Befaring på anlegget til Sarpsborg Avfalls Energi. Fra venstre: Kvalitets- og HMS leder Lise Haugesten, drifts- og vedlikeholdsleder Jørgen Karlsen, prosjektleder fra COWI Espen Christian Huth og prosjektleder fra Citec Trond Svendsen. Foto: COWI
Publisert
24.06.2021

Borg CO₂ velger COWI og Citec som karbonfangstrådgiver

På oppdrag for Borg CO₂ skal COWI og Citec utvikle konsepter for karbonfangstinfrastruktur i halvindustriell skala i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Målet er å undersøke hvordan Borg havn kan bli en industrileder i Norges karbonfangstsatsing.

Drømmen om karbonfangst- og lagring i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden er et steg nærmere realisering: Nylig signerte Borg CO₂ avtale med rådgiverselskapene COWI og Citec om rådgivningstjenester.

Avtalen omfatter design- og konseptløsninger for all nødvendig infrastruktur som skal gjøre at bedrifter på Østlandet skal kunne samle CO₂ fra produksjonen sin, transportere den til Borg havn i Fredrikstad, før den til sist vil sendes for permanent lagring i et reservoar 2500-3000 meter under havbunnen i Nordsjøen, gjennom Northern Lights sin infrastruktur.

Tid for et bærekraftig industrieventyr

Espen Christian Huth er COWIs prosjektleder for karbonfangstprosjektet. Med kontorsted i Sarpsborg vil han sitte tett på prosjektet.

– Østfold er et tradisjonelt industrifylke med mye tungindustri historisk. Nå ønsker de å skape et nytt industrieventyr som er bærekraftig. Den tradisjonelle industrien i regionen, til og med helt ned til Halden, har meldt seg på. Den gamle industrien søker allianser for å bli en mer grønn industri, sier Espen Christian Huth, prosjektleder for COWI.

Karbonfangst er definert som en av de viktigste tingene vi må gjøre for å kunne nå globale klimamål. Foto: COWI

Prosjektet omfatter utvikling av konsepter og designbasis for to ulike verdikjeder i halvindustriell skala. Verdikjedene defineres her som all nødvendig infrastruktur, tilkobling til røykgass hos kilde, forbehandling av røykgass, CO₂-fangst, kvalitetskontroll og evt. etterbehandling av fanget CO2, flytendegjøring av CO₂ samt transport og mellomlagring av den flytende CO₂-en.

Alert Holtman, prosjekt- og markedssjef i COWI, sier det er et potensial for karbonfangst i regionen. Han har fra før også vært involvert i karbonfangstprosjektet ved Klemetsrudanlegget til Fortum Oslo Varme.

– Flere industrianlegg på Østlandet er i kvotepliktig sektor. CO₂ er skikkelig i søkelyset og en del industri i Østfold må gjøre noe med sine CO₂-utslipp. Bedriftene som har CO₂-utslipp kan ikke sitte på hver sin stol og lage egne opplegg. Her trengs en integrert leverandørkjede der mange selskaper kan koble seg på. Skal man gjøre noe i utslippsreduksjonen må man gjøre det sammen. I tillegg så ønsker man å utvikle konseptene for fangst og leveranse samtidig, noe som gjør prosjektene komplekse.

Ingeniørenes drømmeprosjekt

Espen Berg, Daglig Leder i Citec Norway AS, sier at de er svært takknemlige for samarbeidet med COWI og tilliten fra Borg CO2.

– Citec og COWI har allerede jobbet sammen på Fortum Oslo Varmes karbonfangststudie på Klemetsrud gjennom flere år og har opparbeidet stor kompetanse på karbonfangst og -lagring samt integrering til eksisterende utslippskilder.

Han beskriver oppdraget som et drømmeprosjekt for ingeniører.

– Det er så mange tekniske vurderinger som må gjøres opp mot hverandre og samtidig er det givende med kontakten med alle de forskjellige interessenter involvert på teknisk, kommersielt, regulatorisk og samfunnsøkonomisk side.

Siste ledd i verdikjeden på plass

I april inngikk Borg CO₂ en intensjonsavtale med Northern Lights, som sikrer den videre infrastrukturen. Northern Lights eies av Equinor, Total og Shell, og skal frakte fanget CO₂ i spesialbygde skip til et planlagt anlegg i Øygarden kommune. Der vil CO₂-en sendes via rørledning og brønner ned til permanente lagre langt under havbunnen.

– At denne infrastrukturen er på plass, som gjør at de tar imot CO₂-en hvis prosjektet kommer på beina, sikrer det siste og viktige leddet i prosjektet gjennomførbarhet. Vår oppgave er å detaljere prosjektet og modne det. Skal man kunne få støtte fra EU eller norske midler krever det en viss modenhet i prosjektet, sier Espen Christian Huth.

Karbonfangst en viktig del av løsningen

Karbonfangst er definert som en av de tingene vi faktisk må gjøre for å nå målsettingene i Parisavtalen og FNs reviderte klimamål.

– I lys av konklusjonen fra FNs klimapanel, Parisavtalen og de forpliktelser Norge har påtatt seg i forbindelse med den, kan man si at alle som slipper ut CO₂ har en moralsk forpliktelse til å bidra til utslippsreduksjon. Konsumenter og storsamfunnet aksepterer ikke lenger at utslippene er på dagens nivå. Det er kanskje her de største insentivene ligger i dag, sier Alert Holtman.

Å gjøre dette sammen i en ''karbonfangstklynge'' er med til å redusere kostnader og risiko. En risiko som på sikt gi vinning i form av blant annet lokale arbeidsplasser, sier Espen Christian Huth.

– Ikke bare kan prosjekter som dette skape nye arbeidsplasser. Det er i tillegg med å sikre arbeidsplassene til industrien for fremtida. Hvis man lykkes med å få etablert dette, kan det gi ringvirkninger til alle firma som har et CO₂-avtrykk. Når avgiftene til firmaer i kvotepliktig sektor etter hvert vil øke, vil flere få insentiver til å henge seg på.

To ulike fangstteknologier skal benyttes i prosjektet: CO2 Capsol og Compact Carbon Capture («3C»). Disse to teknologitypene skal knyttes opp mot henholdsvis Norske Skog Saugbrugs og Sarpsborg Avfallsenergi som kilder.

Bygger karbonfangstportefølje

COWI og Citec tar med seg erfaringer fra tilsvarende oppdrag ved blant annet Fortum Oslo Varmes forbrenningsanlegg på Klemetsrud, der COWI og Citec er en del av et integrert team med spesialister fra blant annet Fortum, Technip Energies og Shell.

Prosjektet utvikler en karbonfangstinfrastruktur i tilknytning til det eksisterende energigjenvinningsanlegget. Infrastrukturen inkluderer et fullt integrert fangstanlegg, forbehandling av CO₂, flytendegjøring, transport, mellomlagring og eksport til Northern Lights. Prosessen har blitt testet i et pilotanlegg.

I tillegg jobber COWI med et lignende karbonfangstoppdrag for CinfraCap i Gøteborg og GreenCem CCS for Aalborg Portland. I tillegg har COWI utarbeidet en teknologikatalog for karbonfangst for Energistyrelsen i Danmark.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur