Foto: Scanphoto
Publisert: 11.05.2023 

Brems og prisvekst i byggemarkedet setter både samfunnet og næringen tilbake

I dag kommer regjeringen med sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, RNB. EBA frykter at en fortsatt brems i store bygge- og infrastrukturprosjekter vil føre til en rekke alvorlige, langsiktige konsekvenser.

– Vi er i ferd med å se et bygg- og boligmarked som stopper helt opp blant annet på grunn av prisvekst, usikkerhet og høy rente. Får denne situasjonen lov til å fortsette står vi overfor oppsigelser, nedbemanninger og krympende oppdragsreserve for mange i byggebransjen og byggevareindustrien, sier Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør i EBA.

Full brems i boligutbyggingen gir nå konsekvenser. Når prosjektene uteblir er de store entreprenørene nødt til å permittere og nedbemanne, og med det mister de viktig kompetanse som blir vanskelig å erstatte senere.

EBA forventer at regjeringen tar grep for å sikre forutsigbarhet, få renteforventningene under kontroll og bruke den ledige kapasiteten vi nå ser i bransjen til nødvendig vedlikehold og samfunnsnyttige bygg- og anleggsprosjekter.

Kritisk punkt for drift og vedlikehold av norsk infrastruktur

– Varsellampene lyser for det norske veinettet. Uten umiddelbar kompensasjon til kostnadsøkningen i vedlikehold trues trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø, sier Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør i EBA.

Forsvarlig vinterdrift og nødvendig vedlikehold på vei og jernbane er nødvendig. Dette er samfunnskritiske funksjoner som må styres av vær og klima, ikke budsjettrammer.

Råvareprisen på asfalt har steget betydelig den siste tiden. Uten at bransjen kompenseres for prisøkningene ved ekstra bevilgninger til asfaltering vil vi i år ha en situasjon der både fylkesveier og riksveier får redusert kvalitet på asfaltdekkene. I tillegg vil viktige deler av leverandørindustrien stå for fall, og det i den delen av anleggsvirksomheten der det grønne skiftet har kommet aller lengst.

EBA mener at Stortinget må beslutte å:

• Bevilge 0,5 mrd ekstra til asfaltering av riksveier.
• Bevilge 1,0 mrd ekstra til asfaltering av fylkesveier.
• Bevilge 0,5 mrd ekstra til vedlikehold av fylkesveiene.

Klimakrav må prioriteres – også i en trang økonomi

Det haster med å kutte klimagassutslippene. Bygg- og anleggssektoren står for nesten 20 prosent av klimagassutslippene i Norge. Dersom vi skal klare en halvering innen 2030 må det settes ambisiøse krav i alle offentlige anbud og ambisjonene må ikke reduseres som følge av strammere økonomi. Stat, fylkeskommuner og kommuner må bruke innkjøpsmuskelen sin i en bærekraftig retning.

– Klimakrav som settes på vent ødelegger for bransjens omstilling og gjør at staten ikke når sine egne klimamål, sier Holmås

Myndighetene må stille klima- og energikrav i tråd med regjeringens klimaambisjoner om å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030. Samtidig må byggene vi omgir oss med være energiprodusenter og ikke energisluk.

Han fortsetter:

– Det vi bygger nå skal bidra positivt i energisamfunnet og stå i nærmere 100 år. Staten må gå foran i energiomstillingen og slutte å bygge strømsløsebygg.

Fastlands Norges største næring må holdes i gang

Bygg- og anleggsbransjen sysselsetter om lag 250 000 personer i Norge og er dermed den største fastlandsnæringen vi har som skaper verdier og arbeidsplasser over hele landet. Opprettholdelse av de prosjektene vi er i gang med er kritisk for å holde aktiviteten gående.

Oppstartsklare infrastrukturprosjekter må klargjøres og settes i gang så snart som mulig. Det er viktig å utnytte den kompetansen og kapasiteten som fortsatt ligger i markedet slik at verdiskapning og sysselsetting opprettholdes. Det er stor fare for langvarige tap av kritisk kompetanse i næringen dersom dette trekker ut i tid. Stortinget bør snarest mulig, og senest i statsbudsjettet for 2024, signalisere en prioritet på følgende prosjekter fra Statens Vegvesen som vurderes som helt klare for oppstart:

• E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner.
• E134 Røldal–Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder.
• E6 Megården–Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder.
• E16 Hylland–Slæen (Vestland), 1,64 milliarder.

– Vi må benytte den kapasiteten som ligger i markedet akkurat nå, og disse prosjektene står klare til å settes i gang. Da sikrer vi god drift i økonomien samtidig som vi tar vare på kritisk kompetanse i bransjen, fortsetter Holmås

EBA håper at regjeringen, gjennom revidert budsjett, gir økt forutsigbarhet til bygge- og anleggsnæringen ellers trues både verdiskapning og sysselsetting

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur