsporteføljen

– Gjennom digital utvikling i prosjekt, som E39 Bru over Bjørnafjorden, skaper vi mernytte for hele utbyggingsporteføljen. En implementering av V440-klassifiseringen på bruelementer i digitale modeller, realiserer gevinster i alle ledd fra bygging til drift- og vedlikeholdsfasen til forvaltning av bruer, og til slutt til øvrige brukere.

Foto: Statens vegvesen

Felles dataflyt for alle

Statens vegvesens håndbok V440 er en veileder for registrering av bruer og andre byggverk i riks- og fylkesvegnettet. Den spesifiserer blant annet hvilke dokumenter som skal tas vare på og hvordan bruer skal identifiseres. Håndboken gir en rekke definisjoner innen fagområdet bruforvaltning. Den bidrar til å gi felles navngivning og kodesystem for alle som skal jobbe med å planlegge, gjennomføre, forvalte og drifte bruer. Vi engasjerte buildingSMART i et Interoperate-prosjekt for å gjøre håndbok V440 Bruregistering maskinlesbar.

Parallelt jobber prosjektet med å lage standardiserte informasjonsmodeller for å beskrive innholdet i den digitale tvillingen. Det er gjort gode erfaringer med ontologier av V440 på semantisk Web-teknologi. Der fikk vi en uventet utmerkelse fra det internasjonale buildingSMART, Statens vegvesen vant utmerkelsen Best Client leadership eller Byggherreledelse på norsk.

Vegvesenet i posisjon

– Jeg er jeg stolt av at Vegvesenet nå viser tydelig retning innen digital utvikling. Det handler om å tørre å ta de mulighetene som ligger foran oss. Vegvesenet viser her sammen med støtte fra Teknisk rom-buildingSMART Norge at vi gjennom prosjekter som Bjørnafjorden er tydelig på krav om åpne data, og at vi nå er med å viser vei som offentlige bidragsytere i blant annet buildingSMART. Våre forventninger er viktige i slike bransjeorganisasjoner. Det bidrar også til å gjøre det private markedet bedre i møtet med det offentlige Det er med stolthet og ydmykhet jeg på vegne av Statens vegvesen og Bjørnafjordenprosjektet mottar prisen, sier prosjektleder Elin Dalen-Rasmussen.

Foto: Statens vegvesen

– Jeg vil takke resten av prosjektgjengen fra Statens vegvesen, og utviklerne spesielt som har brukt av sin egentid til å vise hvor enkelt dette kan gjøres.

– Resultatene gav inspirasjon til videre arbeid med V441 Bruinspeksjon, hvor vi håper å rede grunnen for effektiv drift og forvaltning av bru over Bjørnafjorden. Vi tror at Maskinlesbar V441 vil være en viktig brikke i utvikling av maskinlæring blant annet på droneinspeksjoner ved enhetlig strukturert informasjon hektet på dette arbeidet, sier Dalen-Rasmussen.

Hva betyr maskinlesbar?

Den nye maskinlesbare håndboka basert på lenkede data og semantisk web teknologi forenkler og effektiviserer arbeidsprosesser og digital arbeidsflyt mellom byggherre og entreprenør. Det betyr at vi går fra en filbasert leveranse til en modellbasert informasjonsflyt med skyløsningsteknologi.

Forventer at andre kommer etter

Statens vegvesen forventer at fremtidige prosjekter tar i bruk maskinlesbar V440. Det vil sikre dataflyt på flere plattformer.  Linked data og semantic web er eksempler på gode hjelpemidler for å få dette til. Dette vil det bli jobbet videre med i sammenheng med utvikling av UML-modeller for vegprosjekter i VU053.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur